Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Заседания: сряда от 12:30 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Екатерина Евлогиева Йорданова

Зам.-председатели:
    
1. Зафир Кирилов Зарков
     2. Калоян Драгомиров Паргов

Членове:

Външни експерти:

  • Филип Николов Алексиев
  • Иван Николаев Генчев
  • Иван Филипов Ковачев
  • Георги Ясенов Желязков
  • Емил Красимиров Марков
  • Николай Славчев Александров
  • Виктор Лъчезаров Чаушев
  • Даниела Върбанова Стоянова-Златкова

Експерт в дирекция "Секретариат на Столичен общински съвет": Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

Дневен ред

 

На редовното  заседание, което ще се проведе на

26.06.19 г./сряда/,

12:30 часа, зала 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-4955/20.06.2019 г. относно приемане на План за устойчива градска мобилност на Столична община.

Дончо Барбалов, Екатерина Йорданова, Зафир Зарков, Борислав Борисов, Борислав Бориславов, Прошко Прошков, Калоян Паргов, Симеон Славчев

2.

 Доклад вх.№СОА19-ТД26-4442/2/20.06.2019 г. относно изменение на Решение № 453 по Протокол № 57 от 12.07.2018 г. на Столичен общински съвет.

Дончо Барбалов, Зафир Зарков

3.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-4954/20.06.2019 г. относно подобряване на транспортното обслужване.

Дончо Барбалов, Зафир Зарков, Ивелина Джартова

4.

Доклад вх.№СОА19-ТД26-7626/2/20.06.2019 г. относно организиране на транспортната обезпеченост през летния сезон за седалкова въжена линия „Витошко лале 1“ и „Витошко лале 2“.

Дончо Барбалов, Зафир Зарков, д-р Ваня Тагарева

5.

Доклад вх.№ СОА18-ВК66-2277/28.03.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Изменение план за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. „Младост 3”, район „Младост”-СО, квартал 23, нов УПИ I-6206 „за жилища, магазини, офиси, коо, пг и трафопостове“; нов УПИ II „за озеленяване“; промяна в бордюрните линии на улица между о.т.38 - о.т.42, промяна в бордюрните линии на улица между о.т.41 - о.т.40 и промяна в северните бордюрни линии на бул. „Андрей Ляпчев” между о.т.40 - о.т.503а.

 Рецензия вх.№ СОА18-ВК66-2277/11/21.05.2019 г.

З.Здравков-гл.арх.на СО

6.

Писмо вх.№СОА19-НЦ62-705/11.06.2019г. относно разлепяне на стикери и разпространение на дипляни

Фондация „Анимус“

7

Писмо вх.№СОА19-сг02-753/1/20.06.2019г. относно провеждане на „Маратон София 2019г.“ на 13.10.19г.,част от програмата на „София – Европейска столица на спорта“

Анатоли Илиев

8.

Разни