Постоянна комисия по икономика и собственост

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572

 

 

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия

по икономика и собственост съвместно с Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба

03.06.2020 г., сряда, 12:00 часа, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Писмо вх. №СОА20-ВК66-3881/19.05.2020 г. относно предложение за произвеждане на местен референдум

 

 

Група общински съветници

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-4179/29.05.2020 г. относно предложение за  изменение на документи, утвърдени с решение 474/20.07.2017 г. и решение №283/17.05.2018 г. на Столичен общински съвет

Николай Стойнев, Лорита Радева и Прошко Прошков – общ. съветници и Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ГР94-898/19.02.2020 г. относно проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община /приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г./

 

Становище вх.№СОА20-ВК08-6274/21.05.2020 г. от Младен Младенов -кмет на район „Връбница“

Методи Лалов и Яна Тодоранова – общински съветници