Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:

Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

13.02.2019 г., 11.30 ч., зала 2, Москавска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-13032/1/05.02.2019 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 5 /пет/ години, на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията - София“, върху имот – частна общинска собственост,  находящ се в гр. София, ул. „Роглец“ № 17, представляващ триетажна сграда с идентификатор 68134.705.545.1, заедно с поземлен имот с идентификатор 68134.705.545, за продължаване дейността на обособения Дневен център за психо-социална рехабилитация, Защитено жилище за възрастни с психични услуги и Информационен център за промоция на психично здраве на територията на район „Слатина“.

Н. Стоянова – кмет на р-н „Слатина“

2

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-1688/1/05.02.2019 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Бъдеще за децата“, върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, ул. „Коста Петрунов“ № 4, представляващ триетажна сграда с идентификатор 68134.705.211.1  и поземлен имот с идентификатор 68134.705.211, за разкриване на обособен дневен център, с възможност за надграждане и с оглед на последваща устойчивост в денонощен център на територията на район „Слатина“.

 

Н. Стоянова –кмет на р-н „Слатина“

3

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-1087/07.02.2019 г. относно необходимите финансови средства за реализацията на Програма на Столична община за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, нуждаещи се от ин витро процедури с донорски яйцеклетки през 2019 г.

 

Д-р В. Милев

С. Христова

М. Едрева

Д-р А. Койчев, дм

Д. Барбалов

4

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-914/01.02.2019 г. относно провеждане процедура по акредитация на цялостната медицинска дейност и отделните медицински дейности на „Втора САГБАЛ - Шейново“ ЕАД.

 

Д-р В. Милев

С. Христова

Т. Цанев

Д. Барбалов

5

Петиция № СОА19-ГР94-148/14.01.2019 г. относно възстановяване на всички минерални бани в София – отложено от предишното заседание

Граждани

6

Писмо № СОА19-МЦ29-36/30.01.2019 г. за разрешение за закупуване на апаратура със собствени средства

Д-р Г. Коларова – изп. директор на І САГБАЛ „Св. София“ ЕАД

7

Докладна № СОА19-МЦ29-42/01.02.2019 г. за разрешение за закупуване на апаратура със собствени средства

Д-р Ст. Карамфилов – управител на ДКЦ ХХV-София ЕООД

8

Писмо № СЗД19-МЦ29-64/3/04.02.2019 г. с предоставен доказателствен материал относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на кабинети в ДЦ VІ-София ЕООД

Д-р В. Аламанова - управител

9

Покани №№ СОА19-МЦ29-46/05.02.2019 г. и СОА19-МЦ29-47/05.02.2019 г. за определяне на представители за участие в конкурсна комисия по ЗОП

Д-р Б. Петров – изп. директор на Пета МБАЛ-София ЕАД

10

Писмо № СОА19-НЦ62-104/28.01.2019 г. за разрешение за даване на име на ЦСРИ на бул. „Цар Борис ІІІ“ № 128

Д-р Весела Банова – тер. Директор на Центъра

11

Писмо № СЗД18-МЦ29-336/5/05.02.2019 г. относно увеличаване на капитала на „ДКЦ ХХІV-София“ ЕООД – от компетентността на Дирекция „Икономика и търговска дейност“

Д-р С. Лазарова - управител

12

Разни

 

 

Допълнителни точки

 

 

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Предложение № СОА19-МЦ29-49/07.02.2019 г. относно финансиране на медицински дейности за 2019 г.

Доц. И. Чавдаров – управител на СБРДЦП

2

Писмо № СОА19-МЦ29-50/11.02.2019 г. относно разрешение за закупуване на апаратура за отделение „Анестезиология и реанимация“ към Пета МБАЛ-София ЕАД със собствени средства

Д-р Б. Петров – изп. директор

3

Писмо № СОА19-МЦ29-51/11.02.2019 г. относно закупуване на апаратура за отделение „Обща и клинична патология“ към Пета МБАЛ-София ЕАД със средства от СУСОПФ

Д-р Б. Петров – изп. директор

4

Доклад № СОА19-МЦ29-53/1/12.02.2019 г. относно провеждане процедура по акредитация на цялостната медицинска дейност, на отделните медицински и други дейности и на обучението на студенти и специализанти на „Четвърта МБАЛ-София“ ЕАД

Д-р В. Милев

Д. Барбалов