Решение № 315 от 30.05.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2833, попадаща в улична регулация от о.т. 701 - о.т. 702, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, обслужваща кв. 41, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“, собственост на физическо лице, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.


Решение № 314 от 30.05.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1480, попадаща в улична регулация от о.т. 701 - о.т. 702, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, обслужваща кв. 41, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“, собственост на физически лица, по действащия план на м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“.


Решение № 313 от 30.05.2019 година

За продажба на 2/3 идеални части общински апартамент - частна общинска собственост, с идентификатор 68134.901.892.1.8, находящ се на ул. „Персенк” бл. 119, ап. 8, ет. 2, разположен в поземлен имот с индентификатор 68134.901.892, район „Лозенец”.


Решение № 312 от 30.05.2019 година

За разкриване на Клуб на пенсионера на територията на СО - район „Изгрев”.


Решение № 311 от 30.05.2019 година

За приемане на дарение на поземлен имот - частна собственост, находящ се в гр. София, район „Сердика“, УПИ VI - за ОЖС и маг., кв. 24 по действащ регулационен план на м. „ГГЦ - Зона В-17”.


Решение № 310 от 30.05.2019 година

За предоставяне на кмета на Район „Оборище“ - СО безвъзмездно, за управление, за срок от 10 години на недвижим имот - частна общинска собственост на бул. „Васил Левски“ № 122-124 - партер, за разкриване на Клуб на пенсионера.


Решение № 309 от 30.05.2019 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община и „РАПИД“ ЕООД чрез продажба на 0,67% идеални части от бивш магазин № 1 на ул. „Сердика“ № 2 в изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община, приета с Решение № 33 по Протокол № 69, т. 2 от 31.01.2019 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 308 от 30.05.2019 година

За отмяна на Решение № 702 по Протокол № 24/13.11.2008 г. на Столичен общински съвет, с което е дадено съгласие да се приложи доброволно влезлия в сила план за регулация, като Столична община прехвърли право на собственост върху реална част на „Юниверсъл Лагера Дивелъпмънт“ ЕООД, за урегулиран поземлен имот II-53, отреден за „офиси, търговия, склад, КО, подземни гаражи“, кв. 56, м. „Лагера“, по плана на гр. София, район „Красно село“.


Решение № 307 от 30.05.2019 година

За отдаване под наем на обособен обект общинска собственост със застроена площ от 76,80 кв.м. за срок от 10 (десет) години с административен адрес, гр. София, район „Красно село“, находящ се в административно делова сграда с идентификатор 68134.208.23.2 цялата с площ от 414 кв.м., намираща се в УПИ VII за административен комплекс, кв. 11, м. „Славия“, на Сдружение с нестопанска цел „Бъдеще за деца“ в обществена полза.


Решение № 306 от 30.05.2019 година

За изменение и допълнение на Решение № 117 по Протокол № 71 от 28.02.2019 г. на СОС, за обявяване на имоти - публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на Държавата безвъзмездно правото на собственост върху недвижими имоти - частна общинска собственост, попадащи в Софийски околовръстен път от пътен възел „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ до пътен възел „МЛАДОСТ“.


Решение № 305 от 30.05.2019 година

За обявяване на конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност.


Решение № 304 от 30.05.2019 година

За приемане на Програма на Столична община за скринингово флуорографско изследване на състоянието на дихателната система на жителите на столицата.

Приложение № 1


Решение № 303 от 30.05.2019 година

За удължаване на гратисния период по договор за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център XXIX - София“ ЕООД.

Приложение № 1


Решение № 302 от 30.05.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХII - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 301 от 30.05.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа САГБАЛ - Света София” ЕАД, чрез непарична вноска.


Решение № 300 от 30.05.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIV - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 299 от 30.05.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ХХ - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 298 от 30.05.2019 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Столична община.


Решение № 297 от 30.05.2019 година

За удължаване крайният срок за изпълнение на договорите по одобрени проекти по Програма „Зелена София“ за 2018 г.


Решение № 296 от 30.05.2019 година

За решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура” - 2019 г.

Приложение № 1