Постоянна комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: сряда от 11:30 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Веселин Христов Милев

Зам.-председатели: 
     1. Живка Стоянова Новкова
     2. Милка Христова Христова

Членове:

Външни експерти:

  • Тихомира Златанова Златанова
  • Стела Ванева Станчева-Чернева
  • Невена Костова Цачева - Христова
  • Борислав Любомиров Иванов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Бистра Цонева, тел.: 9377 384

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване и социална политика

12.06.2019 г., 10,30 ч., зала 2, Московска 33

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА19-ВК08-1558/1/22.05.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет с площ 11 кв. м., находящо се на втория етаж в сграда с идентификатор 22304.7891.9790.1 – публична общинска собственост, намиращ се на територията на Район „Кремиковци“, село Долни Богров.

И. Панев – кмет на р-н „Кремиковци“

2

Доклад № СОА19-ВК66-3835/14.05.2019 г. относно увеличаване на капацитета на социална услуга – държавно-делегирана дейност – Дом за пълнолетни лица с деменция, с адрес: гр. София, кв. Княжево, бул. „Цар Борис III“ № 200-202.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

3

Доклад № СОА19-ВК66-4268/29.05.2019 г. относно откриване на две нови социални услуги в общността – Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“ и Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“ на територията на Столична община като делегирани от държавата дейности, при провеждане на конкурси за избор на лицензирани доставчици, които притежават опит, капацитет и осигуряват необходимата материална база.

А. Атанасова – зам.-кмет на СО

4

Писмо № СОА19-МЦ29-210/1/09.05.2019 г. относно предоставяне на имот общинска собственост за безвъзмездно управление на МУ-Варна

Й. Фандъкова – кмет на СО

5

Писмо № СОА19-ВК08-5865/08.05.2019 г. относно увеличаване капитала на ДКЦ ІІІ-София ЕООД с общинската част на имота на ул. „Искър“ 22

В. Цолов – кмет на р-н „Оборище“

Д-р В. Христова – управител на ДКЦ ІІІ-София ЕООД

6

Предложение № СОА19-МЦ29-259/03.06.2019 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на помещения в сградата на „ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков - управител

7

Писмо № СОА19-МЦ29-247/29.05.2019 г. относно връщане на помещенията, предоставени на ЦСМП  във владение на ДКЦ V-София ЕООД

Д-р В. Заяков - управител

8

Уведомление № СОА19-МЦ29-263/04.06.2019 г. относно изнесен пункт за биологичен материал.

Д-р Л. Иванова – управител на ДКЦ ХХІІ-София ЕООД

9

Доклад № СОА19-ВК66-4520/06.06.2019 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклад за дейността за 2018 г. на общинските дружества в ликвидация

Н. Стойнев

Д-р В. Милев

Д. Барбалов

10

Доклад вх.№СОА19-ВК66-4519/06.06.2019 г. относно приемане годишните финансови отчети за 2018 година на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

11

Разни

 

Допълнителни точки

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1

Доклад № СОА19-ВК08-2562/1/10.06.2019 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Столична община – район „Нови Искър“ върху част от имот – частна общинска собственост, находящ се в Столична община, гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 за срок от 2 /две/ години

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р А. Койчев, дм

Д. Барбалов

2

Доклад № СОА19-НЦ62-40/2/10.06.2019 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на общински имоти на Център за спешна медицинска помощ-София за срок от 5 /пет/ години

Д-р В. Милев

М. Христова

Д-р А. Койчев, дм

Д. Барбалов

3

Доклад № СОА19-НЦ62-229/2/10.06.2019 г. относно изменение на Решение № 251 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г. на Столичния общински съвет

Д-р В. Милев

М. Едрева

Ж. Новкова

М. Христова

Д-р А. Койчев, дм

Д. Барбалов

4

Доклад № СОА19-МЦ29-253/1/11.06.2019 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 17.06.2019 г. общо събрание на съдружниците в “Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД

 

Д-р В. Милев

Н. Стойнев