Комисия по здравеопазване и социална политика

Заседания: 

Председател:

 • Антон Койчев

Зам.-председатели: 

 • Милка Христова
 • Веселин Милев

Членове:

 • Иво Петров
 • Ирина Йорданова
 • Малина Едрева
 • Владимир Митов
 • Михаил Паргов
 • Яна Тодоранова
 • Албена Кръстева
 • Диана Тонова

Външни експерти:

 • д-р Михаил Михайлов
 • проф. Невена Цачева
 • д-р Константин Гърневски
 • Красимира Лазарова

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Бистра Цонева, тел.: 9377 384
                                                                           
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по здравеопазване и социална политика към СОС за мандат 2019 -2023 г.
 

Дневен ред на редовно заседание на ПК по здравеопазване

08.12.2021 г., 09.30 ч., онлайн 

чрез платформата „CISCO Webex Meeting" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: bconeva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

 1

Писмо № СФИ21-ТД26-2324/10.11.2021 г. относно извънсъдебни задължения на „Медицински център 16 – София“ ЕООД – в ликвидация за неплатена топлинна енергия и за услугата „дялово разпределение“ при „Топлофикация София“ ЕАД

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

2

Писмо № СФИ21-ВК66-219/25/01.11.2021 г. относно обобщена информация въз основа на констатациите и препоръките към междинните финансови отчети за първото шестмесечие на 2021 г. на общинските търговски дружества от определените от Столичен общински съвет регистрирани одитори.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

3

Писмо № СФИ21-ВК66-219/28/23.11.2021 г. относно информация за дълга на търговски дружества- лечебни заведения със 100% общинско участие в капитала към 30.09.2021 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

4

Писмо № СФИ21-ВК66-437/21.10.2021 г. относно справка за обслужващите банки и наличните парични средства на търговските дружества – лечебни заведения, със 100% общинско участие в капитала, попадащи в обхвата на т. 1 от решение № 31 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г. на Столичен общински съвет, с данни към с данни към всяко последно число на месеца, за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.

Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

5

Писмо № СОА21-МЦ29-524/30.11.2021 г. относно проект на конкурсна документация за отдаване под наем на площ от 2 /два/ кв.м. за поставяне на АТМ /банкомат/

Д-р В. Заяков – управител на ДКЦ V-София ЕООД

6

Докладна записка № СОА21-МЦ29-516/ 29.11.2021 г. относно критично състояние на ВиК мрежата в сградата на ДКЦ ХХІХ-София ЕООД

Д-р Р. Спасова - управител

7

Отчети №№ СОА21-ВК66-8218/03.09.2021 г., СФИ21-МЦ29-6/107/06.08.21 г.,

Контрольори на ОЛЗ

8

Разни