Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Николай Александров
 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

 

 

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

07.07.2020г./понеделник/,

14:30 часа, онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting,

и ще се излъчва във фейсбук страницата на СОС 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

т.1

Доклад вх.№СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. относно приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии.

Й.Фандъкова-кмет на СО

 

Т.2

Доклад вх.№СОА20-ВК66-4977/22.06.2020г. относно Определяне начина на разпределяне на  предоставените средства за компенсиране на намалените приходи при обществен пътнически превоз на ветерани от войните.

Кристиян Кръстев-зам.кмет на СО

Т.3

Разни

 

Д.т.1

Доклад вх. № СОА20-ТД26-6022/2/02.07.2020 г. относно даване на съгласие „Център за градска мобилност“ ЕАД да сключи Договор за банков кредит за финансиране разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача

Николай Стойнев, Карлос Контрера, д-р Георги Георгиев – общински съветници

Д.т.2

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5305/02.07.2020 г. относно одобряване на инициатива „Зелени улици“

Малина Едрева, Зафир Зарков, Симеон Колев -общ.съветници, Десислава Билева –зам.кмет на СО и Трайчо Трайков –кмет на район „Средец“

Д.т.3

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5297/02.07.2020 г. относно споразумение между „Столичен Електротранспорт“ ЕАД и „Европейски банка за възстановяване и развитие“ за отлагане на срока на плащане на дължимата за месец юни 2020 г. главница по договор за заем от 15.10. 2018 г. до 15.06.2022 г. и дължимата на месец декември по договор за заем от 15.10. 2018 г. до 15.12. 2022 г

Кристиан Кръстев – зам. кмет на СО, Зафир Зарков и Димитър Вучев – общински съветници

Д.т.4

Доклад вх. № СОА19-ВК66-6309/1/10.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – проект за ПУП – изменение на специализиран ПУП – изменение на план за регулация (ИПР), план за застрояване (ПЗ) и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за обект „Трети метродиаметър“  по бул. „Владимир Вазов“ и прилежащи територии, в участъка между МС III-2 и МС III-5, район „Подуяне“

арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

Д.т.5

Доклад вх.№ СОА20-ВК66-5191/30.06.2020 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на м. „НПЗ Искър” I, II и III част“, План за улична регулация (ПУР) на м. „Летищен комплекс-София“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за нова пътна връзка от кръстовището на бул. „Брюксел” с ул. „Продан Таракчиев” до „Софийски околовръстен път”, райони Искър”, „Слатина” и „Кремиковци”.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община

Д.т.6

Доклад № СОА20-ВК08-5544/29.04.2020г относно безвъзмездно прехвърляне от държавата на СО на поземлени имоти, попадащи на улица

Д.Димов- на Кмет на район Надежда