Решение № 495 от 11.07.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост.


Решение № 494 от 11.07.2019 година

За учредяване в полза на Сдружение “Национална занаятчийска камара“ на безвъзмездно право на ползване върху общински нежилищен имот частна общинска собственост - помещение (бивш магазин), разположено в партерния етаж на бл. 137, ж.к. „Люлин“.


Решение № 493 от 11.07.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ VIII-297, кв. 16, местност ”с. Мало Бучино”, Район „Овча купел“.


Решение № 492 от 11.07.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и изменение на подробен устройствен план - ИПРЗ в обхвата на м. “Овча купел“, кв. 37, УПИ XIX-1205, чрез обособяване на нов УПИ XIX-53 за жс, чрез промяна в регулационните линии по имотни граници на ПИ 68134.4337.53, съгласно действащата кадастрална карта.


Решение № 491 от 11.07.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ V-75, кв. 46, м. ”Овча купел - актуализация”, Район „Овча купел“.


Решение № 490 от 11.07.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията и изменение на подробен устройствен план - ИПР в обхвата на м. “кв. Горна баня“, кв. 64, УПИ IV-25, чрез обособяване на нов УПИ IV-6425, за жс и промяна в улична регулация от о.т. 321 до о.т. 322, кв. 64, местност „кв. Горна баня“.


Решение № 489 от 11.07.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ ХIII-270, кв. 46, м. ”в.з. Горна баня - разширение на кв. Горна баня”, Район „Овча купел“.


Решение № 488 от 11.07.2019 година

За процедура за доброволно прилагане на действащия подробен устройствен план за УПИ I-8, кв. 6, м. ”кв. Горна баня”, Район „Овча купел“.


Решение № 487 от 11.07.2019 година

За процедура по реда на Закона за устройство на територията, за прилагане на влязъл в сила ПУП, относно УПИ XIV-265 и УПИ XV-265 от кв. 114 на м. „Драгалевци - разширение - север“, по плана на гр. София.


Решение № 486 от 11.07.2019 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изплащане на разходи за изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020“ № BG05FMOP001-3.002-0165-С02, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ и Район „Витоша“ Столична община.


Решение № 485 от 11.07.2019 година

За процедура по доброволно прилагане на влязъл в сила, но неприложен план за регулация и застрояване по реда на ЗУТ за УПИ IV-1327, отреден „за административно обслужване и складове“, кв. 12, м.„НПЗ Изток - Къро“, Район „Младост“, гр. София.


Решение № 484 от 11.07.2019 година

За определяне промяна на предназначението на общинско жилище.


Решение № 483 от 11.07.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) и образуване на нов УПИ VIII-1374, 2144 - за жс, кв. 8, местност „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, Район „Надежда“, Столична община.


Решение № 482 от 11.07.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно върху поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1386.2837, с площ 1198 кв.м., съставляващ УПИ VIII-2548 - за жс и тп, кв. 18а, местност „Надежда 1а и 1б“, Район „Надежда“, срещу обезщетение с равностойни обекти.


Решение № 481 от 11.07.2019 година

За провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти от ОПФ, частна общинска собственост на територията на СО - Район „Надежда“.


Решение № 480 от 11.07.2019 година

За процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за проектен УПИ III-909, кв. 20, м. „СУХА РЕКА - ЗАПАД“, гр. София, изключен от действащия регулационен план на м. „СУХА РЕКА - ЗАПАД“ одобрен с Решение № 325 по Протокол № 42/27.06.2013 г. на СОС.


Решение № 479 от 11.07.2019 година

За продажба на общински имот - частна общинска собственост на собствениците на законно построената върху имота сграда, представляващ ПИ с идентификатор 68134.503.1047, съставляващ УПИ ХХХII - ОбНС, кв. 95, м. „кв. „Бенковски”, гр. София, Район„Сердика”, ул. „Напредък” № 30.


Решение № 478 от 11.07.2019 година

За прекратяване на съсобственост между Столична община, от една страна и от друга „ИНВЕСТСТРОЙ ПРОПЪРТИС” ООД, чрез изкупуване дела на Столична община, представляващ 5/6 ид.ч. от ПИ с идентификатор 68134.513.414 по кадастрална карта и кадастрални регистри, попадащ в УПИ I-12, 15, кв. 22, м. „ГГЦ - Зона В-17”, ул. „Клокотница” № 63-65, гр. София, Район „Сердика”.


Решение № 477 от 11.07.2019 година

За процедура по прилагане на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот III-8, 9, 17, кв. 223, м. „Пробив бул. „Пенчо Славейков“ по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.

 Приложение № 1


Решение № 476 от 11.07.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот, публична общинска собственост, попадащ в улична регулация.