Решение № 1 от 12.01.2006 година

За приемане на Оперативната работна програма за 2006 г. на Столичния общински съвет.


Решение № 2 от 12.01.2006 година

За приемане и одобряване за 2006 г. на:
- план-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;
- размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани;
- размер на такса битови отпадъци за сметоизвозване на един съд за една година при честота на сметоизвозването един път седмично за предприятия.


Решение № 3 от 12.01.2006 година

За забрана за обществено ползване на участък от бул. "Витоша" и създаване на пешеходна зона в участъка между ул. "Алабин" и бул. "Патриарх Евтимий".


Решение № 4 от 12.01.2006 година

За промяна в бюджета на Столична община.


Решение № 5 от 12.01.2006 година

За намаляване капитала на „Водоснабдяване и канализация – София” ЕАД.


Решение № 6 от 12.01.2006 година

За даване на съгласие на „Чистота - Искър” ЕООД да кандидатства пред банкови институции за издаване на банкова гаранция.


Решение № 7 от 12.01.2006 година

За изменение на Решение № 2 по Протокол № 57 от 07.08.2003 г. на СОС.


Решение № 8 от 12.01.2006 година

За отмяна на Решение № 530 по Протокол № 54 от 28.07.2005 г., точка 27 от дневния ред, по доклад № 26-00-3615/2005 г.


Решение № 9 от 12.01.2006 година

За прекратяване на съсобственост чрез замяна на 96,02 % идеални части от урегулиран поземлен имот III-14а – общинска собственост, срещу 3,98 % идеални части от урегулиран поземлен имот ІІІ-14 - частна собственост, кв. 536, м. ”ГГЦ – Зона Г-12”, бул. ”Янко Съкъзов” № 12, по преписка № 08-04-31/2005 г.


Решение № 10 от 12.01.2006 година

За учредяване на „Лукойл - България” ЕООД възмездно право на строеж за допълващо застрояване в УПИ V, кв. 185, м. "Зона Б-3А".


Решение № 11 от 12.01.2006 година

За доброволно прилагане на действащия регулационен план за УПИ I-75 в кв. 23 по плана на м. ”Манастирски ливади – изток”, чрез продажба.


Решение № 12 от 12.01.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал.1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел III – общ., с площ 675 кв. м., квартал № 82, местност "Квартал ”Горубляне” по плана на град София, собственост на Васил Стефанов Рашков и Стефан Василев Рашков, по преписка в. № 08-15-78/2005 година на СО.


Решение № 13 от 12.01.2006 година

За обявяването на едноетажна масивна сграда, находяща се на бул. ”Ситняково” № 21, кв. ”Гео Милев – Подуяне – Редута”, в двора на 23 ЕСПУ „Фредерик Жолио Кюри”, от частна в публична общинска собственост.


Решение № 14 от 12.01.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот XI-175 с площ 430 кв. м., от квартал 259, местност ”Павлово – Бъкстон” по плана на град София, собственост на Николина Атанасова Михайлова и Вергил Атанасов Рангелов, по преписка в. № 08-17-329/04 г./2005 г. на СО.


Решение № 15 от 12.01.2006 година

За процедура по § 6 и § 8, ал. 1 от ЗУТ за доброволно прилагане на влязъл в сила план за регулация за урегулиран поземлен имот, съставляващ парцел VI-1283, целия с площ 1 184 кв. м., от квартал № 84А, местност ”Витоша - ВЕЦ Симеоново” по плана на град София, находящ се в град София, район "Лозенец", собственост на Христо Ценов Ценов и съпругата му Росица Георгиева Бинджинска, по преписка в. № 08-09-73/2005 г. на СО.


Решение № 16 от 12.01.2006 година

За процедура за доброволно прилагане на влязъл в сила план  чрез продажба на поземлен имот без планоснимачен номер с площ 138 кв. м., частна общинска собственост, актуван с АОС № 1813/14.01.2005 г. на СО - район „Овча купел”, находящ се в гр. София, м. „Овча купел”, придаваем към УПИ XII-625 от кв. 34а, по плана на гр. София, м.”Овча купел”.


Решение № 17 от 12.01.2006 година

За оброволно прилагане на действащия регулационен план на УПИ VI-1280 в кв. 219 по плана на м.”Овча купел” чрез замяна.


Решение № 18 от 12.01.2006 година

За процедура по § 6, във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 19 от 12.01.2006 година

За процедура по § 6 във връзка с § 8 от Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на влязъл в сила подробен устройствен план.


Решение № 20 от 12.01.2006 година

За замяна на имот – частна общинска собственост УПИ V - отреден за детски образователен комплекс, квартал 238, местност „Зона Б-5”, район „Възраждане” срещу жилища – собственост на ЕТ „СИ ВЕ МА – Веселина Радкова” (по преписка № 70-00-591/01 г.).

Спряно изпълнението от Областния управител.