Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов
 • Любка Костова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието за 28.05.2019г.

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-4093/21.05.2019г., относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2018г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2019г.

Е.Герджиков-председател на СОС

 1.  

Доклад вх.№СОА-18-ДИ04-3217/9/17.04.2019г., относно издаване на запис на заповед в полза но Министерството на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“-Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Й.Фандъкова-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3345/22.04.2019г., относно приемане на План за адаптация към климатичните промени за Столична община 2019-2025г., неразделна част от Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община-водеща комисия

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-4013/18.05.2019г., относно подписване на Споразумение за сътрудничество между СО „Екобулпак“АД  и „Соитрон“ЕООД във връзка с изпълнение на дейности по проект „Stimulating citizens participatiоn to recycle processes – Benefit As you Save-BAS“, финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море“ (2014-2020)-водеща комисия

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2921/08.04.2019г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация между о.т. 164е и о.т. 164д и план за регулация и застрояване за образуване на нов УПИ IV-741 „за обществено обслужване, складова дейност и офиси“, нов УПИ V-820 „за бърза закуска, склад и офис“ и нов УПИ VI-822 „за склад, офис и сервиз“, кв. 49а, м. „с. Герман“, район „Панчарево“

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3028/11.04.2019г., относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот с идентификатор 68134.2808.9 по КККР, попадащ в обхвата на м. „Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. Сливница”, район „Връбница” Столична община

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3061/12.04.2019г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация – УПИ XX-264, XXI-265 и XXIII-720,241, терен за „корекция на река и озеленяване“ и изменение на улицата от о.т. 325а до о.т. 327 и изменение на план за застрояване – УПИ XXI-265 и XXIII-720,241, кв. 87, м. „кв. Овча купел-актуализация“, район „Овча купел“-СО

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3245/18.04.2019г., относно подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ V-49,50,222 „за жил.стр. и подземни гаражи“, кв. 45, м. „ж.к. Люлин – 3 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин - 3 мр”, в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”, одобрен с Решение № 412 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3263/18.04.2019г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нов УПИ VII-235 „за обществено обслужване“, кв. 2, м. „Модерно предградие-Обеля“, район „Люлин”, ПИ с идентификатор 68134.4362.235 по КККР и изменение на плана на контактната улична регулация между о.т.118д и о.т.118к за създаване на нова задънена улица от о.т.118п до о.т.118с

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3295/19.04.2019г., относно одобряване проект за ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ между о.т. 42 и о.т. 43 и създаване на нова задънена улица от о.т. 42а (нова) до о.т. 42б (нова), изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ XII-2091,2120 за образуване на нов УПИ XII-3850 „за жс“ и нов УПИ XVII-2120 "за жс", кв. 4м, м. „в.з. Бистрица-Манастира“, район „Панчарево“.

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3412/24.04.2019г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-3029,3030 "за жс и маг.", кв. 68, м. ж.к. "Връбница-1", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. "Връбница-1", район Връбница”, одобрен с Решение № 167 по Протокол № 79/26.03.2015 на Столичния общински съвет

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3432/25.04.2019г., относно проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация - откриване на нова задънена улица от о.т. 635а до о.т. 635в, изменение границите на УПИ III-75 и създаване на нови УПИ III-75 "за жс" и УПИ XVII-75 "за жс", кв. 17, м. "с. Бистрица", район "Панчарево"

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3519/02.05.2019г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ VII-1189, кв. 7, м. "Овча купел", район Овча купел и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за ул. "761" в участъка между о.т. 110 и о.т. 126, прилежащ на УПИ VII-1189 и ул. "661" - от о.т. 134 до о.т. 133

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3842/11.05.2019г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ІV-876,2153 „за ж.с.”, кв. 82, м. „Надежда 4”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 4”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3858/14.05.2019г., относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т. 919б - о.т. 919в (нова) - о.т. 919г (нова) до о.т. 919д (нова), в следствие на което се изменя контактен упи XXIV-424 от кв. 159, м. „гр. Банкя – разширение”; план за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2193.400 по КККР на гр. Банкя, създаване на упи XXV-2193.400 “за жс”, кв. 36а, м. „гр. Банкя”, район „Банкя”

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3859/14.05.2019г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на улична регулация между о.т.30г и о.т.30д за откриване на нова задънена улица от о.т.30е (нова) до о.т.30ж (нова) и план за регулация и застрояване на нов УПИ V-7020,7021 „за жс” и нов УПИ VI-7020,7021 „за жс”, кв. 53а, м. „с. Герман”, район „Панчарево”

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3869/14.05.2019г., относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на канален колектор от кв. Челопечене до съществуващ канален колектор V Ф500 в землището на кв. Ботунец, район „Кремиковци” – Столична община

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Образувана преписка по доклад вх.№СОА17-ВК66-678/27.01.2017г., относно ПУП-план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. „Обеля-3 част-модерно предградие“, кв.3 (нов), УПИ І-78 „за производствени и складови дейности“ и създаване на нова задънена улица по о.т.6-о.т.6а, район „Люлин“, СО

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Становище вх.№СОА19-ВК66-3587/03.05.2019г., относно призив на жителите на кв.“Стрелбище“ за извършване на всички необходими правни и фактически действия за окончателно запазване статута на зелена площ на ПИ без пл. снимачен номер с площ от 3060 кв.м.-реална част от УПИ І-57,58,59,60,общ от кв.7е, по плана на гр.София, бул.“България“

З.Здравков-гл.архитектна СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-4135/22.05.2019г., относно удължаване крайният срок за изпълнение на договорите по одобрени проекти по Програма „Зелена София“ за 2018г.

