Решение № 21 от 26.01.2012 година

За издаване на запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, без протест и без разноски в размер на 319 419,45 лв. (триста и деветнадесет хиляди четиристотин и деветнадесет лева и четиридесет и пет стотинки), обезпечаващо авансово плащане по одобрен за финансиране проект от Министерството на регионалното развитие и благоустройството № BG161PO001/1.4-07/2010/002.


Решение № 22 от 26.01.2012 година

За проект за подробен устройствен план – план-извадка - план за регулация и застрояване за УПИ ХІІІ-76, 1865, 1866, 1867, 106 - за "КО и ЖС", улица от о.т. 9 - 8 - 7 - 7а, кв. 16, м. НПЗ „Хладилника - Витоша”.


Решение № 23 от 26.01.2012 година

За промени в поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет; в състава на Комисията, назначена на основание  Решение № 15 по Протокол № 3 от 24.11.2011 г. на Столичния общински съвет и издадена Заповед № РД-09-01-454/30.11.2011 г на кмета на Столична община и в състава на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия.


Решение № 24 от 26.01.2012 година

За приемане на годишен доклад за дейността на Асоциация за развитие на София за 2011 г., основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2012 г., бюджет за 2012 г., промени в УС и учредителния акт на Асоциация за развитие на София.

Приложение № 1
Приложение № 2


Решение № 25 от 26.01.2012 година

За промени в състава на Съвета на директорите на "Софийски имоти" ЕАД и попълване състава на Съвета на директорите на "ВиК - София" ЕАД.


Решение № 26 от 26.01.2012 година

За предоставяне под наем за срок от 10 години на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на бул. „Ген. Данаил Николаев” № 20, ет. 1 на „Български пощи” ЕАД за пощенска станция.


Решение № 27 от 26.01.2012 година

За предоставяне на общинско жилище по реда на чл. 27, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община за настаняване на семейство с непълнолетно дете, нуждаещо се от специализирано лечение.


Решение № 28 от 26.01.2012 година

За именуване и преименуване на улици на територията на СО - Район „Подуяне”.


Решение № 29 от 26.01.2012 година

За именуване на безименна улица в Столична община, Район „Студентски”, м. "Малинова долина".


Решение № 30 от 26.01.2012 година

За именуване на безименна улица в Столична община, Район „Студентски”, м. "Дървеница", кв. 28 и кв. 28а.


Решение № 31 от 26.01.2012 година

За именуване на безименна улица в Столична община, Район „Студентски”, м. "Студентски град".


Решение № 32 от 26.01.2012 година

За именуване на безименна улица в Столична община, Район „Студентски”, м. "Малинова долина".


Решение № 33 от 26.01.2012 година

За изменение на решение № 77 по Протокол № 5 от 22.12.2011 година на Столичния общински съвет.


Решение № 34 от 26.01.2012 година

За удостояване със званието „Почетен гражданин на София” инж. Валентин Петров Лазаров.


Решение № 35 от 09.02.2012 година

За промяна на бюджета на Столична община за четвъртото тримесечие на 2011 година.


Решение № 37 от 09.02.2012 година

За участие на Столична община като водещ партньор в проект „COMPLEX CHALLENGES INNOVATIVE CITIES – CCIC” (”Комплексни предизвикателства, иновативни градове”) по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C на Европейския съюз.


Решение № 38 от 09.02.2012 година

За опрощаване на несъбираеми държавни вземания.


Решение № 39 от 09.02.2012 година

За откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищно помещение, находящо се на партерния етаж в сградата на улица „Большая Дмитровка”, дом 8/1, строение 5, град Москва, Руска Федерация.


Решение № 40 от 09.02.2012 година

За кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район „Банкя” – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС), Приоритетна ос 1, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.