Решение № 72 от 17.12.2015 година

За издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор на Програма BG04 ”Енергийна ефективност и възобновяема енергия” с издател Столична община, подписана от кмета на Столична община, без протест и без разноски, със срок на предявяване до 2 месеца след одобряване на окончателния доклад, в размер на 234 557,87 лева (двеста тридесет и четири хиляди петстотин петдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки), обезпечаващa авансово плащане по Договор № BG04-02-03-032-001 от 18.08.2015 г. за безвъзмездна финансова помощ, за проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради, чрез въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни източници”, одобрен за финансиране по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП).


Решение № 71 от 17.12.2015 година

За изменение на Решение No 52 от 12.02.2015 г. на Столичен общински съвет за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ No BG161PО001/1.4-09/2012/034 от 20.05.2013 г., за проект „Парково пространство на Национален дворец на културата - възстановяване и обновяване”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Приложение


Решение № 70 от 17.12.2015 година

За продажба на вещи-отпадъци, чрез търгове с явно наддаване по реда на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

Приложения


Решение № 69 от 17.12.2015 година

За разкриване на две нови социални услуги в общността като държавно делегирана дейност - Дневен център за деца с увреждания „Ян Бибиян” и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания от 0 до 7 години „Малечко Палечко” - гр.София, кв.„Драгалевци”, ул. „305” No 1.


Решение № 68 от 17.12.2015 година

За разкриване на нова социална услуга в общността като делегира на от държавата дейност - Център за социална рехабилитация и интеграция - гр.София, Район „Триадица”, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Киро Тулешков” No 16.


Решение № 67 от 17.12.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности” за разплащане на разходи по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Столична община, Райони„Сердика”; „Връбница”; „Лозенец”, „Възраждане”; „Красна поляна”, „Овча купел”; „Витоша”; „Подуяне”; „Слатина”; „Искър”; „Младост”; „Люлин”; „Банкя” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане към Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014 BG05FMOP 001- 03.01 „Осигуряване на топъл обяд” - 2015, номер на договора 2014 BG05FMOP 001-03.01-65-СО1.


Решение № 66 от 17.12.2015 година

За предложение за отпускане на пет персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.


Решение № 65 от 17.12.2015 година

За разкриване като делегирана от държавата дейност на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи.


Решение № 64 от 17.12.2015 година

За даване на съгласие за съвместно реализиране и финансиране от Столична община и Фондация „За Нашите Деца“ на Проект „Осигуряване на устойчивост на Комплекс за социално - здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община“ през м.декември 2015 година, за отмяна на Решение No 599/23.07.2015 г. на Столичния общински съвет и за изменение на Решения No 124/13.03.2014 г., No 704/23.10.2014 г. на Столичния общински съвет.

Приложение


Решение № 63 от 17.12.2015 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, дирекция „Социални дейности” за разплащане на разходи по Проект „И аз имам семейство”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-5.2.11 „Приеми ме”, съгласно подписано партньорско споразумение No РД-56- 11-14/13.12.2011г. между Агенция за социално подпомагане и Столична община.


Решение № 62 от 17.12.2015 година

За приемане и одобряване за 2016 г. на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

Приложения № А и № Б


Решение № 61 от 17.12.2015 година

За кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ”Добро управление” (ОПДУ).


Решение № 60 от 17.12.2015 година

За актуализиране на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.”, приетa с Решени е No 49 по Протокол No 76/12.02.2015 година.


Решение № 59 от 03.12.2015 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” 2014 - 2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001 - 2.2015.001 „Нови алтернативи”.


Решение № 58 от 03.12.2015 година

За освобождаване от длъжност управителя на "ДКЦ XIV - София" ЕООД и избор на нов управител на дружеството.


Решение № 57 от 03.12.2015 година

За промяна на наименованието (фирмата) на общински търговски дружества - лечебни заведения за болнична помощ.

Приложения


Решение № 56 от 03.12.2015 година

За осигуряване на заемообразно финансиране от бюджета на Столична община във връзка с изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси ”2014 - 2020 г., бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.2015.001 „Нови алтернативи”.


Решение № 55 от 03.12.2015 година

За даване на съгласие на Район „Възраждане” - СО за създаване на център/звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” 2014 - 2020 г.


Решение № 54 от 03.12.2015 година

За даване на съгласие за предоставяне на помещение за услугите по проект ”НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.


Решение № 53 от 03.12.2015 година

За приемане на решение за плащане от „Център за градска мобилност” ЕАД към „Столичен електротранспорт" ЕАД по обезценени фактури.