Постоянна комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране

Заседания: вторник от 10:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Валя Николчова Чилова

Зам.-председатели:
      1. Ваня Лазарова Тагарева
      2. Симеон Славчев Славчев  

Членове:

Външни експерти:

  • Елизабет Стефанова Петрова
  • Валентина Василева Узунова
  • Йорданка Симеонова Павлова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Семра Якуб, тел.: 9377 599

 

 

Дневен ред на  заседание на Постоянната комисия по

инженерна инфрастурктура и енергийно планиране, което ще се проведе на 28.05.2019 г., вторник от 10.00 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

  1.  

 Доклад с вх. в СО № СОА19-ВК66-3345/22.04.2019г. от Йоана Христова-зам.кмет на СО, относно приемане на План за адаптация към климатичните промени за Столична община 2019-2025г., неразделна част от Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община

Йоана Христова-зам.кмет на СО

  1.  

Доклад с вх. в СО № СОА19-ВК66-4093/21.05.2019г. от Елен Герджиков-председател на Столичен общински съвет, относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2018г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2019г.

Елен Герджиков-председател на Столичен общински съвет

  1.  

ДОКЛАД С ВХ. В СО№ СОА19-ВК66-3869/14.05.2019   ОТ ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ НА ПОДРОБЕН УСТ-РОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН /ПП/ ЗА ИНЖЕНЕРНА ИН-ФРАСТРУКТУРА ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИ-ТОРИИ ЗА ТРАСЕ НА КАНАЛЕН КОЛЕКТОР ОТ КВ. ЧЕЛОПЕЧЕНЕ ДО СЪЩЕСТВУВАЩ КАНАЛЕН КОЛЕКТОР V Ф500 В ЗЕМЛИЩЕТО НА КВ. БОТУНЕЦ, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

 

Здравко Здравков-главен архитект на Столична община

      4.

Разни