Решение № 355 от 13.06.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - планизвадка - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ I-247, за създаване на нов УПИ I-1706.631 за „ж.с.”, кв. 1, м. „с. Мърчаево“ и изменение на план за улична регулация (ИПУР) от о.т. 153 - о.т. 154 - о.т. 139 и от о.т. 139 до о.т. 140, район „Витоша”.


Решение № 354 от 13.06.2019 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план-парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за трасе на подземна кабелна линия - средно напрежение в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.8592.173 за обезпечаване на нов трафопост, разположен в ПИ с идентификатор 68134.8592.181, м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” - Столична община.


Решение № 353 от 13.06.2019 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на м. „Изток-изток част I и част II“ в частта му относно УПИ XIX-1577 от кв. 10, район „Изгрев“, който е изключен от обхвата на одобряване по т. 1 от Решение № 241 по Протокол № 38, т. 35 от 16.04.2009 г. на СОС.


Решение № 352 от 13.06.2019 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на канален колектор над река Искър, кв. Враждебна, район „Кремиковци” - Столична община.


Решение № 351 от 13.06.2019 година

За разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на канален колектор към Столично предприятие за третиране на отпадък - площадка „Хан Богров“, с. Горни Богров, район „Кремиковци” - Столична община.


Решение № 350 от 13.06.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „кв. Филиповци”, район „Люлин” за създаване на нов УПИ V-219 „за жил. стр” в нов кв. 55а за поземлен имот с идентификатор 68134.4397.219 по КККР и нов УПИ VII-171 „за жил. стр.“ в кв. 55 за поземлен имот с идентификатор 68134.4397.171 по КККР, и изменение на плана за улична регулация за продължаване на контактната улица от о.т. 18м до нова о.т. 18о.


Решение № 349 от 13.06.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план-изменение на план за регулация на УПИ XIV-2082 за създаване на нов УПИ XIV-6178 - „за ж.с.“, кв. 28, м. „Дървеница”, район „Студентски“ и изменение на улична регулация от о.т. 14 до о.т. 14а.


Решение № 348 от 13.06.2019 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 347 от 13.06.2019 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 346 от 13.06.2019 година

За приемане годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2018 г. на общинските дружества в ликвидация.


Решение № 345 от 13.06.2019 година

За приемане годишните финансови отчети на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества за 2018 година и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.

Приложение № 1 и 2


Решение № 344 от 13.06.2019 година

За откриване на две нови социални услуги в общността - Център за обществена подкрепа „Щастливо детство” и Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ (Дневен център за деца с увреждания с програма Ранна интервенция на уврежданията) на територията на Столична община като делегирани от държавата дейности, при провеждане на конкурси за избор на лицензирани доставчици, които притежават опит, капацитет и осигуряват необходимата материална база.


Решение № 343 от 13.06.2019 година

За увеличаване капацитета на социалната услуга - държавно делегирана дейност - Дом за пълнолетни лица с деменция, с адрес: гр. София, кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис III” № 200-202.


Решение № 342 от 13.06.2019 година

За избор на Комисия по номинация на обществен посредник на Столична община.


Решение № 341 от 30.05.2019 година

За увеличаване капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение - София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложение № 1


Решение № 340 от 30.05.2019 година

За даване на съгласие „Втора МБАЛ - София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив - 1 (един) брой видеогастроскоп.


Решение № 339 от 30.05.2019 година

За предоставяне на целева субсидия на „Диагностичноконсултативен център XVI - София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск.


Решение № 338 от 30.05.2019 година

За присъждане отличие „Почетен знак на Столична община” на Аделина Костадинова Филева.


Решение № 337 от 30.05.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Веселин Пантелеев Пантелеев - Веско Ешкенази.


Решение № 336 от 30.05.2019 година

За продажба на общински ПИ с идентификатор 02659.2198.809 с площ от 338 кв.м., за който е съставен АОС № 1593/28.12.2017 г. на Столична община - Район „Банкя” чрез провеждане на публичен търг.