Решение № 258 от 18.04.2019 година

За придобиване безвъзмездно от Столична община правото на собственост върху недвижим имот - собственост на Националния дарителски фонд „13 Века България“, находящ се в район „Витоша“.


Решение № 257 от 18.04.2019 година

За кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика с проект за осигуряване на оборудване и обзавеждане на материална база и осигуряване на 10% съфинансиране от бюджета на Столична община - район „Люлин“ във връзка с изпълнение на проект „Оборудване и обзавеждане на материална база в Разливна кухня „Люлин“. 


Решение № 256 от 18.04.2019 година

За отпускане на заем от Столична община на „Диагностичноконсултативен център XII - София“ ЕООД.

Приложение № 1


Решение № 255 от 18.04.2019 година

За даване на разрешение за извършване на съвместна медицинска дейност между общински лечебни заведения.


Решение № 254 от 18.04.2019 година

За разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти, установени суми по ревизионен акт и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси - административно производство по чл.183 и сл. от ДОПК. 

Приложение


Решение № 253 от 18.04.2019 година

За одобряване статут на одитния комитет на „Топлофикация София” ЕАД. 

Приложение № 1


Решение № 252 от 18.04.2019 година

За даване на съгласие „Пазари Възраждане” ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на система за видеонаблюдение на пазарна площадка „Женски пазар”.


Решение № 251 от 18.04.2019 година

За освобождаване на „Пазари Юг“ ЕАД от заплащане на цените по т. 19 и т. 19а от Приложение № 12 „Услуги извършени от Направление „Транспорт и транспортни комуникации“ от приложения към Глава Трета на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.


Решение № 250 от 18.04.2019 година

За даване на съгласие „Топлофикация София” ЕАД да учреди банкова гаранция в полза на Столична община, съгласно договор № РД-56- 611/15.06.2011 г., сключен със Столична община.

Приложения № 1 и № 2


Решение № 249 от 18.04.2019 година

За даване на разрешение на „Софийски имоти” ЕАД за сключване на договор за кредит за финансиране на проект „Парк „Възраждане“ - етап IV - изграждане на парк и термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс“ върху УПИ I, кв. 1 м. „Зона Б-5-4“, район „Възраждане“, гр. София и учредяване на обезпечение.

Приложение А


Решение № 248 от 18.04.2019 година

За одобряване на класиране и финансиране на проекти по Програма „Акселератор Стартъп София“ за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.

Приложение № 1


Решение № 247 от 18.04.2019 година

За сключване на споразумение за сътрудничество в областта на културата между Столична община и „Национален дворец на културата - Конгресен център София” ЕАД.

Приложение № 1


Решение № 246 от 18.04.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Здравка Йорданова Йорданова - българска олимпийска шампионка.


Решение № 245 от 18.04.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Дойчин Венциславов Боянов - български алпинист.


Решение № 244 от 18.04.2019 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Васил Георгиев - Кръпката, музикант.


Решение № 243 от 18.04.2019 година

За отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на служител от Район „Панчарево“.


Решение № 242 от 18.04.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”.


Решение № 241 от 18.04.2019 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци”.


Решение № 240 от 18.04.2019 година

За учредяване възмездно право на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за изграждане на нов трансформаторен пост - тип КТП в ПИ с идентификатор 68134.1970.4550, който попада в УПИ II - за озеленяване и трафопост от кв. 27 по действащ регулационен план на местност „в.з. Киноцентър - III част - разширение“, район „Витоша“.


Решение № 239 от 18.04.2019 година

За продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху него сграда, находящ се на ул.“86“ № 2-А, в.з. Симеоново - север, представляващ застроен УПИ XV-474 от кв. 29, с идентификатор 68134.2043.474.