Решение № 141 от 22.03.2012 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 142 от 22.03.2012 година

За допълване на Решение № 761 по Протокол № 26 от 11.12.2008 година на Столичния общински съвет за откриване на процедура за приватизация и определяне метода за извършване на приватизация на обекти - общинска собственост.


Решение № 143 от 22.03.2012 година

За сключване на споразумение между Столична община, "Център за градска мобилност“ ЕООД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД.


Решение № 144 от 22.03.2012 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 22 от ДДС № 7/04.04.2008 година за разплащане на разходи по Проекта за интегриран столичен градски транспорт по схема № BG161PO001/1.5-02/2011 от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 година.


Решение № 145 от 22.03.2012 година

За предоставяне на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за общо или индивидуално ползване.


Решение № 146 от 22.03.2012 година

За предостаняве на финансова подкрепа за дейността на Театър „Мим-Арт“ при Сдружение „Тишина“ за 2012 година.


Решение № 147 от 22.03.2012 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условията за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.


Решение № 148 от 22.03.2012 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Приложение № 1
Приложение


Решение № 149 от 22.03.2012 година

За определяне на цени, във връзка с Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.


Решение № 150 от 22.03.2012 година

За приемане на План за устойчиво развитие на градската мобилност.

Приложение № 1


Решение № 151 от 22.03.2012 година

За утвърждаване на Програмен съвет на Програма Европа, Отчет за изпълнение на Програмата за 2011 година и на Приоритетни области и финансиране по Програма Европа за 2012 година.


Решение № 152 от 22.03.2012 година

За даване на съгласие на „Пазари Север“ ЕАД за разходване на средства в размер на 150 000 лева (без ДДС) за разработване на цялостен проект в идейна, техническа и работна фаза за изграждане на пазар за екзотични животни на територията на Район "Оборище", както и до 80 000 лева (без ДДС) за разработване на цялостен проект в идейна, техническа и работна фаза за изграждане на цветна борса на територията на пазар "Оряхово", Район "Надежда".


Решение № 153 от 22.03.2012 година

За учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Институт за европейски инициативи“ за срок до 31.01.2014 година върху общински имот, представляващ помещение – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Пиротска“ № 52.


Решение № 154 от 22.03.2012 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, представляващи ученически книжарници и помещение за образователни дейности в сградите на общинските училища на територията на Район „Младост“.


Решение № 155 от 22.03.2012 година

За преименуване на общинско детско заведение на територията на Район "Младост" - № 75 ОДЗ „Проф. д-р София Аврамова” с името: „Сърчице”.


Решение № 156 от 22.03.2012 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на Район “Кремиковци”.


Решение № 157 от 22.03.2012 година

За преименуване на улици на територията на Район „Кремиковци“.


Решение № 158 от 22.03.2012 година

За откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот публична общинска собственост, находяща се в сградата на 68-мо СОУ „Академик Никола Обрешков”, СО - Район „Искър“.


Решение № 159 от 05.04.2012 година

За допълване на Решение № 253 по Протокол № 88 от 28.04.2011 година на Столичния общински съвет.


Решение № 160 от 05.04.2012 година

За приемане на целево дарение от „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД на парични средства за изплащане обезщетение за отчуждаване на реална част от ПИ № 521, кв. 80, м. “Манастирски ливади – Изток“ с площ от 394 кв.м., собственост на „СОФИЯ ПРОПЪРТИ ГРУП“ ООД.