Решение № 395 от 27.06.2019 година

За даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII - София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи, на обща стойност 15 000,00 лева с ДДС.


Решение № 394 от 27.06.2019 година

За утвърждаване на Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Столична програма „Култура” за 2020 г.

Приложение № 1


Решение № 393 от 27.06.2019 година

За даване на разрешение на „Пазари Юг“ ЕАД да извърши продажба на собствени недвижими имоти, чрез провеждане на търгове с явно наддаване.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 392 от 27.06.2019 година

За даване на разрешение на “Софийски имоти” ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи - 8 (осем) броя моторни превозни средства, собственост на дружеството.

Приложение № А
Приложение № Б


Решение № 391 от 27.06.2019 година

За допълнение и поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 на Годишния общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2019 г., приет с Решение № 108 по Протокол № 71 от 28.02.2019 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 390 от 27.06.2019 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 389 от 27.06.2019 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация (ПР) на УПИ Х-91, 92, кв. 245, м. „Надежда 1б”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Надежда 1а и 1б”, одобрен с Решение № 408 по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на СОС.


Решение № 388 от 27.06.2019 година

За одобряване проект за подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) по чл. 16 от ЗУТ на м. „кв. Бенковски - разширение запад” и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, район „Сердика“.


Решение № 387 от 27.06.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. „ж.к. Люлин - център“ и м. „ж.к. Люлин - главен център” и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. „Панчо Владигеров”, бул. „Царица Йоана” и бул. „Джавахарлал Неру”, район „Люлин”.


Решение № 386 от 27.06.2019 година

За одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - Парцеларен план за осигуряване на трасе за дъждовна канализация за отводняване на уличната мрежа в квартали 65, 66, 67, 68 и 69, м. „кв. Михайлово”, землище на кв. Градоман, район „Банкя”, в обхват: от о.т. 14 при кв. 65, през ПИ с идентификатори 02659.2254.918 и 02659.2253.95 до ПИ с идентификатор 02659.2253.136 по КККР на Градоман и от о.т. 9 при кв. 69, през ПИ с идентификатори 02659.2254.881, 02659.2200.1 до ПИ с идентификатор 02659.2257.46 по КККР на кв. Градоман, район „Банкя”.

Приложение


Решение № 385 от 27.06.2019 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ ХХ-23 и УПИ ХХVII-36 - „за озеленяване“, кв. 3а, м. „Национален киноцентър“, за провеждане на регулационните граници на УПИ ХХ-23 по имотните граници на ПИ с идентификатор 68134.1945.23 по КККР на район „Витоша“, създаване на УПИ ХХ-23 - „за жс“ и УПИ ХХVII - „за озеленяване“, Столична община, район „Витоша”.


Решение № 384 от 27.06.2019 година

За проект за подробен устройствен план - Изменение на плана за улична регулация на кв. 180 и кв. 181, м. „гр. Нови Искър, кв. Кумарица“, а именно: улици по о.т. 914 - о.т. 918 - о.т. 1449 - о.т. 919; по о.т. 919 - о.т. 920 - о.т. 921 - о.т. 593; по о.т. 919 - о.т. 922 - о.т. 923 - о.т. 594; по о.т. 922 - о.т. 926 - о.т. 925 - о.т. 924 - о.т. 923; по о.т. 593 - о.т. 594-о.т. 595 -о.т. 596; по о.т. 1198 - о.т. 1198а - о.т. 1192 - о.т. 1191 - о.т. 596 и Изменение на план за регулация на УПИ I „за спорт“ от кв. 180 и отреждане „за паркинг“ от кв. 181 за създаване на нови улици по о.т. 914 - о.т. 918а - о.т. 1449а - о.т. 1449б - о.т. 596б; по о.т. 1198а - о.т. 1191а; по о.т. 1191а - о.т. 596а; по о.т. 596а - о.т. 596б; по о.т. 596б - о.т. 596в; по о.т. 596в - о.т. 596г - о.т. 596д - о.т. 596е; по о.т. 596е - о.т. 596ж - о.т. 596з; по о.т. 596е - о.т. 593а; по о.т. 596в - о.т. 596и - о.т. 596к - о.т. 596л, нов УПИ I - „за спорт“ от кв. 181 и нов УПИ I - „за спорт“ от кв. 180; ПРЗ за ПИ с идентификатор 00357.5359.2260 от КККР на гр. Нови Искър за създаване на нов УПИ I - „за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“ от нов кв. 182, м. „гр. Нови Искър, кв. Кумарица”, район „Нови Искър” - СО.


Решение № 383 от 27.06.2019 година

За приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” приети с Решение № 444/12.07.2018 година на Столичен общински съвет.

Приложение № 1


Решение № 382 от 27.06.2019 година

За определяне сезонния характер на основна автобусна линия № 166 за периода на експлоатация от 06.07.2019 година до 27.10.2019 година.


Решение № 381 от 27.06.2019 година

За подобряване на транспортното обслужване.


Решение № 380 от 27.06.2019 година

За изменение на Решение № 453 по Протокол № 57 от 12.07.2018 година.


Решение № 379 от 27.06.2019 година

За приемане на План за устойчива градска мобилност на Столична община.

Приложение № 1, част 1
Приложение № 1, част 2
Приложение № 1, част 3


Решение № 378 от 27.06.2019 година

За отдаване под наем на части от площта на сгради - публична общинска собстевност, предоставени за управление на ОП СПТО.

Приложение № 1


Решение № 377 от 27.06.2019 година

За кандидатстване с проектно предложение „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г.


Решение № 376 от 27.06.2019 година

За отнемане управлението на имоти - общинска собственост, находящи се в парк „Борисова градина“ от „Софийски имоти“ ЕАД.