Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Костанца Иванова, тел.: 9377 245

ДНЕВЕН РЕД

на заседание на Постоянната комисия

по образование, култура, наука и културно многообразие

26.05.2020 г., вторник, 10:00 часа, чрез CISCO Webex Meeting връзка и ще се излъчва на страницата на СОС във Facebook

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: k_ivanova@sofia.bg

 

1.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3704/13.05.2020 относно: Промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2020 г.

Дончо Барбалов –   зам.-кмет на Столична община

2.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3652/12.05.2020 относно: Отчет за изпълнение на план  за действие по реализация на Стратегия за личностно развитие на децата и учениците за 2019година.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

3.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3448/04.05.2020 относно: Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на СО през 2020 г.

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

4.

Доклад вх. № СОА20-ВК66-3445/04.05.2020 относно: Финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1 до 7 клас

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

5.

Доклад вх. № СОА20-ВК08-2486/5/03.04.2020 относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване от имот - частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда, находящ се в гр. София, район „Триадица“, жк. Стрелбище, ул. „Йордан Йовков “13, с идентификатор 68134.1003.247.9 по КККР на район „Триадица“ на "Сдружение "Тишина"

 

 

Димитър Божилов – кмет на район „Триадица“    

6.

Доклад вх. № СОА18-НЦ62-791/7/23.04.2020 относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация "Бесарабски българи - 98" върху имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4082.405.15.141, находящ се в жк Младост 1 бл.1Б, вх.1, ет. 8, обект 6А .

 

Арх. Стефан Стефанов – кмет на район „Младост“

 

Разни – Писмо СОА20-ВК66-1959/02.03.2020 от Кристиан Кръстев – зам.-кмет на СО относно:  Избор на представител на ПК в УС по безопасност на движението