Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:
Назад

Грешка

Потребителят не може да бъде намерен.

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов
 • Любка Костова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

 на комисията за 15.01.2019г.

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-9620/18.12.2018г., относно поправка на допусната очевидна фактическа грешка в текстовата част на Решение № 81 по Протокол № 5/17.12.2015 г., т. 22 на СОС, с което е одобрен проект за: 1/ изменение на план за улична регулация от о.т. 18-о.т. 17а до о.т. 17в. изменение границите на кв. 8 и създаване на нов кв. 8а. изменение границите на УПИ ХIII-СНС от кв. 8 и преотреждането му в УПИ I-СНС в кв. 8а, в.з. „Градоман“, район „Банкя“; 2/ план за регулация за създаване на УПИ XVI-1012 за ЖС и УПИ XVII-1011 за ЖС, кв. 3, в.з. „Градоман“, район „Банкя“; 3/ план за застрояване на УПИ XVI-1012 за ЖС и УПИ XVII-1011 за ЖС, кв. 3, в.з. „Градоман“, район „Банкя“

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-9707/20.12.2018г., относно одобряване проект за подробен устройствен ПЛАН (ПУП) – изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) - план-извадка на УПИ II- „за ОЖС, училище, КОО и ПГ”, кв. 2, м. „бул. Баба Парашкева”, район „Люлин” за създаване на нови УПИ III-230,231,232 „за жил. стр., магазини, гаражи и ателиета” в нов кв. 90 от м. „Люлин 8 м.р.-бул. Сливница“ за поземлени имоти с идентификатори 68134.4356.230, 68134.4356.231 и 68134.4356.232, УПИ II- „за ОЖС, училище, КОО и ПГ”, кв. 2, УПИ I- „за ОЖС, училище, КОО и ПГ”, кв. 2а, м. „бул. Баба Парашкева” и изменение на плана за улична регулация между о.т.315 - о.т.307в; о.т.307в - о.т.306а; о.т.306а - о.т.316, м. „бул. „Баба Парашкева”, район „Люлин”

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-9860/28.12.2018г., относно одобряване на подробен устройствен ПЛАН (ПУП) - план извадка - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на м. "Толева махала" за кв. 26 и части от кв. 24, кв. 27, кв. 29 и улици, осигуряващи трасе на ел. кабел до поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12084.2761.2013, район „Връбница“

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-9861/28.12.2018г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на м. "Надежда 3", кв. 9, УПИ III-2109 "за ж.с.", район „Надежда“, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 3" в граници: северните граници на квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. "Ломско шосе" (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. "Христо Силянов" (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. "Хан Кубрат" (от о.т. 79 до о.т. 3), район "Надежда", одобрен с Решение N343 по Протокол N83 от 11.06.2015 г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-242/10.01.2019г., относно прекратяване производството по одобряване на проект за регулация на м.“Хаджи Димитър-част“ в обхват: ул.“Резбарска“, ул.“Видол“, ул.“Къкринско ханче“, ул.“Видини кули“, ул.“Цанко Дюстабанов“, ул.“Филип Тотю“, ул.“Васил Петлешков“, ул.“Панайот Хитов“, ул.Доктор Лонг“, ул.Ильо войвода“, бул.“Владимир Вазов“, ж.п. ареал от югозапад и западната част на кв.2, район „Подуяне“, в часта му относно УПИ І-1140,1221 и УПИ ІІ-1140,864 от кв.9, които са изключени от обхвата на одобряване с т.5 от Решение №271 по Протокол №40 от 30.05.2013г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-1112/13.02.2018г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ ІV-408 (проектен УПИ IV-146), кв. 30в, м. ж.к. „Люлин - 10 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин - 10 мр”, в граници: бул. „Луи Пастьор”, бул. “Царица Йоана”, ул. “Добринова скала” и ул. “Ген. Владимир Денчев”, одобрен с Решение № 405 по Протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Информация вх.№СОА18-ДИ04-2550/25.09.2018г., относно откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Кариерни материали-5“, район „Нови Искър“ и становища от З. Здравков-гл. архитект на СО и Д. Райчева-кмет на район „Нови Искър“

 

 1.  

Предложение вх.№СОА18-ВК66-8448/2/09.01.2018г., относно създаване на общинско дружество за сушене на дърва за битово отопление

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА18-вк66-7733/8/10.01.2019г., относно сключване на договор за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия, метали, пластмаси и стъкло на територията на СО

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Становище вх.№СОА18-ФИ17-174/3/26.10.2018г. оп Одитен доклад вх.№СОА18-ФИ17-174/26.07.2018г. за извършен одит на изпълнението „Ефективност на общинските мерки за намаляване замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5 ) в гр. София за периода 01.01.2010г. до 31.12.2015г.

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-5430/4/29.11.2018г., относно изпълнение на Решение №612 по Протокол №58/26.07.2018г. на СОС-отложена точка от предишното заседание на комисията

 

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-9202/1/06.12.2018г., относно мотивирано предложение за издаване на виза-отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-8655/16.11.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ V-169 и УПИ VІ-170, кв.22, м. “Младост 4“, район „Младост“ .-отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-8889/26.11.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност във връзка с ПУП-ПРЗ по реда на чл.16 от ЗУТ, в обхвата на част от кв.17, м. “Левски-Зона Г“, район „Подуяне“ -отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-9347/10.12.2018г., относно инвестиционен проект за обект: “Сграда със смесено предназначение-жилища, хотел и подземен гараж“ в УПИ ІІІ-279, 281,505 „за ЖС, хотел и ПГ“, кв.42, зона В15-част Пробив на бул. “Данаил Николаев“, СО-отложена точка от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-9714/20.12.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на квартали 1,2 и 3, м. “Градина-запад“ и терен за централна база на СБА, м. “Панчарево-Детски град“, землище с. Горубляне, район „Панчарево“

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-6104/3/08.01.2019г., относно инвестиционен проект за строеж: „Апартаментен хотел с бистро, магазини и подземен паркинг“ в УПИ І-5043, 5044, кв.272, м.“Студентски град“, район „Студентски“

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Заявление вх.№СОА18-ОИ94-131/1/14.11.2018г.-отложена точка от предишното заседание на комисията

 

 1.  

Петиция вх.№СОА18-СГ01-855/2/12.12.2018г.

 

 1.  

Разни

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх.№СОА19-ВК66-316/11.01.2019г., относно участие на СО като партньор в проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ по Програма LIFE 2018 на Европейския съюз (ЕС)

Й.Христова-зам.-кмет на СО