Постоянна комисия по икономика и собственост

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572

 

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия

по икономика и собственост

04.03.2020 г., сряда, 14:00 часа, зала I, ет.2, ул. „Московска“ №33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-1225/10.02.2020 г. относно предоставяне на пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване

Йоана Христова – зам.-кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ДИ04-224/7/20.01.2020 г. относно предоставяне на имоти от общинския поземлен фонд по ред на §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) на територията на район „Панчарево“

Йоана Христова – зам.-кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-1539/19.02.2020 г. относно План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2020 г. и отчет за изпълнение на План за действие по реализация на Стратегията за образование на Столична община за 2019 година

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-1567/20.02.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ сградата на бившата Професионална гимназия по битова електро-транспортна техника, находяща се на ул. „Никола Мушанов“ № 147, в УПИ II кв. 2, м. НПЗ „Средец“, район „Красна поляна“

доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на Столична община и Иван Чакъров – кмет на район „Красна поляна“

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-1179/10.02.2020 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за наем на обекти , находящи се в административни сгради на Столична община

Светозар Ерменков – секретар на Столична община

 1.  

Доклад вх. №СОА19-МЦ29-585/2/19.02.2020 г. относно удължаване на гратисния период по договори за отпускане на заем от Столична община на „Диагностично-консултативен център V-София“ ЕООД

 

д-р Антон Койчев, д.м. – председател на ПК по ЗСП,  Милка Христова и       д-р Веселин Милев – общински съветници

 1.  

Доклад вх. №СОА19-НЦ62-548/7/19.02.2020 г. относно предоставяне под наем на нежилищно помещение – частна общинска собственост, находящо се на бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, първи етаж, на Сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Здраве за всички“

Николай Александров – кмет на район „Оборище“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-11053/3/14.02.2020 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.905.2, попадащ в улична регулация о.т. 441-о.т. 440, ул. „Проф. Васил Арнаудов“

Константин Павлов – кмет на район „Лозенец“

 1.  

Доклад вх. №СОА18-ТД26-6634/10/13.02.2020 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с процедура за изменение на ПУП за кв. 21, м. „Младост-Център“, чрез образуване на нов УПИ II-402 „за офиси, ПГ и КОО“

Стефан Стефанов – кмет на район „Младост“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ДИ05-1798/7/19.02.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Красно село“ при Агенцията за социално подпомагане на част от имот – публична общинска собственост

Теодор Петков – кмет на район „Витоша“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-6136/9/13.02.2020 г. относно Предложение за поправка на Решение 490 по Протокол № 79/11.07.2019 г., т. 80 на Столичен общински съвет

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Доклад вх. №СОА18-ВК08-8525/15/13.02.2020 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5 във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване плана за регулация за кв. 17, м. „Овча купел - 2“ – в частта му за УПИ  IV-213

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-8932/4/13.02.2020 г. относно процедура за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4329.9501, с площ от 743 кв.м., за който е отреден УПИ III-809, кв. 48 по плана на местност „в.з. Горна баня – решение на кв. Горна баня“, находящ се в гр. София, район „Овча купел“, ул. „Черешова градина“ № 6

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ДИ05-1798/6/19.02.2020 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – „Красно село“, филиал „Овча купел“, на част от имот – публична общинска собственост

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-15131/2/13.02.2020 г. относно провеждане на процедура по § 8, ал. 2, т. 1 от ПРЗУТ, за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план за УПИ I-356, квартал 11, м. с. „Мрамор“, район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район „Връбница“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-17085/1/14.02.2020 г.  относно придобиване от Столична община на поземлен имот – реална част с площ от 1290 кв. м от имот с идентификатор 49206.2666.30, попадащ  в обект „Временна връзка, свързваща улица „Васил Левски“ (път за село Мрамор), със Северна скоростно тангента“, собственост на физически лица и внесен нов проект за решение с писмо вх. №СОА19-ВК08-17085/2/20.02.2020 г. от Кмета на район „Връбница“

Младен Младенов – кмет на район „Връбница“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-9433/4/10.02.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещения за лекарски кабинет и манипулационна с обща площ 32,10 кв. м., заедно с прилежащите 6,20 кв. м. от общите части на сградата, находящи се на първия етаж в двуетажна административна сграда (кметство) с идентификатор 48393.4988.921.1 – публична общинска собственост, намиращ се на територията на Район „Нови Искър“, село Мировяне

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-874/4/19.02.2020 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-6301/4/13.02.2020 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право на строеж с площ 92,3 кв. м върху поземлен имот идентификатор 02659.2196.4, съставляващ УПИ II-45, кв. 32, местност кв. „Вердикал“, СО- район „Банкя“, за надстрояване на съществуваща двуетажна сграда

Рангел Марков – кмет на район „Банкя“

 1.  

Разни