Постоянна комисия по образование, култура, наука и културно многообразие

Заседания: 

Председател:

 • Малина Едрева

Зам.-председатели: 

 • Борислав Бориславов
 • Димитър Антов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Симеон Колев
 • Антон Койчев
 • Димитър Вучев
 • Веселин Калановски
 • Михаил Паргов
 • Грети Стефанова
 • Албена Кръстева
 • Иван Виделов
 • Калоян Паргов

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Костанца Иванова, тел.: 9377 245

 

ЗАСЕДАНИЕ

 

НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА,

НАУКА И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ

 

ДНЕВЕН РЕД

 

10 декември 2019 г., 16:00 ч., ул. “Московска“ 33, зала 1, етаж 2.

 

 

№ по ред

 

Наименование

Вносител

1

2

3

1.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9654/28.11.2019  относно: Приемане на промени в състава на Програмния съвет на Програма "Културно наследство" на СО за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им

Малина Едрева – председател нас ПК по ОКНКМ

Силвия Христова – председател на ПК по УТАДСЖП

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

2.

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9688/28.11.2019  относно: Даване на съгласие СО да кандидатства по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, приоритетна ос 6 "Регионален туризъм", процедура "Развитие на туристическите атракции" към МРРБ

 

доц. д-р Тодор Чобанов -  зам.- кмет на Столична община    

 

3.

Доклад вх. № СОА19-УЗ21-1881/1/29.11.2019  относно: Промяна на наименованието на 31. СУЧЕМ „Иван Вазов“, район Слатина.

 

доц. д-р Тодор Чобанов -  зам.- кмет на Столична община    

 

 

Разни