Л.Радева-общински съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-4568/1/15.04.2019г., относно провеждане на процедура по одобряване на плана за регулация на проектни УПИ VІІ-1820,4304 за „ЖС“ и УПИ VІІІ-1690,2222 за „ЖС“ от кв.2, м.“Ботаническа градина“, допуснато със Заповед №РД50-723/06.11.2017г. на главния архитект на София и прехвърляне правото на собственост върху общински поземлен имот, съставляващ ПИ с идентификатор 68134.1970.1820 с плащ от 100кв.м., попадащ в УПИ VІІ-1820,430 за „ЖС“

Т.Петков-кмет на район „Витоша“

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-2422/1/25.04.2019г., относно процедура по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от Предходните разпоредби на ЗУТ, относно доброволно прилагане на ПУП за УПИ ХV-989, кв.19, м.“Витоша-ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“

Л.Дреков-кмет на район „Лозенец“

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-4506/1/18.05.2019г., относно довършване на процедура по чл.15, ал.5 от ЗУТ на територията на УПИ V-2116, кв.24, м.“ж.к. Обеля-2“

М.Младенов-кмет на район „Връбница“

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-3965/6/25.01.2019г., относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ парк „Княз Борисовата градина“, детска площадка „Слончето“, находящ се на територията на район „Средец“, гр.София за поставяне на преместваем обект и мобилни търговски съоръжения по индивидуален проект и одобрен с Решение №416 по Протокол №43/18.07.20193г. на СОС-план-схема за м.“Борисова градина“ (І етап)

М.Ачкова-кмет на район „Средец“

 1.  

Издаване на разрешение за премахване на дървесна растителност на територията на гробищни паркове Бояна, Владая и Мърчаево, район „Витоша“ с вх.№СОА19-ВК08-4644/08.04.2019г.-отложена т. от предишно заседание на комисията

Т.Петков-кмет на район „Витоша“

 1.  

Становище за премахване на дървесна растителност с вх.№СОА19-ВК08-6338/17.05.2019г.

М.Младенов-кмет на район „Връбница“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-2695/02.04.2019г., относно заверяване на растителност в УПИ ІХ-1289, кв.59, ж.к. „Дружба І“, район „Искър“-отложена т. от предишно заседание на комисията и заявление вх.№СОА19-ВК66-2695/1/15.04.2019г.

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-903/01.02.2019г., относно експертна оценка и геодезическо заснемане във връзка с изграждане на обект „Участък от нов довеждащ водопровод за резервоар „Кокаляне“ от захранващия водопровод за в.з.“Беликата“ при ПИ 04234.6963.384, землище с.Бистрица до връзка със същ. Водопровод за р-р „Кокаляне“ при ПИ 37941.6801.84, землище на с. Кокаляне, СО р-н „Панчарево“-отложена т. от предишно заседание на комисията и становище на „Софийска вода“ АД с вх.№СОА19-ВК66-903/2/27.03.2019г.

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-3091/15.04.2019г., относно заверяване на растителност в ПИ 68134.1038.785, кв.23, в.з. „Бояна-Беловодски път“, район „Витоша“

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-3443/25.04.2019г., относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ ІІ-124 „за безвредно производство и администрация“ и УПИ VІ-124 „за безвредно производство“ в кв.16, м.НПЗ „Хладилника – Витоша“-част юг, район „Лозенец“ и заявление №СОА19-ВК66-3443/1/10.05.2019г.

М.Тренчева-за н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-3444/25.04.2019г., относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ Х-368 от кв.16, ж.к. „Младост 1“, район „Младост“ във връзка с мотивирано предложение за виза за проектиране на подземни гаражи към сграда с обществена функция по издадена виза с вх.№ГР-94-В-49/17.10.2017г.

М.Тренчева-за н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-3544/02.05.2019г., относно предварително заснемане и експертна оценка на съществуваща растителност за разрешаване за изработване на ПУП в м.“ж.к. Бели брези“, кв.43а, УПИ ІІІ, V, VІ и кв. 43б, УПИ І, ІІ, V, VІ, район „Красно село“

М.Тренчева-за н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-1894/1/15.05.2019г., относно експертна оценка, геодезическо заснемане и проект „Паркоустройство“ за обект: „Частично изменение на специализиран ПУП-ПР и ПУР за метродиаметър ІІІ в участъка между станции ІІІ-2 и ІІІ-5 по плана на гр.София и ИПРЗ за подземен паркинг при станция ІІІ-2“, район „Подуяне“

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-3950/16.05.2019г., относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ І „за общ. обслужване“, УПИ ІІ-381,382,383 „за магазини, офиси, жилищна сграда, пг и трафопост“, УПИ VІ „за детска градина и трафопост“ и УПИ ІХ „за жс, магазин и пг“ и сервитут колектор, в кв.218, м.“Западно направление“, район „Възраждане“

Е.Милушева-за н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-3951/16.05.2019г., относно ПУП-ИПРЗ в териториален обхват: кв.31, м.“Люлин-9-ти м.р.“, ПИ с идентификатори 68134.4358.253, 68134.4358.255, 68134.4358.259, 68134.4358.485, 68134.4358.486, 68134.4358.487, район „Люлин“

Е.Милушева-за н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

План за изпълнение на образователно-информационни кампании за 2019г., предвидени за провеждане в райони „Искър“ и „Нови Искър“ с вх.№СОА19-ТД26-1591/2/12.04.2019г.

К.Стенева-изп.директор на „Булекопак“ АД

 1.  

Разни