Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:
Назад

Радослав Игнатов Абрашев

 

Радослав Игнатов Абрашев

Роден е на 17.12.1972 г. в гр. София.

Член на групата на Реформаторски блок - София.

Член на постоянната комисия по финанси и бюджет; на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори.

Приемно време
Всеки вторник от 16.30 до 17.30 часа.


Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Альоша Маков Даков
 • Галя Димитрова Митрова
 • Иордан Господинов

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА

ЗА 23.01.2018г.

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-308/12.01.2018г., относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2018г.

Й.Фандъкова-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-5493/2/12.12.2017г., относно разглеждане и приемане на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества, чрез организиране на движението на МПС на територията на СО, в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух(водеща комисия)-и постъпили предложения

Й.Христова-зам.-кмет на СО

Л.Радева, З.Зарков, И.Таков и И.Велков-общинси съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-303/12.01.2018г., относно даване съгласие за участие на СО в Рамковата инициатива на Европейската банка за възстановяване и развитие „Зелени градове“ и разработване на План за действие за „Зелен град“(водеща комисия)

Й.Христова-зам.-кмет на СО

Д.Барбалов-за.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-331/12.01.2018г., относно Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти-публична общинска собственост за 2018г.

И.Савина-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-132/08.01.2018г., относно проект за ПУП-изменение на план за регулация и застрояване за УПИ VIII-1217 с цел образуване на нови УПИ VIII-3004 „за ЖС“ и УПИ ХХIII-3005 „за ЖС“ по отношение на ПИ с идентификатори 02659.2194.3004 и 02659.2194.3005 по КККР на гр.Банкя, кв.42, м.“в.з. Банкя“; изменение на план за улична регулация-създаване на задънена улица от о.т.372а/нова/ до о.т.372б/нова/ и създаване на тротоар между о.т.371а и 372а/нова/

З.Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-8722/13.12.2017г., относно одобряване на ПУП-План-извадка-Изменение на план за регулация и застрояване на м.”Младост 1-Мусагеница”, район „Студентски”-СО, като от кв.46б, УПИ ІІ-„за коо” и кв.46а, УПИ ІІІ-3560-„за коо”, УПИ ІV-3559-„за коо”, УПИ VІ-„за коо”, УПИ VІІ-3558-„за коо”, УПИ VІІІ-„за коо”, УПИ ІХ-„за коо”, УПИ Х-3555-„за коо”, УПИ ХІ-4337-„за битов комбинат”, УПИ ХІІ-за коо”, УПИ ХІІІ-„за озеленяване” се създават: в кв.46б, нов, нов УПИ ІІ-„за озеленяване с режим на ТГО”, в кв.46а, нов УПИ ІІІ-„за озеленяване в режим на ТГО”, нов кв.46в с нови УПИ І-„за озеленяване с режим на ТГО”, УПИ VІІ-35581 3559, 6111-„за жс”, УПИ V-6102-„за жс”, УПИ ІV-3555-„за общ. обсл.”, УПИ ІІІ-„за тп” и нов кв.46г с нов УПИ І-„за озеленяване с режим на ТГО”; Изменение на улица от о.т.48б-о.т.76д-о.т.76г, като се създава алея между кв.46б и нов кв.46в; закрива се улица от о.т.76г до нова о.т.56; създава се алея между кв.46а и кв.46б, нов кв.46в, нов кв.46г; създава се задънена улица от нова о.т.34-нова о.т.51-нова о.т.50-нова о.т.49 до нова о.т.48; създава се алея между нов кв.46в и нов кв.46г; изменя се улица от о.т.48б до нова о.т.33 и заверена оценка на съществуващата растителност с вх.№СОА17-ВК66-8722/2/17.01.2018г.

З.Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ГР94-311/18.01.2018г., относно предложения за включване в „Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и разходи за придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2018г.

К.Паргов, Б.Цветков, М.стоянов, В.Данев, М.Христова, И.Таков и Н.Николов-общ. съветници

 1.  

