Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Заседания: 

Председател:

 • Карлос Контрера

Зам.-председатели: 

 • Зафир Зарков
 • Калоян Паргов

Членове:

 • Христиан Петров
 • Борислав Бориславов
 • Димитър Вучев
 • Ваня Тагарева
 • Радослав Влахов
 • Владислав Панев
 • Симеон Ставрев
 • Борис Бонев
 • Альоша Даков
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Дневен ред

 

 

на заседанието, което ще се проведе на

16.12.19г./понеделник/,

 14:30 часа, Зала № 1, ет. 2, ул. “Московска” № 33

 

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

 

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9896/06.12.19 г. относно промяна статута на въведените експериментални промени за основни автобусни линии, експериментално продължение експлоатацията на нощния автобусен транспорт, както и експериментална частична промяна на маршрути на основни автобусни линии от обществения транспорт 

К.Контрера,З.Зарков-

Общ.съветници и Д.Барбалов-зам.кмет

 

 2.

Доклад  вх. № СОА19-ВК66-9898/06.12.19г. относно въвеждане в експлоатация на автобусна линия 123 

К.Контрера,З.Зарков-

Общ.съветници и Д.Барбалов-зам.кмет

 

    3.

Доклад  вх. № СОА19-ВК66-9688/29.11.19г.  Даване на съгласие СО да кандидатства по ОП "Региони в растеж" 2014-2020,приоритетна ос 6 "Регионален туризъм",процедура "Развитие на туристическите атракции" към МРРБ

Доц.д-р Т.Чобанов-зам.кмет

    4.

Изслушване на транспортните дружества – „ЦГМ“ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Автотранспорт“ ЕАД относно експлоатационните им планове за 2020г.

 

5.

 

Разни

 

 

 

Допълнителни точки към дневен ред

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

 

 Доклад вх.№СОА19-ВК66-9980/09.12.2019 г. относно одобряване на обща численост и структурата на Столична общинска администрация, район „Нови Искър”, район „Красно село” и район „Слатина

 

Й.Фандъкова-кмет на СОС

 

 

2.

 

 Доклад вх.№СОА19-ВК66-9979/09.12.2019 относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация(ИПР) на УПИ XXI – „за коо“,УПИ XVII- „за озеленяване и инфраструктура“ и УПИ XVI-1162-“за общ.обслужване“,кв.15,м.“в.з. Киноцентъра – 3-та част –разширение“, район „Витоша“ и УПИ IV„за озеленяване“ и УПИ „за корекция на реката, инж. инфраструктура и озеленяване“ от кв.111, м.“Манастирски ливади – изток“, район „Триадица“, изменение на улична регулация на улици от о.т.2а до о.т.3 и от о.т.391 до о.т.496 за регулационно регламентиране на местата за разполагане на съоръжение за преминаване на пешеходци над Софийски околовръстен път,Столична община

 

 

З.Здравков-гл.арх.на СО

     3.

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-10079/11.12.2019 г. относно избор на член на съвета на директорите на „Център за градска мобилност“ ЕАД и на член на съвета на директорите на „Чистота Искър“ ЕАД

Николай Стойнев и Георги Георгиев-общ.съветници