Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:
Назад

Грешка

Потребителят не може да бъде намерен.

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов
 • Любка Костова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД на комисията за 26.03.2019г.

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2129/14.03.2019г., относно дейности по управление, стопанисване и ползване на горските територии, общинска собственост през 2019г.-водеща комисия

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2157/15.03.2019г., относно преструктуриране и увеличаване годишния размер на финансовите средства за фонд „Работна заплата“ на общинско предприятие (ОП) „Екоравновесие“ и писмо вх.№СОА19-ВК66-2157/1/21.03.2019г. за отстраняване на допусната техническа грешка в част „относно“ на доклада-водеща комисия

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-2040/1/15.03.2019г., относно сключване на споразумение между Столична община и Сдружение „Щройнерхилфе Булгериен“ за осиновяване на безстопанствени кучета във Федерална Република Германия-водеща комисия-първо четене

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2013/11.03.2019г., относно одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за реконструкция участъка от трасето на тласкателен водопровод от помпена станция „Кремиковци“ до резервоар „Сеславци“, район „Кремиковци“ – Столична община

арх. З.Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА17-ВК66-470/2/19.03.2019г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план: план за регулация и застрояване по чл. 17 от ЗУТ, план – схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Кремиковци”, план за регулация и застрояване по чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и план – схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на м. „кв. Кремиковци – жилищен комплекс”, район „Кремиковци”

арх. З.Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

доклад вх.№СОА19-ВК66-2309/20.03.2019г., относно прекратяване на производството по одобряване на проект за план за регулация и застрояване на м. „кв. Абдовица“, район „Искър“ в частта му относно УПИ IX-288,290 от кв. 22, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 4 от Решение № 15 по Протокол № 75 от 22.01.2015 на Столичен общински съвет.

арх. З.Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-2310/20.03.2019г., относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и ПИ с идентификатор 29430.4703.10 от КККР на с. Житен, район „Нови Искър“ за създаване на нови УПИ II-4703.10 – “за ЖС“, УПИ III-4703.10 – “за ЖС“, УПИ IV-4703.10 – “за ЖС“, УПИ V-4703.10 – “за ЖС“, УПИ VI-4703.10 – “за ЖС“ и нова задънена улица по о.т.80а – о.т.80б – о.т.80в, кв. 2а, м. „с. Житен“, район „Нови Искър“, Столична община

арх. З.Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Информация вх.№СОА19-вк66-1617/26.02.2019г., относно премахване на опасна растителност, намираща се на ул. „Саша Попов“, ПП32-вила „Калина“ в кв. Бояна, район „Витоша“

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК08-1825/08.02.2019г., относно необходимост от обновяване и ремонт на парка в ж.к. „Младост 3“, находящ се в УПИ Х, кв.2Б, с площ от 17148 кв.м.

Р.Русев-вр.и.д. кмет на район „Младост“

 1.  

Информация вх.№СОА19-ВК66-1894/07.03.2019г., относно заверяване на съществуваща растителност във връзка с ПУП-УПР за буферен паркинг в кв.21е, м. „ж.к. Овча купел 2“, район „Овча купел“

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени мероприятия и публични пространства“

 1.  

Становище на гл. архитект на СО с вх.№СОА19-ДИ05-345/3/27.02.2019г., във връзка с подадена касационна жалба по реда на чл.210, ал.2 от АПК срещу решение №6513/08.11.2018г. по адм. дело №1536/2018г. по описа на АССГ

З.Здравков-гл. архитект на СО

 1.  

Становище на „Топлофикация София“ЕАД с вх.№СОА18-НЦ62-1392/4/20.02.2019г., във връзка с предложение за партньорство в развитие и изграждане на топлофикационни мощности, базирани на възобновяема енергия на територията на СО

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Писмо от зам.-министъра на енергетиката с вх.№СОА17-ВК66-8643/17/06.03.2019г., относно откриване на производство по предоставяне на концесия за добив на строителни материали – подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от ЗПБ от находище „Марудниците“, участъци „Марудниците-запад“ и „Марудниците-изток“, Столична община

 

 1.  

Уведомително писмо вх.№СОА18-ГР94-5576/10/19.03.2019г. във връзка с ТР „Сфумато“

 

 1.  

Информация от директора на РИОСВ-София с вх.№СОА19-ДИ05-1035/1/18.03.2019г., относно план за адаптация към климатичните промени към Стратегия за адаптация към климатичните промени на СО

 

 1.  

Разни