Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: 

Председател:

 • Лорита Радева

Зам.-председатели: 

 • Анна Стойкова
 • Альоша Даков

Членове:

 • Симеон Колев
 • Радослав Абрашев
 • Ивайло Петков
 • Николай Стойнев
 • Волен Сидеров
 • Марта Георгиева
 • Тома Белев
 • Иван Виделов
 • Иван Таков
 • Карлос Контрера

Външни експерти:

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

Заседание на ПК по опазване на околната среда,

земеделие и гори, на  07.07.2020 г., /вторник/ от 11.00 часа, което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting-връзка"-ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

Съгласно чл. 56 а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС 

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища на разглежданите въпроси на имейл: i.blagova@sofia.bg

 

№ по ред

 

Наименование:

Вносители:

1

 

3

 1.  

Доклад № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. относно приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските райони. /отложен от предходно заседание/

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА20-УЗ21-37/1/09.06.2020 г. относно сключване на споразумение за сътрудничество между Столична община и Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за предоставяне на парково пространство за обществено ползване.

 

 

Десислава Билева –зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология и земеползване“ и Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.- кмета на СО, Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-4049/27.05.2020 г. относно предложение за изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ с цел вписване актове за публична общинска собственост в Приложение „Списък имущество, което се предоставя за управление на ОП СПТО“ към същия правилник.

Десислава Билева –зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-4950/20.06.2020 г. относно актуализиране на имотите от Общински поземлен фонд, определен за обезщетяване на имащите право собственици по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

 

 

Десислава Билева –зам.-кмет на СО, Направление „Зелена система, екология

 1.  

Доклад № СОА18-ВК66-2756/3/03.06.2020 г. относно издаване на разрешително на „Венцислав Василев 2001“ ООД за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение Каптиран естествен извор (КЕИ) „Тунела“ към находище на минерална вода „София- Панчарево“ – изключително държавна собственост - № 81 по Приложение № 2 към чл. 14 на Закона за водите, предоставено от СО с Решение № 33/04.02.2011 на министъра на околната среда и водите безвъзмездно.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-4506/09.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о. т. 309 и о. т. 310 с цел създаване на нова задънена улица от о. т. 310 (съществуваща), о. т. 500 (нова), о. т. 501(нова), о. т. 502(нова), о. т. 503(нова), о. т. 504(нова), о. т. 505(нова), о. т. 506(нова), о. т. 507(нова), о. т. 508(нова), о. т. 509(нова), о. т. 510(нова), о. т. 511(нова) до о.т. 512 (нова) и свързаното с това изменение на контактен УПИ VI-375,657,658,659,660,661,662 от кв. 22а; план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имот (ПИ) с идентификатор 55419.6701.1293 за образуване на нов УПИ XVIII -1293-„за жилищно строителство“ от кв. 22а, м. "Детски град-Панчарево", план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по част "Водоснабдяване", "Канализация" и план за вертикално планиране на новопроектираната улица на м. „Детски град Панчарево“, район „Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-6309/1/10.06.2020 г. относно проект за ПУП – изменение на специализиран ПУП -изменение на план за рeгулация (ИПР), план за застрояване (ПЗ) и план-схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за обект „Трети метродиаметър” по бул. „Владимир Вазов“ и прилежащи територии, в участъка между МС ІІІ-2 и МС ІІІ-5, район „Подуяне”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ТД26-4508/2/18.06.2020 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 24 по протокол № 32 от 10.12.2001 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план - регулационен и кадастрален план на м. "НПЗ "Искър-юг" в обхват: "НПЗ "Искър-север", "Хидропарк "Искър- II част", бул. "Акад. Цветан Лазаров" ("Момина чешма"), ул. "Универсиада", ул. "Безименна", ул. "Илия Бешков" и улица по о. т. 1-о. т. 6.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-4834/18.06.2020 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 44063.6234.1639 и 44063.6234.4141 и създаване на нови УПИ VIII-1639 „за жс“, УПИ IX-1639 „за жс“, УПИ X-4141 „за жс“ и УПИ XI-4141 „за жс“, изменение на плана за улична регулация (ИПУР) при о. т. 348 и план за улична регулация (ПУР) на задънена улица от о. т. 348 до о. т. 348а, кв. 52а, м. „с. Лозен“, район „Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-4839/18.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. "Овча купел стар кв. 12 и част от кв. 23", кв. 201, УПИ-"за жп ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор"; кв. 215, УПИ VI-"за институт за бърза медицинска помощ и трафопост"; кв. 221а, УПИ XXXVIII-64, УПИ XXXIX-"за ж.п. ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор" за създаване на нови: кв. 215, УПИ VI-"за институт за бърза медицинска помощ и тп"; нов кв. 222а, УПИ I-"за жп ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор"; нов кв. 222б, УПИ I-64-"за адм. сгр., оо и складова дейност", УПИ II-"за техническа инфраструктура", УПИ III-64-"за оо", УПИ IV-200-"за оо" и УПИ XXXIX-"за жп ареал, подземна инфраструктура, инсталационен коридор", район "Овча купел". Изменение на план за улична регулация на м. "Овча купел стар кв. 12 и част от кв. 23" от о.т. 460 до 486а; от о.т. 519 до о.т. 498, от о.т. 498а до о.т. 501 за създаване на нова задънена улица от о.т. 519а до о.т. 519в; от о.т. 500 до о.т. о.т. 498 за създаване на нова улица от о.т. 499а до о.т. 519а; заличаване на улица от о.т. 498 до о.т. без номер; създаване на нова улица от о.т. 519а до о.т. 458а и изменение на план за улична регулация на м. "Факултета" от о.т. 439а до о.т. 446б, район "Красна поляна"

