Постоянна комисия за децата, младежта и спорта

Заседания: 

Председател:

 • Татяна Георгиева

Зам.-председатели: 

 • Симеон Колев
 • Иван Пешев

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Екатерина Йорданова
 • Анна Стойкова
 • Владимир Митов
 • Веселин Калановски
 • Яна Тодоранова
 • Петко Димитров
 • Николай Николов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Димана Пунчева, тел.: 9377 572

Дневен ред на заседанието

За 27.05.2020 г. /сряда/ от 12.30 ч., онлайн,

чрез платформата на „CISCO Webex Meeting – връзка“ и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: d.puncheva@sofia.bg

 

№ по ред

наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-3448/04.05.2020 г. относно Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2020 г.

Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

2.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-3652/12.05.2020 г. относно отчет за изпълнение на план за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2019 г.

Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

3.

Доклад вх.№СОА20-ВК66-3944/21.05.2020 г. относно обявяване на списък на спортни обекти, общинска собственост, предмет на управление и разпореждане за 2020 г.

Т.Георгиева – Председател на ПК за ДМС и Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО, Координатор на Програма за развитие на ФВС

4.

Писмо вх.№СОА20-НЦ62-97/3/21.04.20 г. относно искане от „Национален спортен клуб Олимп“.

 

5.

Писмо вх.№СОА20-ВК66-3924/20.05.20 г.

 

6.

Разни