Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

 

Заседания: понеделник от 12:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Малина Едрева

Зам.-председатели: 
     Димитър Борисов Антов
     Калоян Драгомиров Паргов

Членове:

Външни експерти:

 

  • Александър Спасов Грозданов
  • Веселин Детелинов Димов
  • Деница Сергеева Езекиева-Данова
  • Миряна Маламин - Сирийска
  • Николай Стоев Николов
  • Филип Драгомиров Бояджиев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Костанца Иванова, тел.: 9377 245

ЗАСЕДАНИЕ

 

НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

 

ДНЕВЕН РЕД

 

27 май 2019 г., 12:00 ч., ул. “Московска“ 33, зала 1

 

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3912/15.05.2019г. относно:    Отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове в гр. София   

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

2

Доклад вх. № СОА19-ВК66-4093/21.05.2019г. относно:    Приемане на отчет за изпълнението на Оперативната работна програма на СОС за 2018г. и приемане на Оперативната работна програма на СОС за 2019г.

 

Елен Герджиков – председател на СОС

 

3

Доклад вх. № СОА19-ВК66-4157/23.05.2019г. относно: Решения приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура“ за финансиране на проектни предложения от Втора сесия на СП „Култура“- 2019г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ на Столичен общински съвет

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

Венцислав Мицов – общ. съветник

4

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3966/17.05.2019г. относно: Приемане за безвъзмездно управление имот – публична държавна собственост представляващ Археологическа недвижима културна ценност “Средновековна крепост „Урвич“, за срок от 10 години.

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

 

5

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3884/15.05.2019г. относно: Повишаване квалификацията на помощник-възпитателите от общински детски градини на територията на Столична община 

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

 

6

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3257/18.04.2019г. относно: Осигуряване на допълнителна численост в дейност 311 Целодневни детски градини и ОДЗ за разкриване на нови групи 

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

 

7

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3780/11.05.2019г. относно: Финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от I  до VII клас

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

8

Доклад вх. № СОА18-ВК66-9738/2/17.05.2019г. относно: Завишаване на броя на децата в общинските детски градини на територията на Столична община

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

9

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3962/17.05.2019г. относно: Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на СО през 2019г.

 

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична

 

 

10

Доклад вх. № СОА19-УЗ21-486/1/16.05.2019г. относно: Допълнение на Решение №248/ 26.04.2018г. на Столичен общински съвет.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ

Христина Семерджиева – кмет на район „Овча купел“

11

Доклад вх. № СОА19-ВК08-3179/1/23.04.2019г. относно: Отдаване под наем на обособена част от имот - частна общинска собственост АЧОС №1714/2017г. на р-н "Красно село", представляващ административно делова сграда с идентификатор 68134.208.23.2 със застроена площ от 414кв.м, намираща се в УПИ VII за административен комплекс, кв.11, м. "Славия", с адм. адрес: гр. София, бул. "Цар Борис III"№ 124, за срок от 10 години, на Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за деца" в обществена полза

 

 

 

Христо Апостолов –

кмет на район „Красно село“

12

Доклад вх. № СОА19-ВК08-2706/4/10.05.2019г. относно: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти, които са публична общинска собственост, находящи се в училища и в административната сграда на р-н "Люлин"

 

Милко Младенов - кмет на район „Люлин“

13

Доклад вх. № СОА19- НЦ62-643/1/23.05.2019г.  относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на Веселин Пантелеев-Веско Ешкенази 

 

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Елен Герджиков – председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ на Столичен общински съвет

Светозар Ерменков

 – секретар на Столична община

14

Доклад вх. № СОА19-НЦ62-541/1/23.05.2019г. относно: Удостояване с „Почетен знак на Столична община“ на г-жа Аделина Филева

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Елен Герджиков – председател на Столичен общински съвет

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ на Столичен общински съвет

Светозар Ерменков – секретар на Столична община

 

Разни