Решение № 1 от 08.11.2011 година

За избор на Комисия за провеждане на тайни гласувания на Столичния общински съвет за мандат 2011 - 2015 година.


Решение № 2 от 08.11.2011 година

За избор на председател на Столичния общински съвет за мандат 2011 - 2015 година.


Решение № 3 от 08.11.2011 година

За избор на заместник-председатели на Столичния общински съвет за мандат 2011 - 2015 година.


Решение № 4 от 08.11.2011 година

За определяне представители на Столична община в Общото събрание на акционерите в „Общинска банка" АД и даване на мандат за гласуване по точките от дневния ред на обявеното за 11.11.2011 година извънредно общо събрание на акционерите.


Решение № 5 от 14.11.2011 година

За избор на кметове на районите в Столична община.


Решение № 6 от 14.11.2011 година

За прекратяване на договор за възлагане на управлението на „Диагностично-консултативен център 25 - София” ЕООД и избор на нов управител.


Решение № 7 от 14.11.2011 година

За избор на ръководства и попълване на поименния състав на постоянните комисии на Столичния общински съвет и избор на Комисията по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси.


Решение № 8 от 14.11.2011 година

За предложение за възлагане от Столичния общински съвет на Надзорния съвет на "Общинска банка" АД извършване на извънредна проверка за установяване моментното състояние на банката.


Решение № 9 от 14.11.2011 година

За избор на заместник-председател на Столичния общински съвет за мандат 2011 - 2015 година.


Решение № 10 от 24.11.2011 година

За допускане на паралелки от I до XII клас под минималния брой ученици за учебната 2011/2012 година в общинските училища на територията на Столична община.


Решение № 11 от 24.11.2011 година

За промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2011 година.


Решение № 12 от 24.11.2011 година

За разпределяне на допълнителните средства за капиталови разходи и допълнително материално стимулиране на служителите в общинската и районни администрации на Столична община.


Решение № 13 от 24.11.2011 година

За обявяване на процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд.


Решение № 14 от 24.11.2011 година

За създаване на временна комисия по изясняване обстоятелствата, довели до загуба на необходимото мнозинство на Столична община за управлението на „Общинска банка” АД.


Решение № 15 от 24.11.2011 година

За промени в съставите на Надзорния съвет на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП), Съвета за управление на Специлизирания общински приватизационен фонд (СУСОПФ), Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия и Комисия, създадена със Заповед № РД-09-01-3068 / 18.06.2008 година на кмета на Столична община, издадена на основание Решение № 144 по Протокол № 9 от 27.03.2008 годена на Столичен общински съвет.


Решение № 16 от 24.11.2011 година

За определяне на регистрирани одитори за извършване одиторски контрол и заверка на счетоводните отчети за 2011 години на търговски дружества със 100% общинско участие, извършващи дейности от обществен интерес.


Решение № 17 от 24.11.2011 година

За увеличаване капитала на „Пазари Възраждане” ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.


Решение № 18 от 24.11.2011 година

За разкриване за периода 20.12.2011 годена – 31.03.2012 година социална услуга Център за кризисно настаняване на бездомни лица като местна дейност с адрес - ж.к. "Захарна фабрика", бл. 51а, вх. А.


Решение № 19 от 24.11.2011 година

За изграждане на паметник на Атанас Буров.


Решение № 20 от 24.11.2011 година

За устно предложение за избор на заместник-председател на Столичния общински съвет за мандат 2011 - 2015 година.