Решение № 375 от 27.06.2019 година

За отмяна на Решение № 886 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 374 от 13.06.2019 година

За процедура по чл.17, ал.3 и 5 от ЗУТ, чрез изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатори №№ 68134.1970.1690, 68134.1970.1820, 68134.1970.2222 и 68134.1970.4304, кв. 2, м. “Ботаническа градина" и урегулиране на ПИ с ид. 68134.1970.1690 и 68134.1970.1222 за образуване на нов УПИ VIII-1690.2222, за „ЖС“ и урегулиране на ПИ с ид. 68134.1970.1820 и 68134.1970.4304 за образуване на нов УПИ VII-1820, 4304, за „ЖС“, кв. 2, м. “Ботаническа градина“, Район „Витоша“.


Решение № 373 от 13.06.2019 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Столична община - Район „Нови Искър“ върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се в Столична община, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 за срок от 2 (две) години.


Решение № 372 от 13.06.2019 година

За изменение на Решение № 251 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г. на Столичния общински съвет за учредяване безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 (десет) години на Сдружение с нестопанска цел „Национална организация „Малки български хора”.


Решение № 371 от 13.06.2019 година

За определяне на представител на Столична община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХIII - София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 17.06.2019 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХIII - София” ООД.


Решение № 370 от 13.06.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.


Решение № 369 от 13.06.2019 година

За даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на финансови средства от бюджета на Район „Люлин“ - Столична община на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва за инвестиционно проектиране на Паметник на загиналите във войните за свободата и независимостта на България на територията на район „Люлин”, в ж.к. „Люлин - 4 м.р.”.


Решение № 368 от 13.06.2019 година

За прилагане на влязъл в сила план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 552 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на Столичен общински съвет за УПИ I-319, 324, кв. 14, местност „Младост-4“.


Решение № 367 от 13.06.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на рекламни пана с обща площ 43,85 кв.м., разположени на северната стена на главен пешеходен подлез „НДК“ и отразени в проекта за основен ремонт и реконструкция подлеза като три блока от „Разгъвка А1 - зона А“.


Решение № 366 от 13.06.2019 година

За придобиване от Столична община на реална част с площ от 1176 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 68134.905.1230, целият с площ 2078 кв.м., попадащ в улична регулация, в участъка от о.т. 701 - о.т. 702, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, обслужващ кв. 41, м. „Витоша - ВЕЦ Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“, собственост на физическо лице.


Решение № 365 от 13.06.2019 година

За определяне предназначението на общинско жилище на бул. „Янко Сакъзов“ № 19 с идентификатор 68134.406.119.12.26. на девети (осми жилищен) етаж за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.


Решение № 364 от 13.06.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, попадащ в улична регулация - тротоар, намиращ се на ул. „Константин Иречек”, Район „Красно село”, предназначен за поставяне на преместваеми обекти за търговски и обслужващи дейности - павилиони, обозначени в локална схема Г, одобрена от Главния архитект на гр. София.


Решение № 363 от 13.06.2019 година

За изменение и допълнение на Решение № 248, постановено по Протокол № 75 от 18.04.2019 г. на Столичен общински съвет.

Приложение № 1


Решение № 362 от 13.06.2019 година

За даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София крематориум” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 24.06.2019 г. редовно Общо събрание на акционерите.


Решение № 361 от 13.06.2019 година

За отмяна на Решение № 557 по Протокол № 58 от 26.07.2018 година на Столичния общински съвет, намаляване и увеличаване на капитала на „Софийски имоти“ ЕАД, утвърждаване на актуализиран устав на дружеството и учредяване на право на строеж.

Приложение А


Решение № 360 от 13.06.2019 година

За проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване за преструктуриране на кв. 10 и създаване на нови кв. 10, кв. 10а, кв. 10б, кв. 10в, кв. 10г, кв. 10д, кв. 10е, кв. 10ж, кв. 10з, кв. 10и, кв. 10к, м. НПЗ „Захарна фабрика”, район „Илинден” и изменение действаща улична регулация.


Решение № 359 от 13.06.2019 година

За одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) - план-извадка за кв.2, м. “Бул. Баба Парашкева”, район „Люлин” нов УПИ III-230,231,232 “за жил. стр. магазини, гаражи и ателиета” за поземлени имоти с идентификатори 68134. 4356.230, 68134.4356.231 и 68134.4356.232 и план за улична регулация между о.т. 315 - о.т. 307в; о.т. 307в - о.т. 306а; о.т. 306а - о.т. 316, м. „Бул. „Баба Парашкева”, район „Люлин”.


Решение № 358 от 13.06.2019 година

За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на УПИ IX-5114 „за КОО“, кв. 250, м. „Студентски град”, район „Студентски”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Студентски град”, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70/22.07.2010 г. на СОС.


Решение № 357 от 13.06.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация за откриване на задънена улица от о.т. 153а-нова до о.т. 153б-нова; изменение границите на УПИ XV-2188 и разделянето му за създаване на нови УПИ ХV-925 "за ЖС” и УПИ ХХХII-925 „за ЖС”; изменение границите на контактни УПИ XI-2180, УПИ XVI-2187 и УПИ ХХII-2188, кв. 62, м. „гр. Банкя”, район „Банкя”.


Решение № 356 от 13.06.2019 година

За подробен устройствен план - план за регулация на УПИ I-1474 „за ЖС“, кв. 7, м. НПЗ „Хладилника - Витоша” - част юг, район „Лозенец” и изменение профила на улица от о.т. 14 до о.т. 14в, ПИ с идентификатор 68134.903.1474 по КККР, представляващ неразделна част от план за регулация на м. НПЗ „Хладилника - Витоша”, одобрен с Решение № 254 по протокол № 17/31.05.2012 г. на Столичния общински съвет, поправено с Решение № 703 по протокол № 42/26.10.2017 г. на Столичния общински съвет.