Комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: 

Председател:

 • Антон Койчев

Зам.-председатели: 

 • Асен Николов
 • Милка Христова

Членове:

 • Иво Петров
 • Веселин Милев
 • Малина Едрева
 • Волен Сидеров
 • Михаил Паргов
 • Яна Тодоранова
 • Албена Кръстева
 • Диана Тонова

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и  социална политика

28.10.2020 г., 09.30 ч., онлайн

което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting" връзка-ще се излъчва на живо във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад № СОА20-МЦ29-333/2/09.10.2020 г. относно предоставяне на целева субсидия на „ДКЦ ХVІ-София“ ЕООД, като лечебно заведение, което се намира в район с повишен здравен риск

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

2

Доклад № СОА20-МЦ29-23/4/09.10.2020 г. относно даване на съгласие „ДКЦ ХХV-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

Д-р А. Койчев, дм

М. Христова

Д-р Д. Барбалов

3

Доклад № СОА20-ВК66-8690/20.10.2020 г. относно даване на  съгласие за увеличаване на капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

4

Доклад № СОА20-ВК66-8693/20.10.2020 г. относно даване на  съгласие за увеличаване на капитала на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р А. Койчев, дм

Д-р В. Милев

Д-р Д. Барбалов

5

Писмо № СОА20-МЦ29-453/02.10.2020 г. относно одобряване на проект на конкурсна документация за отдаване под наем на обект в ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков - управител

6

Писмо № СОА20-МЦ29-490/20.10.2020 г. относно закупуване на анестезиологичен апарат със собствени средства за нуждите на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД

Д-р Р. Велев - изп. директор

7

Писмо № СОА20-МЦ29-496/21.10.2020 г. относно       определяне на представител в конкурсна комисия – 13.11.2020 г., 10.00 ч.

Д-р К. Петров -  управител на ДКЦ ХVІІ-София ЕООД

8

Разни