Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 • Александър Грозданов
 • Проф. Александър Кьосев
 • Белин Моллов
 • Маргарита Игнатова
 • Миряна Маламин-Сирийска
 • Филип Бояджиев

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Костанца Иванова, тел.: 9377 245

ДНЕВЕН РЕД

на заседание на Постоянната комисия

по образование, култура, наука и културно многообразие

07.07.2020 г., вторник, 10:00 часа, чрез CISCO Webex Meeting връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: k_ivanova@sofia.bg

 

1.

Доклад вх. № СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020г. относно: Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

 

2.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4789/17.06.2020г.

относно: Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците за 2020-2022 година

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

3.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5179/30.06.2020г. относно: Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация за развитие на София за 20119г, финансов отчет за дейността на организациите с нестопанска цел през 2019г на Асоциация за развитие на София, основни насоки и програма за дейността на Асоциацията за 2020г, бюджет за 2020г и промени в управителните органи на АРС

Елен Герджиков – председател на СОС

Николай Стойнев– общ. съветник

Малина Едрева – общ. съветник

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

4.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5183/30.06.2020г. относно: Присъждане на ежегодни награди на СО в областта на предучилищното и училищното образование.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

5.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5184/30.06.2020г. относно: Подписване на Меморандум за сътрудничество между СО и УНСС.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

6.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5130/26.06.2020г. относно: Утвърждаване на нов състав на Творческия съвет - ръководен орган на Столична програма "Култура", за периода 2019г.-2023г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

7.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4393/05.06.2020г.  и допълнение към доклада с вх. № СОА20-ВК66-4393/1/12.06.2020г. относно: Предложение за промяна на управленската структура на Общинско предприятие „Гробищни паркове“       

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

  

8.

Доклад вх. №СОА20-ГР94-1238/09.03.2020 г. относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси.

Тома Белев – общински съветник

9.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4667/12.06.2020 г. относно: Приемане на нова Наредба за организиране на ученическо столово хранене и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и отмяна на Глава четвърта: Конкурси за организиране на ученическото столово хранене и приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 от НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичен общински съвет

 

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

  

10.

Доклад вх. № СОА18-НЦ62-791/7/23.04.2020г. допълнен с писмо вх. № СОА18-НЦ62-791 /8/ 16.06.2020 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация "Бесарабски българи - 98" върху имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4082.405.15.141, находящ се в жк Младост 1 бл.1Б, вх.1, ет. 8, обект 6А.

 

 

арх. Стефан Стефанов – кмет на район „Младост“

 

11.

Доклад вх. № СОА20-ГР94-363/4/02.07.2020г. относно: Поставяне на паметна плоча на сградата на СБАЛОЗ „проф. д-р Марин Мушмов“ ЕООД, находяща се в гр. София, ЖК „Младост“ 1, бул. „Андрей Сахаров“ №22

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

12.

Разни

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

 

1.

Доклад вх. № СОА20-ГР94-2971/2/03.07.2020г.  относно: Присъждане на званието "Почетен гражданин на София" на Милена Моллова - пианист

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Елен Герджиков – председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ на Столичен общински съвет

Светозар Ерменков – секретар на Столична община