Решение № 655 от 17.09.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ VI „за офис, маг. и жил.“ и УПИ VII „за офис, маг. и жил.“ за създаване на нови УПИ VI-2036 „за произв., скл. и ОО“ и VII-2035 „за произв., скл. и ОО“, кв. 24, м. кв. „Илиянци“, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - Изменение на плана за регулация и застрояване на НПЗ „Илиянци - запад” и кв. „Илиянци“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 542 по протокол № 86 от 23.07.2015 г., т. 49 на СОС.


Решение № 654 от 17.09.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ XXVII-603, 2045, 2046 „за ОО“, кв. 2, кв. „Илиянци”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от ПУП - Изменение на плана за регулация и застрояване на НПЗ „Илиянци - запад” и кв. „Илиянци“, район „Надежда”, одобрен с Решение № 542 по протокол № 86 от 23.07.2015 г. на СОС.


Решение № 653 от 17.09.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ VII-144, 145 „за ЖС“, кв. 110а, м. „Бул. Сливница - Люлин 9 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Бул. Сливница - Люлин 9 мр”, в граници: бул. „Сливница”, бул. „Луи Пастьор”, ул. „Крим” и ул. „Ген. Асен Николов”, одобрен с Решение № 423 по протокол № 65/10.07.2014 г. на СОС.


Решение № 652 от 17.09.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за кв. 4 и кв. 5, за създаване на нови УПИ-I „за археология и озеленяване” и УПИ IV „за КОО“ в нов кв. 4, м. „БАН - IV км.”, район „Слатина”.


Решение № 651 от 17.09.2019 година

За проект за подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 22 до о.т. 23 (уширение на тротоара); План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2260.37 по КККР на гр. Банкя, създаване на УПИ II37 “за ЖС”, кв. 19а, м. „кв. Градоман”, район „Банкя”.


Решение № 650 от 17.09.2019 година

За Разрешаване на изработване на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т. 119 и о.т. 125, план за улична регулация (ПУР) между квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 14831.6507.196, 14831.6507.197, 14831.6507.235, 14831.6507.5207, 14831.6507.242, 14831.6507.243, 14831.6507.5542 (стари идентификатори 14831.6507.276, 14831.6507.277, 14831.6507.278, 14831.6507.279), 14831.6507.5187, 14831.6508.195, 14831.6508.201, 14831.6508.206, 14831.6508.303 и 14831.6508.317 по КККР на с. „Герман“ за образуване на нови УПИ в нови: кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 7, м. „с. Герман Терасите”, район „Панчарево“.


Решение № 649 от 17.09.2019 година

За приемане на Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2018 г.

Приложение № 1


Решение № 648 от 17.09.2019 година

За организационно преструктуриране и оптимизиране функциите на Общинско предприятие „Туризъм“.

Приложение


Решение № 647 от 17.09.2019 година

За откриване на две нови социални услуги - „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (с приоритетни ползватели лица с психични разстройства) на територията на Столична община като делегирани от държавата дейности.


Решение № 646 от 17.09.2019 година

За заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по административен договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9ОP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа - София“, финансиран по процедура №BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020“.


Решение № 645 от 17.09.2019 година

За допълнение на Решение № 377/27.06.2019 г. на СОС - даване на съгласие за кандидатстване и реализиране на проект в партньорство с Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“ - гр. Нови Искър и предоставяне на имот - общинска собственост безвъзмездно за управление на дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“ на Столична община.

Приложение


Решение № 644 от 17.09.2019 година

За приемане на промени в Правилата за работа на програма „Навън” - за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда, приети с Решение № 633/13.09.2018 г. на Столичен общински съвет.

Приложение № 1


Решение № 643 от 17.09.2019 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 437 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. - Решение № 321 по Протокол № 54 от 31.05.2018 г.).


Решение № 642 от 17.09.2019 година

За приемане на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община.

Приложение № 1


Решение № 641 от 17.09.2019 година

За определяне на заместници на кмета на Столична община, кметовете на райони и кметовете на кметства, във връзка с провеждането на предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени с Указ № 163 на президента на Република България (обн., ДВ., бр.56 от 16.07.2019г.) и по повод използване на отпуск от лицата, заемащи към момента визираните изборни позиции, в случай, че бъдат регистрирани за участие в изборната кампания.


Решение № 640 от 17.09.2019 година

За увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД, утвърждаване на актуализиран устав на дружеството и замяна на недвижими имоти от „Софийски имоти“ ЕАД с недвижими имоти, частна собственост, находящи се на територията на район „Младост“ - СО.

Приложение А


Решение № 639 от 17.09.2019 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на ученици, живеещи в район „Кремиковци“, гр.Бухово, бул. „Никола Бонев“, бл.9.


Решение № 638 от 25.07.2019 година

За удостояване с отличие „Значка на София“ на г-н Красимир Николов Димитров - директор на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столична община.


Решение № 637 от 25.07.2019 година

За даване на съгласие за премахване на съществуваща двуетажна сграда с идентификатор: 02659.2195.378.1 със застроена площ 399 кв.м., разположена в общински ПИ с идентификатор: 02659.2195.378.


Решение № 636 от 25.07.2019 година

За изменение на Решение № 336 по Протокол № 76 от 30.05.2019 г. на Столичния общински съвет.