Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: 

Председател:

 • Антон Койчев

Зам.-председатели: 

 • Асен Николов
 • Милка Христова

Членове:

 • Иво Петров
 • Веселин Милев
 • Малина Едрева
 • Волен Сидеров
 • Михаил Паргов
 • Яна Тодоранова
 • Албена Кръстева
 • Диана Тонова

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

11.12.2019 г., 12.30 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА19-ВК66-9528/25.11.2019 г. относно заемообразно финансиране на изпълнението на два проекта по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2.

Доклад № СОА19-МЦ29-432/28.11.2019 г. относно допълване на учредителния акт на „Диагностично-консултативен център ХХІІ-София“ ЕООД

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

3.

Доклад № СОА19-МЦ29-224/1/28.11.2019 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „ДКЦ ХІV-София“ ЕООД за срок от 3 /три/ години

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

4.

Доклад № СОА19-МЦ29-366/2/28.11.2019 г. относно даване на съгласие на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД да изгради със собствени средства високотехнологична зала

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

5

Отчети №№ СОА19-МЦ29-430/3/01.11.2019, СОА19-МЦ29-520/30.10.2019, СОА19 - МЦ29 - 370/1/25.10.2019, СОА19 - МЦ29 - 185/4/30.10.2019, СОА19-МЦ29-523/31.10.2019, СОА16-МЦ29-49/31/ 30.10.2019, СОА19-МЦ29-510/22.10.2019, СФИ19-ТД26-55/152/29.10.2019, СФИ19-МЦ29-5/271/ 28 .10 .2019, СФИ19-МЦ29-5/282/31.10.2019, СФИ19-ТД26-55/151/29.10.2019,СОА19-МЦ29-373/1/ 31 . 10 . 2019 – за сведение

Директори и управители на общински лечебни заведения

6

Отчети №№ СОА19-МЦ29-62/2/05.11.2019, СФИ19-МЦ29-5/294/04.11.2019, СФИ19-МЦ29-4/226/06.11.2019, СОА19-ТД26-10123/1/01.11.2019, СФИ19-МЦ29-17/8/31.10.2019, СОА19-МЦ29-205/2/01.11.2019, СОА19-ГР94-2127/2/01.11.2019, СФИ19-МЦ29-5/286/31.10.2019, СОА19-МЦ29-43/4/01.11.2019, СОА19-МЦ29-202/2/31.10.2019, СОА19-ГР94-4953/22/31.10.2019, СФИ19-МЦ29-38/30.10.2019, СОА19-МЦ29-195/2/30.10.2019, СОА19-МЦ29-198/2/30.10.2019, СФИ19-МЦ29-5 /297/14.11.2019, СОА19-МЦ29-519/28.10.2019, СОА19-ТД26-1280/2/23.10.2019, СОА16-ГР94-7277/11/30.10.2019, СОА19-ТД26-10124/1 /01.11.2019, СОА19-ГР94-2339 /5/ 31.10.2019 ,  СОА19-ГР94-3795/1/27.10.2019, СОА18-ГР94-2375/5/26.11.2019, СОА19-МЦ29-361/1/22.10.2019 – за сведение

Контрольори на общински лечебни заведения

7

Разни

 


Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

04.12.2019 г., 12.30 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Приемане на Вътрешни правила за дейността на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика

 

2.

Писмо № СОА19-МЦ29-537/13.11.2019 г. относно отпускане на заем на „Медицински център 1-Банкя“ ЕООД – в ликвидация за изплащане на възнаграждения на служители и ТБО – отложено от предишното заседание

В. Савов – ликвидатор

3.

Докладна № СОА19-МЦ29-553/27.11.2019 г. относно разрешение за закупуване на Рентгенов генератор за остеодензитометър за нуждите на ДКЦ ХХV-София ЕООД със собствени средства

Д-р Ст. Карамфилов - управител

4.

Покана № СОА19-МЦ29-556/28.11.2019 и за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

Д-р Сл. Славчев – управител на ДКЦ VІІІ-София ЕООД

5

Писмо № СОА19-МЦ29-554/1/27.11.2019 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия

д-р А. Мишева – управител на МЦ ХХХІ“ ЕООД –гр.Нови искър

6

Информация № СФИ19-ВК66-56/59/27.11.2019 г. за непредставени в срок отчети на управители и контрольори на общински лечебни заведения

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

7

Разни