Комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: 

Председател:

 • Антон Койчев

Зам.-председатели: 

 • Милка Христова

Членове:

 • Иво Петров
 • Веселин Милев
 • Малина Едрева
 • Ирина Йорданова
 • Владимир Митов
 • Михаил Паргов
 • Яна Тодоранова
 • Албена Кръстева
 • Диана Тонова

Външни експерти:

 • д-р Михаил Михайлов
 • проф. Невена Цачева
 • д-р Константин Гърневски
 • Красимира Лазарова

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384
                                                                           
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по здравеопазване и социална политика към СОС за мандат 2019 -2023 г.
 

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване

21.09.2021 г., 09.00 ч., онлайн 

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1. 

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-7698/16.08.2021 г. относно създаване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Столична община като делегирана от държавата дейност.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8461/13.09.2021 г. относно увеличаване капитала на „Диагностично-консултативен център II-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

3

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8462/13.09.2021 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на обект, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен център XVI - София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

4

Доклад вх.№ СОА21-МЦ29-306/1/13.09.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

5

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-8475/13.09.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XIІ-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен Акт на дружеството.

д-р Антон Койчев, д.м., д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов

6

Писмо № СОА21-МЦ29-375/15.09.2021 г. относно закупуване на ехограф за нуждите на „Отделение по гастроентерология“, Клиника по вътрешни болести към Университетска Първа МБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор

7

Писмо № СОА21-МЦ29-369/13.09.2021 г. относно необходимост от закупуване на парафинов център на стойност 30 хил.лв. със собствени средства

Д-р Р. Велев – изп. директор на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД

8

Покана № СОА21-МЦ29-362/08.09.2021 г. за определяне на представител за участие в конкурсна комисия – 27.09.2021 г., 10.00 ч.

Проф. д-р Цв. Димитров – изп. директор на УПМБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД

9

Писмо № СФИ21-ВК66-219/23/08.09.2021 г. относно представяне на справки с основните финансово-икономически показатели, отчети за изпълнение на бизнес-плана и справки за възнагражденията на управителните и контролни органи на общинските търговски дружества – лечебни заведения за първо шестмесечие на 2021 г.

Д-р Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

10

Отчети №№ СФИ21-МЦ29-7/81/06.08.21 г., СОА21-МЦ29-279/23.07.21г., СФИ21-МЦ29-6/106/06.08.21 г.,

Контрольори на ОЛЗ

 

11

Разни