Решение № 335 от 30.05.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация за УПИ XII-646 и УПИ ХХIII-646, образуване на нови УПИ XII-646, УПИ ХХIII-646, кв. 9, в.з. „Бели брег”, гр. Банкя чрез закупуване на придаваем ПИ с идентификатор 32216.2293.743 с площ 13 кв.м. - частна общинска собственост на основание АОС № 1618/25.06.2018 г. на Столична община - район „Банкя”.


Решение № 334 от 30.05.2019 година

За отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот - публична общинска собственост с площ от 1 (един) кв.м., находящ се в административната сграда на СО - район „Банкя”, актуван с АПОС № 81/26.06.2013 г. на Столична община - район „Банкя” (част от сграда с идентификатор 02659.2193.476.1 по скица № 22126/09.04.2013 г. на АГКК).


Решение № 333 от 30.05.2019 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изменение на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация за УПИ Х-846, кв. 13а, кв. „Вердикал”, гр. Банкя чрез закупуване на придаваем ПИ с идентификатор 02659.2196.2289 с площ 22 кв.м. - частна общинска собственост на основание АОС № 1638/13.09.2018 г. на Столична община - район „Банкя”.


Решение № 332 от 30.05.2019 година

За прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 04234.6971.987, находящ се в с. Бистрица, Район Панчарево, за който е отреден урегулиран поземлен имот VI-987, кв. № 26 с площ 506 кв.м. чрез продажба на общинската идеална част, представляваща 365/511 ид.ч. от целия имот с площ 511 кв.м. на съсобствениците Владимир Цонкин, Гана Цонкина и Борислав Цонкин.


Решение № 331 от 30.05.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, находящ се в сграда - публична общинска собственост, находища се на територията на Район „Нови Искър”.


Решение № 330 от 30.05.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на подробен устройствен план-план за регулация в обхват: УПИ XI-530, 533, кв. 51, с. Доброславци, Район „Нови Искър“.


Решение № 329 от 30.05.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, във връзка с изменение на подробен устройствен план-план за регулация в обхвата на с. Мировяне, район „Нови Искър“, кв .15, УПИ I-481 и УПИ II-587 и улица между О.Т. /54-57/.


Решение № 328 от 30.05.2019 година

За довършване на процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията за урегулиран поземлен имот V-2116, кв. 24, м. „ж.к. Обеля-2“.


Решение № 327 от 30.05.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения, които са части от недвижими имоти - публична общинска собственост за срок до 5 (пет) години, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни.


Решение № 326 от 30.05.2019 година

За промяна характера на собствеността на имот - публична общинска собственост в частна общинска собственост и провеждане на процедура за отдаване под наем на помещение, част от недвижим имот, без провеждане на публично оповестен конкурс.


Решение № 325 от 30.05.2019 година

За прилагане на план за регулация за УПИ VI-1007, кв. 53, местност „Манастирски ливади - запад”, Район „Витоша”.


Решение № 324 от 30.05.2019 година

За провеждане на процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план към УПИ IV-306, кв. 28 по плана на с. Бусманци, на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.


Решение № 323 от 30.05.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за разполагане на вендинг автомати в административни сгради на територията на район „Надежда“.


Решение № 322 от 30.05.2019 година

За отдаване под наем на помещение на 2-ри етаж на масивна сграда - публична общинска собственост, находяща се на територията на район „Надежда”.


Решение № 321 от 30.05.2019 година

За отмяна на част от Решение № 495 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 320 от 30.05.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.8897, попадаща в улична регулация от о.т. 345 - о.т. 344 - о.т. 363, в обхвата на ул. „Константин Петканов“, обслужваща кв. 19, кв. 20 и кв. 25, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, собственост на физически лица, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, Район „Лозенец“.


Решение № 319 от 30.05.2019 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на западна част от сграда на Фондация „Майко Мила“.


Решение № 318 от 30.05.2019 година

За процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, във връзка с доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план за УПИ XV-989, кв. 19, м. „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“, Столична община.


Решение № 317 от 30.05.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1144, собственост на юридическо лице, попадаща в улична регулация между о.т. 14В и о.т. 700, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, кв. 120, по действащия план на местност „Витоша - ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“. 


Решение № 316 от 30.05.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.423, собственост на физическо лице, попадаща в улична регулация от о.т. 707 - о.т. 708 - о.т. 710, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, кв. 2, по действащия план на местност „Група Зоопарк“, район „Лозенец“.