Комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: 

Председател:

 • Антон Койчев

Зам.-председатели: 

 • Асен Николов
 • Милка Христова

Членове:

 • Иво Петров
 • Веселин Милев
 • Малина Едрева
 • Волен Сидеров
 • Михаил Паргов
 • Яна Тодоранова
 • Албена Кръстева
 • Диана Тонова

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика,

02.12.2020 г., 09.30 ч., онлайн, 

чрез CISCO Webex Meeting  връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад № СОА20-ВК66-9580/12.11.2020 г. относно заемообразно финансиране на изпълнението на проект „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ към договор № BG05M9OP001-2.062-0002-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

А. Атанасова – зам.кмет на СО

2

Писмо вх. № СОА20-МЦ29-566/24.11.2020 г. за разрешение за закупуване на 32-срезов компютърен томограф за нуждите на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. Цв. Димитров – изп. директор

3

Писмо № СОА20-МЦ29-560/20.11.2020 г. относно разрешение за закупуване на дигитален рентгенов мамограф за нуждите на „ДКЦ ХІV-София“ ЕООД

Д-р М. Димов - управител

4

Разни