Решение № 435 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от СОПФ инвестиционен проект „Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация и повишаване на енергийната ефективност на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ с адрес ул. „Султан тепе“ № 1, гр. София“.


Решение № 434 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за спешен авариен ремонт на покрива на Здравната служба в кметство „Волуяк“, Район „Връбница“ - СО.


Решение № 433 от 11.07.2019 година

За дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на кухненски асансьори в 82 ДГ „Джани Родари", Район „Връбница“ - СО.


Решение № 432 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд втори етап изпълнение на строителни работи по ремонт и реконструкция на „Северен парк“, Район „Надежда“.


Решение № 431 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за обновяване на 5 (пет) броя спортни игрища, находящи се на територията на Район „Илинден“, Столична община.

Приложение №1


Решение № 430 от 11.07.2019 година

За кандидатстване на “Столичен автотранспорт” ЕАД за получаване на безвъзмездна финансова помощ по инициативата на ЕК и ЕИБ ELENA.


Решение № 429 от 11.07.2019 година

За освобождаване от заплащане на цените по т. 19 и т. 19а от Приложение № 12 „Услуги, извършени от Направление „Транспорт и транспортни комуникации“ от приложения към Глава Трета на Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, на организаторите на Национален шампионат „Безопасно шофиране и кръг от Национален шампионат Затворен маршрут „Писта София 2019 г.“.


Решение № 428 от 11.07.2019 година

За приемане на „Цели, приоритети и организация на Календара на културните събития на Столична община за 2020 г.” и приложимите документи.

Приложение № 1


Решение № 427 от 11.07.2019 година

За инвестиционно намерение на “Пазари Изток” ЕАД за изграждане на етажен надземен паркинг на територията на пазар „Ситняково“ и финансиране на строителството.

Приложение № 1


Решение № 426 от 11.07.2019 година

За разрешаване изработването на подробен устройствен план - план за улична регулация - ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост) по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, парцеларен план по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и изменение на план за улична регулация на бул. „Рожен” от о.т. 76 - 77 до о.т. 65 - 65а по плана за регулация на м. „НПЗ Илиенци - Запад” за обезпечаване с подробен устройствен план на продължението на бул. „Рожен” от „Северна скоростна тангента” до „Софийски околовръстен път”.

Приложение


Решение № 425 от 11.07.2019 година

За одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПП) за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на подземна кабелна линия - средно напрежение за обезпечаване на нов трафопост за обект „Шоурум и автосервиз, складове и офиси „Ягуар Ланд Роувър” на „Мото - Пфое” ЕООД с ИЯ, сондажен кладенец и ПП резервоар, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.8592.220, м. „Могилите”, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци” - Столична община.


Решение № 424 от 11.07.2019 година

За одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план - Изменение на парцеларен план за промяна на трасе на водопровод от „Рилски водопровод” до резервоар „Кокаляне” в обхват: през поземлен имот с идентификатор 37914.6802.83 и поземлен имот с идентификатор 37914.6803.110 по КККР на Кокаляне, район „Панчарево”.

Приложение № 1


Решение № 423 от 11.07.2019 година

За одобряване на подробен устройствен план - План за регулация и план за застрояване на УПИ III-346,24 „за офиси и маг.“, кв. 35, м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, Район „Подуяне”, представляващ неразделна част от плана за регулация и плана за застрояване на м. „Прилежащи квартали на ул. „Железни врата“, одобрен с Решение № 541 от 23.07.2015 г. на СОС.


Решение № 422 от 11.07.2019 година

За прекратяване на производството по одобряване на проект за: План за регулация на м. „Бул. Сливница - Люлин - 10 м.р.“ в граници: бул. „Сливница”, бул. „Петър Дертлиев“, ул. „Ген. Владимир Динчев“, бул. „Луи Пастьор”, район „Люлин” в частта му относно УПИ II-102 от кв. 123, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 396 по протокол № 64 от 26.06.2014 г. на СОС.


Решение № 421 от 11.07.2019 година

За одобряване на проект за ПУП - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 57011.5527.312 от КККР на с. Подгумер, Район „Нови Искър“, за създаване на нови УПИ VII-312 - „за жилищно строителство“ и УПИ VIII-312 - „за жилищно строителство“ от кв. 23а по плана на с. Подгумер и изменение на плана за улична регулация (ИПУР) по о.т. 119 - о.т. 118 до о.т. 117 за създаване на тротоар пред новообразуваните УПИ, Район „Нови Искър” - СО.


Решение № 420 от 11.07.2019 година

За промяна на числеността и бюджета на ОП “София - проект“.


Решение № 419 от 11.07.2019 година

За утвърждаване на Приоритетни области, финансиране и параметри за кандидатстване, изпълнение и отчитане на Програма „Европа“ на Столична община за 2020 г.

Приложение № 1


Решение № 418 от 11.07.2019 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 417 от 11.07.2019 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 416 от 11.07.2019 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.