Комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

Заседания: 

Председател:

 • Ботьо Ботев

Зам.-председатели: 

 • Георги Георгиев
 • Васко Тодоров

Членове:

 • Силвия Христова
 • Ивайло Петков
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Любомир Георгиев
 • Иван Виделов

Външни експерти:

 • Валери Цолов
 • Мариян Кирянов
 • Даниел Тунчев
 • Иван Велов

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Виолета Захариева, тел.: 9377 338

Дневен ред

На редовното  заседание, което ще се проведе на

30.09.2020 г./сряда/,

16:00 часа, онлайн, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се

  излъчва във Facebook страницата на СОС

 

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: v.zaharieva@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

вносител

1

2

3

1.

  Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4667/12.06.2020 г. относно: Приемане на нова Наредба за организиране на ученическо столово хранене и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община и отмяна на Глава четвърта: Конкурси за организиране на ученическото столово хранене и приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 от НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета от Столичен общински съвет  

Проект на решение на Столичния общински съвет за приемане на нова Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община

доц. д-р Тодор Чобанов –зам.- кмет на Столична община

 

 

2.

 

Доклад с рег. № СОА20-ВК66-7012/28.08.2020 г., Проект на решение, Мотиви относно  „Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община”

 

доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет; Борислав Бориславов, Радослав Абрашев, Димитър Антов – общински съветници

3.