Решение № 475 от 11.07.2019 година

За промяна на характера на собствеността от „публична“ в „частна“ и последващо процедиране по отдаване под наем на самостоятелен обект общинска собственост за срок от 10 (десет) години с административен адрес, гр. София, Район „Красно село”, ж.к. „Хиподрума” бл. 134, вх. А, ет. 1 - детско заведение, АПОС № 1730/2017 г., с идентификатор 68134.204.218.1.126, със застроена площ от 73,70 кв. м. за образователни и социални цели на Гражданско сдружение „Гласност“, БУЛСТАТ 176039829.


Решение № 474 от 11.07.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностичноконсултативен център VII - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 473 от 11.07.2019 година

За допълнение към Програмата на Столична община за скринингово изследване на щитовидната жлеза, приета с Решение № 497 от 12.07.2018 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 472 от 11.07.2019 година

За допълнение към Програмата на Столична община за скринингово изследване за рак на млечната жлеза (РМЖ), приета с Решение № 149 от 14.03.2019 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 471 от 11.07.2019 година

За проведен конкурс за избор на управители на общински лечебни заведения за болнична помощ - еднолични дружества с ограничена отговорност по Решение № 225 от 18.04.2019 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 470 от 11.07.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XIV - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 469 от 11.07.2019 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център XI - София” ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1


Решение № 468 от 11.07.2019 година

За увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център ХХ - София” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложение № 1


Решение № 467 от 11.07.2019 година

За удължаване на гратисния период по договор за отпускане на заем от СО на „Диагностично-консултативен център V - София“ ЕООД.


Решение № 466 от 11.07.2019 година

За даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XVI - София” ЕООД, чрез непарична вноска.


Решение № 465 от 11.07.2019 година

За предоставяне безвъзмездно за управление на общински помещения за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ - София за срок от 5 (пет) години.


Решение № 464 от 11.07.2019 година

За безвъзмездно предоставяне на целева финансова помощ от Столична община на Сдружение „Образователно равенство - Аутизъм“ в размер на 25 000 лв. за създаване на следобедна занималня към училище за деца с РАС за периода септември 2019 г. - декември 2019 г.


Решение № 463 от 11.07.2019 година

За финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд за изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на здравен пункт в село Волуяк.


Решение № 462 от 11.07.2019 година

За изменение на Решение № 169 от 06.04.2017 г. на СОС и Приложение № 1 към него за дофинансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за изпълнение на СМР за обект: „Основен ремонт на покрив, фасади, тераси, стълбища и съпътстващи работи в стара сграда на 103 ДГ “Патиланско царство“, ул. „Гинци“ № 16, ж.к. “Хаджи Димитър“, Район „Подуяне“, гр. София.


Решение № 461 от 11.07.2019 година

За финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване и доставка на ехограф за нуждите на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“.


Решение № 460 от 11.07.2019 година

За финансиране от Специализирания общински приватизационен фонд за доставка и монтаж на асансьорна уредба в „Диагностично-консултативен център XXII - София“ ЕООД.


Решение № 459 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за закупуване на медицинска апаратура - ехографски системи за нуждите на общински лечебни заведения за извънболнична помощ.

Приложение № 1


Решение № 458 от 11.07.2019 година

За изменение на Решение № 384 по Протокол № 55 от 14.06.2018 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 457 от 11.07.2019 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за основни ремонти на сградния фонд на общинско дружество „Столичен електротранспорт“ ЕАД.

Приложение № 1


Решение № 456 от 11.07.2019 година

За изменение и допълнение на Решение № 333 по Протокол 54 от 31.05.2018 година на Столичния общински съвет.

Приложение  №1