Решение № 32 от 03.12.2015 година

За внасяне на парична гаранция от„Топлофикация-София” ЕАД в размер на 100 000 (сто хиляди) лева по банкова сметка на Регионална инспекция по околната среда и водите - София за допускане на предварително изпълнение на Решение по оценка на въздействието върху околната среда No СО -03-03/2015 г.


Решение № 31 от 03.12.2015 година

За освобож даване от отговорност за 2014 година на управителя на „Диагностично консултативен център XXVIII - София” ЕООД.


Решение № 30 от 03.12.2015 година

За изменение на Решение No 374 по Протокол No 84 от 25.06.2015 г. на Столичен общински съвет и определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2015 г. на „Софинвест" ЕООД и „Диагностично - консултативен център V - София” ЕООД.


Решение № 29 от 03.12.2015 година

За увеличаване капитала на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Приложения


Решение № 28 от 03.12.2015 година

За преразпределение на допълнителни щатни бройки от дофинансиране в заведенията за социални услуги към Столична община.


Решение № 27 от 03.12.2015 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално - обредната дейност на територията на Столична община, приета с Решение No 368 по Протокол No 107 от 26.04.2007 г. на СОС и Правилника за организацията на дейността на ОП „Гробищни паркове”.


Решение № 26 от 03.12.2015 година

За изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне и преместване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община (Решение No 365 по Протокол No 84 от 25.06.2015 г. на Столичен общински съвет).


Решение № 25 от 19.11.2015 година

За кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Изграждане на спортни площадки в двора на 35 СОУ „Добри Войников”, ул. „Добри Войников” № 16 за финансиране на проект от Министерство на младежта и спорта.


Решение № 24 от 19.11.2015 година

За избор на членове на Комисията, назначена на основание Решение No 15 по Протокол No 3 от 24.11.2011 г., изменено с Решение No 289 по Протокол No 41 от 13.06.2013 г. и Решение No 461 по Протокол No 66 от 24.07.2014 г. на Столичен общински съвет.


Решение № 23 от 19.11.2015 година

За утвърждаване състава на Творческия съвет на Столична програма „Култура”.

Приложение № 1


Решение № 22 от 19.11.2015 година

За удължаване на договори за основни автобусни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична община.


Решение № 21 от 19.11.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PО001/1.2-02/2011/005, No от ИСУН: BG 161PО001-1.2.02-0010- C0001 между Столична община (СО) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).


Решение № 20 от 19.11.2015 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PО001/1.2-02/2011/005, No от ИСУН: BG161PО 001-1.2.02-0010-C0001 от 18.09.2015 г., за изпълнение на проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична община”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.

Приложение


Решение № 19 от 19.11.2015 година

За даване на съгласие за участие на Район „Слатина” като партньор по проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, схема „Активни” - за акти виране и интеграция в заетост на младежи до 29 - годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, и одобряване на Споразумение за партньорство.

Приложение


Решение № 18 от 19.11.2015 година

За учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване за срок от 5 (пет) години на общински имот, частна общинска собственост (АОС No 306/14.12.1998 г. на СО-Район „Средец”), представляващ нежилищно помещение с площ 120 кв.м., находящ се на бул. „Михай Еминеску” No 5, Район „Средец” за нуждите на Фондация „София - европейска столица на спорта”.


Решение № 17 от 19.11.2015 година

За изменение на Решения No 46/14.02.2013 г. и No 794/04.12.2014 г. на Столичния общински съвет, относно Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Детство”.


Решение № 16 от 19.11.2015 година

За изменение на т. I.13 и т.I.14 от Решение No 425/09.07.2015 година на Столичния общински съвет.


Решение № 15 от 19.11.2015 година

За разкриване на нова социална услуга в общността като делегирана от държавата дейност - Дневен център за деца с увреждания „Дъга” - гр.София, Район „Лозенец”, ул. „Персенк” No 22, бл. 34, партер.


Решение № 14 от 19.11.2015 година

За предложение за отпускане на две персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 13 от 19.11.2015 година

За  предварително  съгласие  за  преминаване  на  трасето  на  обект „Междусистемна газова връзка България  -  Сърбия” през имоти, общинска  собственост  и  учредяване  на  сервитути,  находящи  с е  в  землища  на гр.София  -  кв.Требич,  с.Мрамор -  Район  „Връбница”,  гр.Нови  Искър, с.Доброславци,  с.Мировяне,  с.Житен - Район  „Нови  Искър”,  Столична община.