Постоянна комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори

Заседания: вторник от 11:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Лорита Георгиева Радева

Зам.-председатели: 
     1. Анна Илиева Стойкова
     2. Иван Велков Велков

Членове:
Назад

Грешка

Потребителят не може да бъде намерен.

Външни експерти:

 • Зоя Лазарова Консулова
 • Станислав Емилов Христов
 • Галя Димитрова Митрова
 • Йордан Господинов
 • Любка Костова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Стамболова, тел.: 9377 384

ДНЕВЕН РЕД

на комисията за 20.11.2018г.

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-8595/14.11.2018г., относно предложение за прехвърляне безвъзмездно на държавата собствеността на притежаваната от Столична община част от язовир, попадащ в землището на кв. Градоман, район „Банкя“

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-7915/24.10.2018г., относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на м. „Левски – Зона Г”, кв. 33, УПИ І-„за жил. стр.”, УПИ II-“за озеленяване”, УПИ ІV-„за трафопост” и УПИ V-98, поземлени имоти с идентификатори 68134.601.405, 68134.601.1124 и 68134.601.1126, район „Подуяне”, Столична община-отложена от предишното заседание на комисията

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА16-ВК66-965/6/07.11.2018г., относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за пи с идентификатор 68134.1502.727 по КККР, кв. 4a, м. НПЗ „Искър – север II част“, район „Искър“ и ИПР за УПИ I-895,898 „за складове, офиси и спедиторски дейности“ и улична регулация от о.т. 126 до о.т. 200

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-7766/19.10.2018г., относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т. 951 и о.т. 944 и между о.т. 944 - о.т. 904 и о.т. 930 (разширение на тротоар) и изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ V-“озел.” с цел образуване на нов УПИ V-3056 “за ЖС” за имота по кадастрална карта, в следствие на което се образува нов УПИ VI-“озел.” от кв. 157 и нова алея между новообразуваните урегулирани поземлени имоти от кв. 157, м. „гр. Банкя – разширение” и УПИ IX-865,864 от кв. 162, м. „Клисурска махала”, район „Банкя”

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА18-ВК66-8219/05.11.2018г., относно подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на поземлени имоти с идентификатори по КККР 68134.2816.1124 и 68134.2816.1674, образуване на нови УПИ VІ-1124 и УПИ ІХ-1674, кв. 23, м. ж.к. „Обеля-2”, район „Връбница”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. „Обеля-2”, одобрен с Решение № 491 по Протокол № 25/27.09.2012 г. на СОС

З.Здравков-гл.архитект на СО

 1.  

Информации вх.№№ССД18-ГР94-8145/30.10.2018г. и СОА18-ВК66-5391/4/31.10.2018г., относно изпълнение на Решение №252/18.05.2017г. на СОС относно изпълнение на заложените в „Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община за периода 2015-2020г. мерки за периода към 30.06.2018г. и към 30.09.2018г.-отложена точка от предишното заседание на комисията

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-7571/12.10.2018г., относно премахване на опасна растителност в поделение 44510, кв. Бояна, ул. “Брезовица“, район „Витоша“-отложена точка от предишното заседание на комисията-отложена от предишното заседание на комисията

Й.Христова-зам.-кмет на СО

 1.  

Информация вх.№СОА18-ВК66-7770/19.10.2018г., относно заверяване на съществуваща растителност в обхвата на УПИ V-892 и УПИ VІ893, кв.34, м.“ж.к. Толстой“, район „Надежда“-отложена от предишното заседание на комисията

Р.Маджарова-н-к отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“

 1.  

Заявление вх.№СОА18-ОИ94-131/07.11.2018г.

 

 1.  

Разни