Решение № 61 от 09.02.2012 година

За удължаване срока на работа на временната комисия, създадена с Решение № 14 по Протокол № 3 от 24.11.2011 година на Столичен общински съвет.


Решение № 62 от 09.02.2012 година

За създаване на Временна комисия за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет.


Решение № 63 от 09.02.2012 година

За поставяне на бюст-паметник на ген. Йосиф Гурко в парковото пространство на ъгъла на ул. „Гурко” и ул. „Г. С. Раковски”.


Решение № 64 от 09.02.2012 година

За наименуване на безименна улица в Район „Младост”.


Решение № 65 от 09.02.2012 година

За създаване на работна група за подготовка на Програма за строителство на училищни спортни зали.


Решение № 66 от 09.02.2012 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на Район „Кремиковци”.


Решение № 67 от 09.02.2012 година

За учредяване на право на надстрояване и пристрояване на сграда, построена в ПИ с идентификатор № 49206.2633.613 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Мрамор, Район "Връбница", гр. София - частна общинска собственост с АОС № 2258/07.08.2007 година.


Решение № 68 от 09.02.2012 година

За преобразуване на Целодневна детска градина № 76, находяща се в гр. София, Район „Връбница”, с. Волуяк, ул. „Зорница” № 42, в Обединено детско заведение № 176 „Зорница”.


Решение № 69 от 09.02.2012 година

За промяна на статута на недвижим имот, находящ се на ул. „Веслец” № 38, ет. 1, за който е изпълнен проект за преустройство на общинско жилище във филиал на целодневна детска градина, от частна общинска собственост в публична общинска собственост, и предоставянето му за управление на ЦДГ № 150 „Калина”, Район "Оборище".


Решение № 70 от 09.02.2012 година

За преобразуване, чрез сливане на ЦДГ № 173 и ЦДГ № 83, Район „Подуяне”.


Решение № 71 от 09.02.2012 година

За одобряване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за м. „Дружба – разширение” (ул. „Обиколна”), изработен по реда на чл. 16 от ЗУТ .


Решение № 72 от 09.02.2012 година

За одобряване на проект на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за местност НПЗ "Искър – Север” II част, кв. 16, УПИ I - „за производство, склад и офиси” и УПИ „за ж.п. ареал” и кв. 22, УПИ I - „за предгаров площад и озеленяване”, улица по о.т. 117 – о.т. 118 – о.т. 119; трасе на метрополитен между о.т. 118 – о.т. 33.


Решение № 73 от 23.02.2012 година

За определяне състава на Централна местна комисия при Столична община и на Местната комисия на район "Банкя" по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл. 17 от Правилника за неговото прилагане.


Решение № 74 от 23.02.2012 година

За приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2012 година.


Решение № 75 от 23.02.2012 година

За утвърждаване на бизнес-плана на „Топлофикация София” ЕАД и одобряване на Ремонтната и инвестиционна програма на дружеството за 2012 година.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 76 от 23.02.2012 година

За закупуване със собствени средства на 1 (един) брой апарат – видеоколоноскоп за нуждите на „Втора МБАЛ – София” ЕАД.


Решение № 77 от 23.02.2012 година

За приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2011 година.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 78 от 23.02.2012 година

За заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно ДДС № 7/04.04.2008 г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 5103020-С-013/17.01.2012 г. между Столична община и Министерство на околната среда и водите.


Решение № 79 от 23.02.2012 година

За осигуряване на средства за членски внос за 2012 година на Столична община в Европейската социална мрежа.


Решение № 80 от 23.02.2012 година

За изплащане на еднократна безвъзмездна финансова помощ.