Решение № 81 от 23.02.2012 година

За приемане на отчет по изпълнение на едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община през 2011 година.


Решение № 82 от 23.02.2012 година

За приемане на едногодишен план за действие по реализация на Стратегията за развитие на средното образование в Столична община за 2012 година.


Решение № 83 от 23.02.2012 година

За Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община, приета с Решение № 23 по Ппротокол № 4 от 20.12.2007 година.


Решение № 84 от 23.02.2012 година

За проект за ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ І-008029 - "за складове, магазини и офиси", улица по о.т. 36в - 36к и улица по о.т. 36в - 36и - 36е - 36ж - 36з, изменение на план за регулация на улица по о.т. 36в - 36г, кв. 51, м. с. Световрачене, Район „Нови Искър”.


Решение № 85 от 23.02.2012 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване за УПИ VІ - "Цех за сладкарски и захарни изделия, складове и офис- сграда" от кв. 6, м. НПЗ "Хаджи Димитър", Район "Подуяне".


Решение № 86 от 23.02.2012 година

За утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП и следприватизационен контрол за 2011 година.

Приложение
Приложение № 1


Решение № 87 от 23.02.2012 година

За утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2012 година.

Приложение
Приложение № 1


Решение № 88 от 23.02.2012 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 89 от 23.02.2012 година

За отмяна на Решение № 389 по Протокол № 92 от 23.06.2011 година на Столичен общински съвет и изменение на Решение № 618 по Протокол № 98 от 06.10.2011 година на Столичен общински съвет.


Решение № 90 от 23.02.2012 година

За откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти – общинска собственост.


Решение № 91 от 23.02.2012 година

За отчет за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и изпълнението на бюджета за 2011 година.


Решение № 92 от 23.02.2012 година

За програма за дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и проект на бюджета за 2012 година.


Решение № 93 от 23.02.2012 година

За изменение и допълнение на Решение № 560 по Протокол № 75 от 21.10.2010 година на Столичен общински съвет и откриване на процедура за обявяване на конкурс за отдаване под наем на обект със спортно предназначение, находящ се на бул. „Арсеналски” № 4 (плувен комплекс „Спартак”).


Решение № 94 от 23.02.2012 година

За промяна в състава на Съвета на директорите на „Озеленяване” ЕАД.


Решение № 95 от 23.02.2012 година

За приемане предложение до Общото събрание на съдиите от Софийски апелативен съд за избор на съдебни заседатели към Софийски градски съд.


Решение № 96 от 23.02.2012 година

За решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за приоритети, направления, разпределяне на суми по тях и сесии на Програмата за 2012 година.

Приложения


Решение № 97 от 23.02.2012 година

За отриване на процедура по акредитация на „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД.


Решение № 98 от 23.02.2012 година

За поставяне на паметна плоча на Доньо Донев на ул. „Княз Борис I” № 94.


Решение № 99 от 23.02.2012 година

За предоставяне на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на неправителствена организация - Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания", на нежилищни помещения - частна общинска собственост, представляващи три кабинета на бул. "Ген. Данаил Николаев" № 26, първи етаж.


Решение № 100 от 23.02.2012 година

За прехвърляне правото на собственост върху бетонов фундамент за монтаж на МТП на "ЧЕЗ Разпределение България" ЕАД, с площ от 4 кв. м., изграден в общински поземлен имот с идентификатор 68134.1934.703, по действащия ПУП кв. 180, находящ се до УПИ ХІІ-162, м. ж.к. "Гърдова глава", СО - Район "Витоша".