Комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: 

Председател:

 • Лорита Радева

Зам.-председатели: 

 • Анна Стойкова
 • Альоша Даков

Членове:

 • Ивайло Петков
 • Николай Стойнев
 • Радослав Абрашев
 • Симеон Колев
 • Иво Божков
 • Марта Георгиева
 • Иван Виделов
 • Иван Таков
 • Карлос Контрера
 • Румен Русев

Външни експерти:

 • Зоя Консулова
 • Станислав Христов
 • Любка Костова
 • Ивайло Попов
 • Людмила Кенова

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Благова, тел.: 9377 384


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС за мандат 2019 -2023 г.


Протоколи от заседанията на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

ДНЕВЕН РЕД

НА ПК по опазване на околната среда, земеделие и гори, което ще се проведе съвместно със ПК по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на 25.05.2022 г. /сряда/ от 10.00 часа, зала 1,

ет. 2,ул. "Московска" 33

Заседанието ще се излъчва на живо във Fasebook страницата на СОС

№ ред

 

Наименование:

Вносители:

 

 

 
 1.  

Доклад № СОА16-ВК66-1675/17/19.05.2022 г. относно преместване на барелефа на Н. В. Цар Борис III от парк „Княз Борисова градина“ и поставяне на паметник на Н. В. Цар Борис III в парк „Княз Борисова градина“ в парк „Врана“.

Георги Георгиев – председател на СОС, Деян Стаматов, Борислав Бориславов, Малина Едрева и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад СОА22-ВК66-4491/05.05.2022 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия за обезпечаване на трасе и сервитутни граници за външно електро захранване (подземен кабел НН) до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12084.2719.2092 по КККР, землище на с. Волуяк, район „Връбница“ - Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-4496/05.05.2022 г. относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на одобрен „Парцеларен план (ПП) за площадка за резервоар „Бистрица“ с хлораторна станция в ПИ 0216 и трасе на водопровод от „Рилски водопровод“ до кв. 42 на с. Бистрица-разширение и от кв. 13а на с. Бистрица до резервоар „Кокаляне“, район „Панчарево”

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-4540/09.05.2022 г. относно одобряване на проект за ПУП – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нов УПИ I-180 „за офис, склад и безвредно производство” в нов кв. 96а, на м. кв. „Бенковски“ и изменение на план за улична регулация между о.т. 1 и о.т. 2 за откриване на нова улица от о.т.2а /нова/ до о.т.221/нова/, създаване на пешеходна алея и сервитут за водопровод Ф200Ч, район „Сердика“.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад № СОА22-ВК66-4687/11.05.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на УПИ VІІІ-189,190,191 в кв. 12а, м.„ж.к.Люлин-5мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин-5мр” в граници (включително): бул. „Райко Даскалов“, бул. „Панчо Владигеров“, бул. „Петър Дертлиев“ и бул. „Добринова скала“, одобрен с решение № 411 по протокол № 21, т. 22 от 19.07.2012г. на СОС и решение № 821 по протокол № 66, т. 9 от 06.12.2018г. на СОС за поправка на очевидна фактическа грешка (ОФГ).

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

6.

Разни.