Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Христиан Петров
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Грети Стефанова
 • Пеню Пенев
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Антонина Душева
 • Борис Цветков

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация към СОС за мандат 2019 - 2023 година на основание решение № 280 и Приложение № 1 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС


АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА на постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

 

Дневен ред

на заседание на Постоянната комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация, което ще се проведе на 06.07.2022 г., сряда, 14:00 часа, зала I, ет.2,             ул. „Московска” № 33 и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-5595/31.05.2022 г. относно провеждане на тръжна процедура за продажба на негодни за втора употреба метални изделия от транспортната инфраструктура, съхранявани от „Софинвест“ ЕАД, находящи се в депо за съхранение „Младост“ и утвърдени с акт за брак № СОА22-ВК66-3434/06.04.2022 г., на основание Заповед № СОА21-РД91-38/19.01.2022г. на кмета на Столична община

д-р инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад с вх. №СОА22-ВК66-6574/20.06.2022 г. относно одобрение на Допълнително споразумение към Договор №СО-РД-56-1007/05.12.2013г. между Столична община, „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД и Договор №СО-РД-56-1008/05.12.2013 г. между Столична община, „Столичен автотранспорт“ ЕАД и „Център за градска мобилност“ ЕАД за обществен превоз на пътници от общинската транспортна схема на Столична община

Николай Стойнев – общ. съветник,             д-р Кристиан Кръстев – зам.-кмет на СО,         д-р инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет на СО и Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7118/29.06.2022 г. относно приемане на годишните финансови отчети за 2021 г. на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност и едноличните акционерни дружества, освобождаване от отговорност на управителите и членовете на съветите на директорите, разпределение на печалбата по годишните финансови отчети за 2021 г., попълване на фонд „Резервен“ и изплащане на дивиденти

Николай Стойнев,        д-р Антон Койчев, д.м. – общински съветници и

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7122/29.06.2022 г. относно приемане на годишните финансови отчети и годишните доклади за дейността за 2021 г. на общински дружества в ликвидация

Николай Стойнев,        д-р Антон Койчев, д.м. – общински съветници и

Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7165/30.06.2022 г. относно учредяване на право на ползване върху движими вещи, представляващи спортни съоръжения на Сдружение „Българска скейтборд федерация“

Татяна Георгиева, Анатоли Илиев и Николай Стойнев - общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-10048/30.06.2022 г. относно предоставяне за безвъзмездно използване на спортен терен, находящ се в село Кубратово, район „Нови Искър“

Татяна Георгиева – общ. съветник и Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7058/28.06.2022 г. относно утвърждаване на бизнес план на „Топлофикация София“ ЕАД

Прошко Прошков, Стефан Марков, Николай Стойнев и Карлос Контрера – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7056/28.06.2022 г. относно изпълнение на Решение №  560 на Столичния общински съвет от 25.07.2019 г. за избор на независим международен консултант и външен мениджър на „Топлофикация София“ ЕАД

Прошко Прошков, Стефан Марков, Николай Стойнев и Карлос Контрера – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ТД26-7297/4/28.06.2022 г.  относно даване на съгласие на „Пазари Запад” ЕАД за разходване на собствени средства за реновиране на временен пазар на бул. „Черни връх“ в имот 68134.901.1002, район „Лозенец“, гр. София

Стефан Марков, Николай Стойнев, Карлос Контрера и Николай Велчев – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7052/28.06.2022 г. относно даване на съгласие „Софийски имоти“ ЕАД да учреди в полза на Столична община за нуждите на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) безвъзмездно право на ползване върху IV-ти етаж от сграда, находяща се на ул. „Ген. Й. Гурко“ № 12, район „Средец“, за срок от 5 (пет) години

Николай Стойнев, Калоян Паргов, Грети Стефанова и Карлос Контрера – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ТД26-8627/1/28.06.2022 г. относно даване на разрешение на „Софийски имоти“ ЕАД за сключване на договор за кредит за финансиране на проект „Изграждане и експлоатация на многоетажен паркинг в район „Надежда“, върху УПИ II, кв. 77, м. „Надежда 1 Б“, район „Надежда“, град София и учредяване на обезпечения

Николай Стойнев, Стефан Марков и Карлос Контрера – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ТД26-8215/1/20.06.2022 г. относно даване на съгласие на „Пазари Изток” ЕАД за разходване на собствени средства и/или паричен заем за финансиране на СМР по проект „Изграждане на многоетажен паркинг на територията на пазар „Ситняково“

Стефан Марков,  Николай Стойнев и Карлос Контрера – общ. съветници

 1.  

Доклад с вх.№СОА22-ВК66-7178/30.06.2022 г. относно освобождаване и избор на нов член на съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Стефан Марков,  Николай Стойнев и Карлос Контрера – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7181/30.06.2022 г. относно определяне на представител на Столичната община в общото събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД, както и конкретизиране на неговите задачи по повод насроченото за 08.07.2022 г. общо събрание на съдружниците в „Диагностично-консултативен център ХХІІІ-София” ООД

д-р Антон Койчев, д.м. – общ. съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА22-МЦ29-273/2/28.06.2022 г. относно даване на съгласие „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив

д-р Антон Койчев, д.м. и д-р Веселин Милев – общински съветници и Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх. №СОА22-ВК66-2049/02.03.22 г. относно осигуряване на необходимите средства за извършване на частичен неотложен ремонт на Дом на културата, гр. Бухово

Становище вх. №СОА22-ВК66-2049/5/24.06.22 г. 

