Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:

Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

17.04.2019 г., 11.30 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Писмо № СОА19-ВК08-2498/20.02.2019 г. относно молба за заплащане на преферeнциален наем по чл. 102, ал. 4, от ЗЛЗ – отложено от предишното заседание

Т. Кръстев – кмет на р-н „Сердика“

2

Доклад № СОА19-ВК08-2546/4/10.04.2019 г. относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

И. Панев – кмет на р-н „Кремиковци“

3

Доклад № СОА19-ВК08-567/1/10.04.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещение за аптека с площ 41 кв.м, представляващо сграда с идентификатор 16448.7721.244.4 – публична общинска собственост, находяща се на територията на район „Кремиковци“, село Горни Богров, ул. „Трети март“ № 12.

И. Панев – кмет на р-н „Кремиковци

4

Доклад № СОА19-НЦ62-147/2/06.04.2019 г. относно учредяване право на безвъзмездно ползване за срок от 10 (десет) години на Фондация „Светът на Мария“, върху кухненски блок – част от общински имот – частна общинска собственост в гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Надежда 1“, ул. „Сава Филаретов“ № 23, за създаване на учебна кухня за хора с увреждания.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

5

Доклад вх.№ СОА19-МЦ29-122/2/04.04.2019 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – ехокардиографски апарат.

Д. Барбалов

Д-р В. Милев

Д-р А. Койчев, дм

С. Христова

6

Доклад № СОА19-МЦ29-126/2/04.04.2019 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VII-София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой безконтактен тонометър.

Д. Барбалов

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р А. Койчев, дм

 

7

Доклад № СОА19-МЦ29-125/2/10.04.2019 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на самостоятелен обект, находящ се в сградата на „Диагностично-консултативен център VII-София“ ЕООД за срок от 10 (десет) години

Д-р В. Милев

Ж. Новкова

Д-р А. Койчев, дм

И. Петрова

С. Славчев

Д. Барбалов

8

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-2960/10.04.2019 г. относно провеждане на конкурс за избор на изпълнителни директори на лечебни заведения за болнична помощ – общински еднолични акционерни дружества

Д. Барбалов

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р А. Койчев, дм

С. Славчев

К. Контрера

9

Доклад вх.№ СОА9-ВК66-2962/10.04.2019 г. относно проведен конкурс за избор на контрольор на „Диагностично-консултативен център XXV-София“ ЕООД.

Д. Барбалов

Д-р В. Милев

Д-р А. Койчев, дм

К. Контрера

10

Докладна записка № СОА19-МЦ29-128/26.03.2019 г. относно разрешение за закупуване със собствени финансови средства на видеогастроскоп PENTAX модел EG-2990K

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

11

Докладна записка № СОА19-МЦ29-127/26.03.2019 г. относно искане за основен ремонт на основание чл 100, ал. 1 и ал. 2, т.2 от ЗЛЗ, чл. 63, т.2, чл. 64, т. 5 и чл. 67, ал. 1 и ал. 2, т.2 от Наредбата за общинските лечебни заведения

Доц. д-р Ст. Узунов – изп. директор на Втора МБАЛ-София ЕАД

12

Отворено писмо № СОА19-ГР94-1084/05.03.2019 г. относно вземане на мерки за осигуряване спокойствието на Център за социална рехабилитация и интеграция „Чудеса“

родители на деца, посещаващи Центъра

13

Справки за финансовото състояние на общинските лечебни заведения за м. януари

Д. Барбалов

14

Покана № СОА19-МЦ29-140/05.04.2019 г. за определяне на представител в конкурсна комисия

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ

15

Покана № СОА19-МЦ29-147/1/10.04.2019 г. за определяне на представител в конкурсна комисия

Д-р Сл. Славчев– управител на ДКЦ VІІІ

16

Разни

 

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА19-ВК66-3019/11.04.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства за разплащане на разходи по Проект № BG05M9OP001-2.008-0005-C01, „Център за подкрепа на лица с увреждания-София“, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

2

Доклад № СОА19-ВК08-3544/18.03.2019 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна помощ на общински служител.

Д. Сичанов – кмет на р-н „Панчарево“

3

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-5049/15.04.2019 г. относно даване на съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика с проект за осигуряване на оборудване и обзавеждане на материална база и осигуряване на 10 % съфинансиране от бюджета на Столична община – район „Люлин“ във връзка с изпълнение  на проект „Оборудване и обзавеждане на материална база в Разливна кухня „Люлин“

М. Младенов – кмет на р-н „Люлин“

4

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3146/16.04.2019 г. относно разсрочване на публични общински вземания.

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

5

Доклад № СОА19-ВК66-2042/4/16.04.2019 г. относно отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център ХІІ-София“ ЕООД

Д-р В. Милев

Ж. Новкова

С. Славчев

Д. Барбалов

6

Доклад № СОА19-МЦ29-146/1/16.04.2019 г. относно извършване на съвместна медицинска дейност

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

7

Уведомително писмо № СОА19-МЦ29-154/12.04.2019 г. относно дължими суми към ЧЕЗ и служители

Д-р Л. Лалев- управител на МЦ 9