Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:
Назад

Иван Янчов Таков


Рождена дата: 24 април 1979 г.

Място на раждане: гр. София

Образование: 2002 г. - Висше образование - McGill University, Монреал, Канада, специалност "Финанси".

 


Допълнителни квалификация и сертификати: 

2003 г. - Следдипломна квалификация в Българска Народна Банка в отдел “Инвестиции”;

2009 г. - Сертификат за професионална квалификация – „Училище за политика”, Националната програма "Управленски умения", Нов Български Университет.

Заместник - председател на постоянната комисия по финанси и бюджет

Член на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори


Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов
 • Любка Костова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

на комисията за 23.10.2018г.

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-7733/18.10.2018г., относно определяне на условия, ред и минимални изисквания за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на СО-водеща комисия

 

В.Чилова, В.Серафимова, И.Таков, Р.Абрашев-общински съветници и Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ТД26-3369/3/18.10.2018г., относно определяне на условия, ред и минимални изисквания за сключване на договори за организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци на територията на СО за отпадъчни материали от облекла и текстил-водеща комисия

В.Чилова, В.Серафимова, И.Таков, Р.Абрашев-общински съветници и Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-7397/08.10.2018г., относно провеждане на местен референдум в СО с въпроси:

 1. Съгласни ли сте СО да изразходва 157 млн.евро, от които 67 млн.евро заем за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF/отпадъци?
 2. Съгласно ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/изгаряне на отпадъци да се построи в центъра на София, район „Сердика“, бул. “История Славянобългарска+, та територията на ТЕЦ-София?
 3. Съгласни ли сте инсталацията за изгаряне на RDF/изгаряне на отпадъци да се построи до Завода за механично и биологично третиране на отпадъци в м. “Садината“ до с. Яна?

А.Даков, Б.Цветков, В.Мицов, В.Тодоров, В.Данев, И.Велков, И.Таков, И.Божков, К.Паргов, М.Георгиева, М.Христова, Н.Николов, Н.Толчев, С.Витков, С.Славчев-общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-7436/09.10.2018г., относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т. 548а и о.т. 548в (създаване на тротоар) и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ VI-1025а,2701 с цел разделянето му на нови УПИ VI-3158 “за ЖС” и УПИ IX-3158 “за ЖС” за имота по кадастрална карта (пи с идентификатор 02659.2194.3158 по КККР на гр. Банкя), в следствие на което се изменя контактен УПИ I-“за лесопарк” от кв. 114, м. „гр. Банкя”, район „Банкя”.

З.Здравков-гл.архтект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-2775/17.04.2018г., относно поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 407 по Протокол №21/19.07.2012 г. на СОС за одобряване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за ж.к. "Люлин - 7 м.р." и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към него в граници: бул. "Индира Ганди", бул. "Добринова скала", бул. "Джавахарлал Неру" и бул. "Царица Йоана"

З.Здравков-гл.архтект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-6235/23.08.2018г., относно разрешаване допускането на по-големи отклонения от установените в чл. 36, ал. 1 от ЗУТ по отношение на съществуващата 3-етажна с идентификатор 68134.100.177.2 сграда във вътрешния двор на УПИ XII-12 (пи с идентификатор 68134.100.177), кв. 455, м. „ГГЦ – зони Г-8 и Г-10“, ул. „Цар Шишман“ № 4, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗУТ-отложен от предишно заседание на комисията

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-7571/12.10.2018г., относно премахване на опасна растителност в поделение 44510, кв. Бояна, ул. “Брезовица“, район „Витоша“

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СЕК17-ТД26-13/1/15.03.2017г., относно мотивирано предложение за ПУП-ИПРЗ за УПИ І-„за болница „Царица Йоана“, кв.272, м. ГГЦ-Зона Г-13, район „Оборище“-отложена точка от предишно заседание на комисията

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-6889/20.09.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ І-„за училище“, кв.165б по плана на м. “Централна градска част-Зона Б-18“, район „Възраждане“-отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-7045/27.09.2018г., относно инвестиционен проект за обект: “Кръстовище по булевардите „Пейо Яворов“ и „Стоян Михайловски“; ул. “Филип Кутев“ в участъка от бул. “ Черни връх“ да ул. “Сребърна“. Етап І от км0+012.76 до 0+470.00- отложена точка от предишно заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к Отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Допълнение вх.№СЕК17-ГР94-184/12/12.10.2018г. към информация относно ИПРЗ и РУП за УПИ ІV-483,487,6119-6120-5908, УПИ Х-5908,6120 и УПИ ХІV-6120, кв.27 и улица, м.“Младост 1“, район „Младост“

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Писмо вх.№СОА18-ВК66-6547/10.09.2018г., относно мерки за опазване и охрана на терени, предоставяни за управление на Столична община

К.Контрера-общински съветник

 1.  

Писмо от Група „Градина за Дружба“ с вх.№СОА18-НЦ62-932/125.07.2018г.- отложено от предишното заседание на комисията

 

 1.  

Разни

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-7797/19.10.2018г., относно участие на СО в Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по Програма LIFE 2014-2020г. на Европейския съюз (ЕС)

Й.Христова-зам.-кмет на СО