Постоянна комисия за децата, младежта и спорта

Заседания: сряда от 11:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Татяна Николова Георгиева

Зам.-председатели: 
     1. Анатоли Благоев Илиев
     2. Светослав Емилов Витков

Членове:

Външни експерти:

  • Николай Стоилов
  • Георги Натов
  • Илия Петков Илиев
  • Мариян Ангелов Бдински

Експерт в дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет" - Димана Пунчева, тел.: 9377 572

Дневен ред на заседанието

за 29.05.19 г. /сряда/ от 11.00 ч., зала 2, ет.2

1.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-4093/21.05.2019 г.  относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2019 г. 

Елен Герджиков – Председател на СОС

2.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3910/15.05.19 г. относно Учредяване на безвъзмездно  право на ползване за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот, частна общинска собственост (АОС № 306/14.12.1998 на СО - район „Средец”), представляващ нежилищно помещение с площ от 120 кв.м., находящ се на бул. „Михай Еминеску” № 5, район „Средец” за нуждите на Фондация „София - европейска столица на спорта” 

Доц.Д-р Т.Чобанов – зам.-кмет на СО

Анатоли Илиев, Татяна Георгиева, Светослав Витков и Иветка Петрова – общински съветници

3.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3660/08.05.19 г. относно изменение и допълнение на Решение №159,прието  на Заседание на СОС, проведено на 28.03.2018г.,протокол № 74,за процедура по пряко отдаване под наем на обекти -общинска собственост по реда на ЗФВС и Правилника за прилагане на ЗФВС, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА 

Доц.Д-р Т.Чобанов – зам.-кмет на СО, инж. Теодор Петков – кмет на СО – р-н Витоша

 

4.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3962/17.05.19 г. относно Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2019 г.

Доц.Д-р Т.Чобанов – зам.-кмет на СО

5.

Писмо вх.№СОА19-ВК66-3784/13.05.19 г. относно осигуряване на допълнително средства за извършване на аварийни ремонти на общински спортни площадки

Доц. Д-р Т.Чобанов – зам.-кмет на СО

 

6.

Писмо вх.№СОА19-ВК66-3401/24.04.19 г. относно график за мониторинг на образователни институции , районни администрации , малки населени места , спортни клубове и организации по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта-2019 г.

Доц. Д-р Т.Чобанов – зам.-кмет на СО

 

7.

Писмо вх.№СОА19-ВК66-3496/2/15.05.19 г. относно график за мониторинг на спортни клубове на Програма за развитие на детско- юношеския спорт 2018 г.

Доц. Д-р Т.Чобанов – зам.-кмет на СО

 

8.

Разни