Комисия по транспорт и пътна безопасност

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Николай Александров
 • Елизабет Петрова
 • Иван Ковачев
 • Андрей Зографски
 • Виктор Чаушев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 338

 

Дневен ред

на редовно заседание, което ще се проведе на

19.04.2021г./понеделник/,

14:30 часа, онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meeting,

и ще се излъчва във фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

т.1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-2694/5/31.03.21 г. относно Одобрение на Годишен отчет за 2020г. за изпълнението на „Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020г. - намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10“ и  „Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015-2020г.- намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели ФПЧ2,5 и ПАВ“

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община

т.2

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-3656/15.04.21г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения.

Карлос Контрера и Георги Георгиев- общински съветници

т.3

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-3658/15.04.21г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Център за градска мобилност“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения.

Карлос Контрера и Георги Георгиев- общински съветници

т.4

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-3601/14.04.21г. относно договор за реализиране на необходимите строителни дейности, изразяващи се и/ или свързани с довършителните работи и получаване на разрешение за ползване  на подземни паркинги, завършени в груб  строеж с приети конструкции.

Николай Стойнев, Георги Георгиев, Карлос Контрера - общински съветници.

т.5

Доклад с вх. № СОА20-ПП00-1/36/13.04.21г. Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на енергетиката с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BGENERGY-2.001-0092-001 от 08.04.2021 г., за проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на Столична община” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ (ВЕЕЕЕС) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“

 

Кристиан Кръстев- зам. кмет на Столична община

т.6

Доклад с вх. № СОА21-ТД26-4011/15.04.21г. относно приемане на безвъзмездно сервитутно право за реализиране на временен път за осигуряване на достъп до „Научно-технологичен парк“, чрез изграждане на „Улица по северната граница на УПИ I, кв. 10, м. „НПЗ – Изток“, м. „Къро“ и реконструкция на ул. „Йордан Венедиков“.

Ангел Джоргов- зам. кмет на Столична община

 

 

 

 

 

т.7

Писмо с вх. № СОА21-ВК66-3580/14.04.21г. относно предложение за създаване на работна група за подобряване на условията за пътуване с градския транспорт и привличане на нови пътници.

Борис Бонев- общински съветник

т.8

Разни

 

 

                                                ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

 

т.1

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-3728/16.04.21г., относно оптимизиране транспортната схема на масовия градски транспорт (МГТ), поради въвеждане в експлоатация на третия лъч на столичното метро.

Карлос Контрера и Зафир Зарков-общински съветници

т.2

Доклад с вх. № СОА21-ВК66-3734/16.04.21г., относно приемане на Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за периода януари-септември 2021 година.

Карлос Контрера, Зафир Зарков-общински съветници и Кристиан Кръстев- зам. кмет на Столична община.

т.3

Доклад с вх. № СОА21-ДИ05-324/8/16.04.21г., относно приемане на „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.“          

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община

 


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по транспорт и туризъм  за мандат 2019 - 2023 г.