Решение № 52 от 03.12.2015 година

За сключване на договор за доставка на 20 бр. употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 мм за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД.


Решение № 51 от 03.12.2015 година

За утвърждаване състава на Програмния съвет на Програма „Европа” на Столична община.


Решение № 50 от 03.12.2015 година

За възстановяване на цената по сключен приватизационен договор на основание влязло в сила съдебно решение за съдебно отстранение на купувача.

Приложение


Решение № 49 от 03.12.2015 година

За отказ за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 68134.8421.37 и 68134.8421.38 по кадастралната карта на територията, землище кв. Челопечене, м. „Ленище" район „Кремиковци", попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.


Решение № 48 от 03.12.2015 година

За отказ за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 00357.5318.26 по КККР м. „Гниляне” Район „Нови Искър”, попадащи в територия, определена с ОУП на СО за далекоперспективно развитие.


Решение № 47 от 03.12.2015 година

За поправка на очевидна фактическа грешка в графичната част на План за регулация и застрояване на м. „Орлова круша”, одобрен с Решение No 206 по Протокол No 60/10.04.2014 г. на СОС.


Решение № 46  от 03.12.2015 година

За одобряване на изменение на подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация (ПУР) на продължението на бул. „Царица Йоана” от м. „Люлин разширение - запад” до ул. „Банско шосе” и изменение на ПУР на улица от о.т.832 до о.т.834, м. „Люлин разширение - запад”, Район „Люлин”, Столична община.


Решение № 45 от 03.12.2015 година

За проект на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) и план - схеми на техническата инфраструктура за м. „Бул. „Източна тангента и прилежащи територии ”от „Северна скоростна тангента” до бул. „Ботевградско шосе”, части от м. „Левски - Зона Г”, м. „Левски - Зона В”, м. „Триъгълника - Ботевградско шосе”, м. „Ботевградско шосе - рамка”, м. „Летищен комплекс - София”, Район „Подуяне”, Район „Кремиковци” и Район „Слатина”.


Решение № 44 от 03.12.2015 година

За отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост след провеждане на публично оповестен конкурс.


Решение № 43 от 03.12.2015 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 27 398 499.76 лв. (двадесет и седем милиона триста деветдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и седемдесет и шест стотинки), обезпечаваща авансово плащане по Договор No BG161PО001/1.5-02/2011/001 от 23.08.2011 година за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. с Решение No С(2012)4048 от 13.06.2012 г. на Европейската Комисия.

Приложение


Решение № 42 от 03.12.2015 година

За допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2015/2016 година в общинските училища на територията на Столична община.


Решение № 41 от 03.12.2015 година

За приемане на отчет на Общинска Програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2012 - 2015 година.

Приложение


Решение № 40 от 03.12.2015 година

За приемане на отчет на Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община - обявена сесия м. февруари 2015 г.

Приложение


Решение № 39 от 03.12.2015 година

За даване на съгласие "Столичен електротранспорт” ЕАД д а дари на Столична община ретро трамвай (ТМ Музеен експонат Siemens).


Решение № 38 от 03.12.2015 година

За даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично - консултативен център XII - София” ЕООД чрез непарична вноска.

Приложение № 1


Решение № 37 от 03.12.2015 година

За даване на съгласие за увеличаване капитала на „Диагностично - консултативен център V - София” ЕООД чрез непарична вноска.

Приложение № 1


Решение № 36 от 03.12.2015 година

За даване на съгласие за увеличаване капитала на "Първа многопрофилна болница за активно лечение - София” ЕАД, чрез непарична вноска.

Приложение


Решение № 35 от 03.12.2015 година

За увеличаване капитала на „Първа МБАЛ - София” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.

Приложения


Решение № 34 от 03.12.2015 година

За финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд ремонт на Неонатологично отделение и закупуване на съответна медицинска апаратура на Първа специализир ана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София” ЕАД.


Решение № 33 от 03.12.2015 година

За даване на разрешение на „Топлофикация София” ЕАД за сключване на споразумение с „Български Енергиен Холдинг” ЕАД.

Приложения