Информация вх.№СОА17-ТД26-13250/1/29.11.2017г., относно мотивирано предложение за изграждането на временен пазар-„Пазар на цветята” в ПИ41, УПИ І, кв.165Б, ЦГЧ, Зона Б-18, пазар „Димитър Петков”, гр.София(отложена от предишното заседание)

Д.Барбалов-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ВК08-2986/1/30.11.2017г., относно обект:”Реконструкция на ул.”Монтевидео” (отложена от предишното заседание)

Д.Данчев-директор на „Зелена система”

 1.  

Информация вх.№СЕК18-ВК08-14/1/11.01.2018г., относно изпълнение на взето решение за премахване на 12бр. черна топола, намираща се в парка на резиденция „Лозенец“, район „Лозенец“

Д.Данчев-директор на „Зелена система”

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ТД26-2217/21.12.2017г., относно изпълнение на взето решение за премахване на 23бр. сухи, опасно наклонени дървета към пътното планто покрай бул.“С. Михайловски“ и бул.“Симеоновско шосе“ от бул.“П.Яворов“ до бул.“Г.М.Димитров“, на територията на лесопарк „Борисова градина“

Д.Данчев-директор на „Зелена система”

 1.  

Информация вх.№СОѝ17-ВК66-7314/2/21.12.2017г., относно изпълнение на взето решение от ПКООСЗГ

Д.Данчев-директор на „Зелена система”

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ВК08-2997/3/16.12.2017г., относно издаване на разрешителен документ за премахване на 38бр. 100% сух обикновен смърч и бр. 100% суха бяла бреза, находящи се на територията на „Научно-технологичен парк“, м.“Къро“, кв.“Полигона“, район „Младост“

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА17-ДИ09-1613/2/21.12.2017г., относно преписка №РМЛ17-УЗ321-294/09.10.2017г. от президента на Американския колеж в София

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Писма с вх. № СОА17-ВК66-8643/11.12.2017 г. и № СОА17-ДИ04-908/13/22.12.2017 г.-отложена точка от предишното заседание

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Разни

 

 

 


ДНЕВЕН РЕД на редовно заседание

за 16.01.2018 г. (вторник) от 11:00 часа в зала № 1, ул. "Московска" № 33

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-5493/2/12.12.2017г., относно разглеждане и приемане на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества, чрез ограничаване на движението на МПС на територията на СО, в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух(водеща комисия)

Й. Христова-зам. - кмет на СО и Л.Радева, З.Зарков, И.Таков и И.Велков-общински съветници

2.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8797/15.12.2017 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за регулация на улица между о.т. 614 и о.т 615 и откриване на нова задънена улица от о.т. 614а до о.т. 614б и план за застрояване и регулация за нови УПИ Х – 869 „за жилищно строителство” и УПИ ХІ-869 „за жилищно строителство”, кв. 90б, м. „с. Бистрица”, район „Панчарево”

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

3.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-8899/18.12.2017 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2020 г. на поземлен имот с идентификатор 35239.6110.65 по КККР на с. Казичене, район "Панчарево"

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

4.

Доклад вх.№ СОА16-ГР94-155/4/15.12.2017 г. относно предложение да не се разрешава допускането на по-големи отклонения от установените в разпоредбата на чл. 36, ал. 3 от ЗУТ по отношение на проект за ПУП - ИПР за УПИ ,,за жил. строителство, магазини и адм. строителство”, образуване на нови УПИ I-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10-„за жил. стр. и магазини и административно стр.“ и УПИ II-7-„за магазини и административно стр.“, и ПЗ и РУП за УПИ ІІ-7-„за магазини и административно стр.“ /нов/, кв. 301, м. ,,Центъра”, район „Триадица”, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ (редакция ДВ, бр. 1 от 2001 г.).

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

5.

Доклад вх.№ СОА17-ВК66-9098/29.12.2017 г. относно приемане на механизъм за мониторинг и план за действие за 2018 г. към Стратегията за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018-2022 г.

Албена Атанасова-зам.-кмет на СО

6.

Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8226/3/03.01.2018 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост за поставяне на преместваеми търговски обекти, съгласно одобрената план-схема за „Южен парк – III“

Николай Терзиев-кмет на район „Триадица“

7.

Писма с вх. № СОА17-ВК66-8643/11.12.2017 г. и № СОА17-ДИ04-908/13/22.12.2017 г.

арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

8.

Разни