Комисия по транспорт и пътна безопасност

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

21.06.2021г./понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 5 и онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting, както и на  фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

Т.1

Доклад с вх. № СОА21-ВК66- 4402/13.05.21г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на СОС, последно изм. с Решение № 3513 от 2.07.2020 г. на АССГ по адм. д. № 1194/2020 г., IV тричленен състав, оставено в сила с Решение № 4730 от 14.04.2021 г. на ВАС по адм. д. № 13025/2020 г., седмо отделение).

Борис Бонев- общински съветник

Т.2

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-5747/17.06.21г. относно експлоатация на нощните автобусни линии N1, N2, N3 и N4 на територията на Столична община, във връзка с епидемичната обстановка.

Карлос Контрера, Зафир Зарков- общински съветници.

Т.3

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-5650/15.06.21г. относно изменение на организацията на движението във връзка с дейността на Народно събрание на Република България и даване на съгласие за сключване на договор между „ЦГМ“ ЕАД и  Народно събрание на Република България.

Карлос Контрера- общински съветник

Т.4

Доклад с вх. № СОА21-ВК66- 5757/17.06.21г. относно създаване на Комитет за наблюдение на внедрената автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в обществения транспорт на територията на Столична община от „ЦГМ“ ЕАД.

Карлос Контрера, Зафир Зарков- общински съветници.

Т.5

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-5636/15.06.21г. относно даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване на „Метрополитен“ ЕАД върху търговски обекти, разположени в метростанциите „Овча купел“, „Мизия“, „Овча купел II“ и „Горна баня“ от Трета линия на Софийското метро.

Кристиан Кръстев- зам. кмет на Столична община.

Т.6

Доклад с вх. № СОА20-ДИ05-2794/14/15.06.21г. състоянието на спирките на автобусна линия № 3, разположени на път II-82   и предложение за обезопасяването им.

Кристиан Кръстев- зам. кмет на Столична община.

Т.7

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-5185/03.06.21г. относно подробен устройствен план (ПУП) – ИПР на част от локалното платно на „Северна скоростна тангента“ за създаване на нова транспортна връзка от о.т.73 до о.т.73ж и преномериране на УПИ IX-за озеленяване от кв. 7 в УПИ  I-за озеленяване в кв. 7а /нов/, м. НПЗ „Илиянци-запад“, район „Надежда“.

Арх. Здравко Здравков- гл. арх. на Столична община.

Т.8

Доклад с вх. №СОА21-ВК08-3382/1/28.04.21г. относно Доклад с вх. № СОА21-ВК08-3382/09.03.21г. на кмета на район „Триадица“ , относно сключване на договори за наем за два имота- частна собственост, части от които попадат в улиците „Хенрих Ибсен“ и „Иван Андонов“.

Писмо с вх. № СОА21-ВК08-3382/3/17.06.21г. относно изискано становище във връзка с Доклад с вх. №СОА21-ВК08-3382/1/28.04.21г., с вносител арх. Венцислав Тодоров- Директор на Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“.

Димитър Божилов- кмет на район „Триадица“

Т.9

Писмо с вх. № СОА21-НЦ62-367/17.06.21г. относно ремонта на ул. „Шишман“ и намиране на трайно решение на проблема с паркирането.

Сдружение „София днес и утре“

Т.10

Разни

 

 

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

07.06.2021г./понеделник/,

14:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 5 и онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting, както и на  фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

Т.1

Доклад с вх. № СОА21-ТД26-5625/1/27.05.21г. относно даване на съгласие на „Столичен автотранспорт“ ЕАД да оборудва автобуси с прегради за водачите и изменение и допълнение на Решение № 214 от 22.04.21г. на Столичен общински съвет.

Карлос Контрера и Екатерина Йорданова- общински съветници

 

Т.2

Доклад вх. № СОА21-ВК66-2444/11.03.2021 г. относно проект на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2021 г., придружен с допълнителна информация с вх. № СОА21-ВК66-2444/1/12.05.21 г.

Ирина Савина – зам. кмет на СО и Екатерина Йорданова – общински съветник

Т.3

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5121/02.06.21 г. относно Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на Столична община за 2020 г.

Ирина Савина – зам. кмет на СО и Екатерина

Йорданова – общински съветник

Т.4

Доклад с вх. №СОА21-ВК08-3382/1/28.04.21г. относно Доклад с вх. № СОА21-ВК08-3382/09.03.21г. на кмета на район „Триадица“ , относно сключване на договори за наем за два имота- частна собственост, части от които попадат в улиците „Хенрих Ибсен“ и „Иван Андонов“.

Димитър Божилов- кмет на район „Триадица“

Т.5

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-5018/31.05.21г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от І до VІІ клас.

 

Мирослав Боршош- зам. кмет на Столична община

Т.6

Доклад вх. № СОА21-ВК66-5146/03.06.21 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.041-0001-С01, проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза ІІ”, сключен между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство.

Ангел Джоргов – зам. кмет

на СО

 

 

Т.7

Разни

 

 

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по транспорт и туризъм  за мандат 2019 - 2023 г.