Комисия за връзки с гражданското общество

Заседания: 

Председател:

 • Веселин Милев

Зам.-председатели: 

 • Радослав Абрашев
 • Владимир Данев

Членове:

 • Борис Петров
 • Михаил Петров
 • Тома Белев
 • Николай Велчев

Външни експерти :

 • Васил Гюров
 • Евгений Белий
 • Венислава Цанкова

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

Дневен ред на заседанието 

за 26.01.2021 г. /вторник/ 11.30 ч. онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА21-ВК66-639/21.01.21 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма за 2020 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021 г.

Елен Герджиков – председател на СОС

2.

Отговор вх.№СОА21-КЦ51-2243/12.01.21 г., В.В. с жалба на Васил Тренев

 

3.

Писмо вх.№СОА20-ГР94-6191/15.12.20 г. на Ася Янкова

 

4.

Писмо с вх.№СОА20-ВК66-1362/11/12.01.21 г. относно постъпили жалби и сигнали за м.декември 2020г.

 

5.

Разни