Постоянна комисия по икономика и собственост

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Златина Карова
 • Борис Цветков
 • Антонина Душева

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572

 

 

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия

по икономика и собственост

15.07.2020 г., сряда, 14:00 часа, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. №СОА17-ВК66-1195/6/04.06.2020 г. относно Приемане на дългосрочната част на Визия за развитие на София и крайградските територии

Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-4888/19.06.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена с Решение №511 по Протокол №58 от 26.07.2018 г.)

Зафир Зарков,      Стефан Марков, Христиан Петров и Карлос Контрера – общ. съветници

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-4855/18.06.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (приета с Решение №332 по Протокол №48/19.05.2005г. на СОС, последно изменена с Решение №511 по Протокол №58 от 26.07.2018г. на СОС)

Борис Бонев – общ. съветник

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-4733/15.06.2020 г. относно приемане на „Програма за изграждане на паркинги с частни инвестиции на територията на Столична община“ и мотивирано предложение вх. №СОА20-ВК66-4733/7/03.07.2020 г.

Силвия Христова, Николай Стойнев,  Георги Георгиев, Ивайло Петков и  Карлос Контрера – общ. съветници

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК66-4432/08.06.2020 г. относно изготвяне на проекти за изграждане на монтажни паркинги в софийските квартали

Борис Бонев – общ. съветник

 1.  

Доклад вх. №СОА18-НЦ62-791/7/23.04.20 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Бесарабски българи - 98" върху имот - частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 68134.4082.405.15.141, находящ се в ж.к. „Младост1“, бл.1Б, вх.1, ет. 8, обект 6А

Стефан Стефанов – кмет на район „Младост“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-2640/3/12.03.2020 г. относно продажба на общински имот, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх.№СОА20-ВК08-2640/7/27.06.2020 г. и допълнителна информация с вх.№СОА20-ВК08-2640/8/06.07.2020 г.

Константин Павлов кмет на район „Лозенец“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-2641/1/12.03.2020 г. относно  продажба на общински имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх.№СОА20-ВК08-2641/5/27.06.2020 г. и допълнителна информация с вх.№СОА20-ВК08-2641/6/06.07.2020 г.

Константин Павлов кмет на район „Лозенец“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-3422/10/12.03.20 г. относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, на собственика на самостоятелен обект в построена в имота сграда, придружен с изготвена нова оценка с вх. №СОА19-ВК08-3422/19/09.07.2020 г.

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх. №СОА16-ВК08-2438/4/12.03.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за квартал 2, местност „в.з. Косанин дол“, с. Бистрица – в частта му за УПИ XXXVIII-399, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА16-ВК08-2438/8/01.07.20 г.

Николай Гюров – кмет на район „Панчарево“

 1.  

Писмо вх.№СОА20-ТД26-5619/10.06.20 г. относно разрешение за разходване на собствени средства на дружеството за реорганизация и модернизация на системата за видеонаблюдение на ПП „Димитър Петков“

Драгомир Димитров – изп. директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД

 1.  

Писмо вх.№СОА20-МЦ29-304/08.07.2020 г. относно определяне на представители в конкурсна комисия

д-р Борил Петров – изп. директор на „Пета МБАЛ – София“ ЕАД

 1.  

Разни.