Решение № 101 от 23.02.2012 година

За провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.


Решение № 102 от 23.02.2012 година

За потвърждаване на Решение № 122 по Протокол № 84 от 24.02.2011 година, т. 46, на Столичен общински съвет.


Решение № 103 от 23.02.2012 година

За продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ 109.84/265 идеални части от трафопост тип КТП със застроена площ на стоманобетоновия фундамент от 5.28 кв.м., заедно с припадащото му се право на строеж върху УПИ IV-429, кв. 127, м. ”Лозенец” III част.


Решение № 104 от 23.02.2012 година

За именуване на 142 ОУ с РЧО в 142 ОУ „Веселин Ханчев”, Район „Красно село”, улица "Пчела" № 21.


Решение № 105 от 08.03.2012 година

За участие на Столична община в проекти Механизми за увеличаване синергията и устойчивостта между предприятията (Mechanism for Enhancement of Synergy and Sustainability among Enterprises – MESSE) и ”Иновационни политики за активно стареене" (Inn. O. V. Age), одобрени за финансиране по програма за междурегионално сътрудничество INTERREG ІV C на Европейския съюз.


Решение № 106 от 08.03.2012 година

За участие на Столична община като партньор в проект „Подобряване на регионалните политики за финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори" (Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units – InCompass), по Програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на Европейския съюз.


Решение № 107 от 08.03.2012 година

За участие на Столична община като партньор в проект „Доброволци за заетост в Европа” (“Volunteers for European employment – Verso”) по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на Европейския съюз.


Решение № 108 от 08.03.2012 година

За сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.2011 година и свързана с отчета промяна на бюджета за 2011 година.

Приложения № 1 - № 4
Приложение № 5
Приложения № 6 - № 7


Решение № 109 от 08.03.2012 година

За Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти – публична общинска собственост за 2012 година.

Приложение


Решение № 110 от 08.03.2012 година

За кандидатстване на Столична община по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” с проектно предложение „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге".


Решение № 111 от 08.03.2012 година

За изменение на т. 3 от Приложение № 1 от Решение № 96 по Протокол № 10 от 23.02.2012 година на Столичен общински съвет за Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за приоритети, направления, разпределяне на суми по тях и сесии на Програмата за 2012 година.


Решение № 112 от 08.03.2012 година

За отмяна на Решение на Столичен общински съвет № 275 от 12.04.2007 година и Решение № 398 от 10.07.2008 година и предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Възраждане на имоти – общинска собственост за срок от 10 (десет) години.


Решение № 113 от 08.03.2012 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация на с. Герман, квартали 54, 58 и 54а, кв. 54б - нов. Изменение на улица между о.т. 204 и о.т. 204а. Изменение на улица от о.т. 204а до о.т. 204б и откриване на улица от о.т. 204б до о.т. 204в. Откриване на улица от о.т. 204в до о.т. 204г. Откриване на улица от о.т. 204г до о.т. 204ж. Откриване на улица от о.т. 204ж до о.т. 204з. Откриване на улица от о.т. 204з до о.т. 204а. Изменение границите на кв. 54а, план за регулация на с. Герман, кв. 54б - нов. Създаване на УПИ І-47059 - "за обществено обслужване, търговия, производство и ЖС", кв. 54б - нов и план за застрояване на УПИ І-47059 - "за обществено обслужване, търговия, производство и ЖС", кв. 54б - нов, с. Герман.


Решение № 114 от 08.03.2012 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VІ-147, VІІ-146, VІІІ-144, ІХ-143 - нови, част от УПИ ІІ - за паркиране, бензиностанция и залесяване, кв. 1, м. „Чашката на яз. Искър”, създаване на улица от о.т. 10а - о.т. 10д до о.т. 10л и от о.т. 10д до о.т. 10к, създаване на нов кв. 1а, м. „Чашката на яз. Искър”, Район „Панчарево”.


Решение № 115 от 08.03.2012 година

За одобрение на Генерален план за организация на движението на територията на Столична община.


Решение № 116 от 08.03.2012 година

За приемане на Програма за развитие на обществения транспорт в София 2012 - 2015 година.

Приложение


Решение № 117 от 08.03.2012 година

Решението е прегласувано на следващото заседание на Столичния общински съвет.


Решение № 118 от 08.03.2012 година

Решението е прегласувано на следващото заседание на Столичния общински съвет.


Решение № 119 от 08.03.2012 година

Решението е прегласувано на следващото заседание на Столичния общински съвет.


Решение № 120 от 08.03.2012 година

За избиране на Главен изпълнителен директор, Изпълнителен директор по приватизация и Изпълнителен директор по следприватизационен контрол на Столична общинска агенция за приватизация.