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-4840/18.06.2020 г. относно одобряване проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на УПИ ХV-17011, кв. 8ма, м. ,,с. Бистрица – в.з. Бистрица“, район ,,Панчарево“ за създаване на нови УПИ XVII-401 ,,за жс“ и УПИ XVIII-401 ,,за жс“, ПИ с идентификатор 04234.6966.401 и наложеното от това изменение границите на контактен УПИ I-2333, изменение на план за улична регулация (ИПУР) между о.т.269 и о.т.270а и изменение регулацията на задънена улица между от.71в и о.т.71г.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ВК66-4892/19.06.2020 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за улична регулация от о.т.505а (съществуваща) - о.т.506 (нова) - о.т.507 (нова) - до о.т.509 (нова) и задънена улица от о.т.507 (нова) до о.т.508 (нова), план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 14831.6504.245 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за образуване на нови УПИ XIII-245 „за жс”, УПИ XIV-245 „за жс” и УПИ XV-245 „за жс”, кв. 5 и свързаното с това изменение на плана за регулация (ИПР) на контактен УПИ II-26, кв. 5, м. „в.з. Врана-Герман”, район „Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА20-ТД26-4395/3/23.06.2020 г. относно разрешение за изработването на специализиран подробен устройствен план – План за застрояване (ПЗ) за интегрирана екологична ферма в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 32216.2368.80, 32216.2368.81, 32216.2368.74, 32216.2368.75, 32216.2366.40, 32216.2366.41, 32216.2366.42, 32216.2367.51 и 32216.2367.52 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Иваняне, м. „Садината“, район „Банкя” и Парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура в прилежащите територии – локала към път от РПМ и обслужващи линейни обекти на инженерната инфраструктура и одобряване на задание.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад №СОА20-ВК66-5191/30.06.2020 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация (ИПР) на м. „НПЗ Искър” I, II и III част“, План за улична регулация (ПУР) на м. „Летищен комплекс-София“, район „Искър“ и парцеларен план (ПП) за нова пътна връзка от кръстовището на бул. „Брюксел” с ул. „Продан Таракчиев” до „Софийски околовръстен път”, райони Искър”, „Слатина” и „Кремиковци”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Информация № СЕК19-ВК08-18/2/02.07.2020 г.  относно Изпълнение на втори етап на лесоустройствените мероприятия в обект 2 по "Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на растителността в лесопарк Борисова градина

Ланд. арх. Димитър Данчев, Директор на дирекция „Зелена система“ - СО

 1.  

Информация № СОА18-ТД26-14645/14/19.06.2020 г. относно обект: Отливен канал на Главен клон I по ул. „Павел Красов“ до влизането му в р. Шиндра, кв. Горубляне, район „Младост“.

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА20-ВК08-2699/19.02.2020 г. относно мотивирано предложение по реда на чл. 135, ал. 2 от ЗУТ за „ПУП-ИПРЗ“ за УПИ II-461 и УПИ III-688, кв. 58, м. „Манастирски ливади-изток“, в новопроектиран УПИ II-1671, 1653, 813, кв. 58, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“.

Димитър Божилов – кмет на район „Триадица“

 1.  

Информация № СОА20-ВК66-4748/16.06.2020 г. относно проектна документация за УПИ IV-171, м. „Център – Зона А-север“, район „Оборище“, преработка.

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА20-ВК66-4885/19.06.2020 г. относно ПУП на ПИ № 68134.4359.140, район „Люлин“ и контактната територия от уличната регулация.

Ланд.арх. Ралица Маджарова – Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация № СОА20-ВК66-5049/24.06.2020 г. относно експертна оценка и геодезическо заснемане на растителност във връзка с изграждане на източното локално платно на бул. „България“-първи етап: от о.т. 7 до о.т. 4 изход след о.т.4 към бул. „България“ и улица – тупик от о.т.4 до о.т. 8, м. „Манастирски ливади-изток“, район „Триадица“.

Ланд.арх. Мая Тренчева – За Началник отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

СОА20-РД15-8111

 1.  

Обсъждане на предложения за приемане на работна програма на ПКООСЗГ за периода юли-декември 2020 г. 

ПКООСЗГ

 1.  

Разни.