Симеон Ставрев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК66-6051/28.06.2021 г. относно:

 1. Вземане на решение на изваждането от активите на общинско предприятие „Пазари Юг“ ЕАД на апортирания в капитала му временен паркинг на ул. „Дечко Йорданов“, кв.305б, с площ от 1300 кв. м., който, съгласно действащия регулационен план на местност „Красно село“ - Плавателен канал-Север“ попада върху част от УПИ I-109,111, част от УПИ V-109,110,111, част от УПИ IV-97a,и част от ул. „Дечко Йорданов“, с прилежащия тротоар, включително и като се извърши намаляване на капитала на дружеството.

2. Вземане на решение, с което да се определи моментът, от който е обективно възможно започване на строителството на ЖСК „Милано“ и ЖСК „Елица“, и да се възложи на кмета на района „Красно село“ на СО да сключи споразумение, с което да се ангажира с начален срок на погасителната давност за реализацията на учреденото право на строеж

Становище вх. №СОА21-ВК66-6051/3/13.09.2021 г. от Д. Барбалов – зам.-кмет на СО

Васко Тодоров и Веселин Калановски – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-11631/7/20.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на 21 кабинета на първия етаж и 3 помещения в сутерена за медико-социални дейности, намиращи се в нежилищна сграда, първият етаж, от която, представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.404.96.26.1, със застроена площ 730,62 кв. м – частна общинска собственост, находящ се на булевард „Ген. Данаил Николаев” № 26, Район „Оборище”

Николай Александров – кмет на район „Оборище“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-5267/2/24.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на части от имот – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Сердика“

Тодор Кръстев – кмет на район „Сердика“

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-7815/5/27.06.2022 г. относно изкупуване на имот, попадащ в „Гробищен парк Малашевци“ и улица, собственост на физическо лице

Ева Митова – кмет на район „Подуяне“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-4485/5/01.06.2022 г. относно процедура по реда на чл. 15, ал. 3, ал. 5, във връзка с чл. 17, ал. 3 от Закона за устройство на територията, във връзка с довършване на изменение на действащия ПУП – ИПРЗ за УПИ ІV „ за озеленяване и ЖС“ и образуване на нов УПИ ХLІI-1139, 1140 „за ЖС“, кв. 206, м. „Подуяне – Редута“ и последващо учредяване на право на строеж върху съсобствения урегулиран поземлен имот, срещу обезщетение с предоставяне в собственост на Столична община на равностойни обекти

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-5890/1/01.06.2022 г. относно отмяна на Решение № 402 по Протокол № 78 от 27.06.2019 година  и Решение  № 568 по Протокол № 23 от 12.11.2020 година на Столичен общински съвет

Константин Павлов – кмет на район „Лозенец“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-7231/1/27.06.2022 г. относно за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2461 – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда”

Димитър Димов – кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-8345/1/10.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение в сутерена на 4.ОУ „Проф. Джон Атанасов"

Ивайло Цеков – кмет на район „Искър“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-10040/30.06.2022 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, възмездно, върху поземлен имот /ПИ/ - частна общинска собственост, с идентификатор 68134.1505.2649 с площи 1470 кв.м., за който е отреден урегулиран поземлен имот УПИ IV-2373, кв.11, м. „ж.к. Дружба 2 – II“, район „Искър“  - Столична община, срещу обезщетение с равностойни обекти в новопостроена сграда в полза на Столична община

Ивайло Цеков – кмет на район „Искър“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-8876/1/27.06.2022 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на построена върху нея сграда

Теодор Петков – кмет на район „Витоша“

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-15140/6/02.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на две помещения, част от имот, разположен в сутерена в училищната сграда на 88 СУ „Д. Попниколов” – публична общинска собственост – за спортни дейности и за зъболекарски кабинет

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-4736/3/01.06.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал.2, т.1 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, за доброволно прилагане на влязъл  в сила план,  чрез прехвърляне правото  на собственост върху реална част от поземлен имот, частна общинска собственост и придобиване на поземлен имот, собственост на частно лице, попадащ в улица

Ангел Стефанов – кмет на район „Овча купел“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-3171/2/01.06.2022 г. относно провеждане на процедура по реда на чл.15, ал. 3 и ал.5 от Закона за устройство на територията за одобряване на план за регулация на м. „бул. Сливница-ж.к. Люлин-9 м.р.“ за създаване на нов УПИ ІІ-111,116,117,120, кв.116, район „Люлин“

Милко Младенов – кмет на район „Люлин“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-6595/2/01.06.2022 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и ал.5 от Закона за устройство на територията, във връзка с допуснато ИПР на съществуващи УПИ I-„за училище“ и УПИ II-9062,896-„за обществено обслужване“, кв. 37, м. „с. Мрамор“, район „Връбница”  и  сключване на предварителен и окончателен договор за взаимно  прехвърляне на  право на собственост

Младен Младенов – кмет на район „Връбница“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-6597/2/01.06.2022 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху урегулиран поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се на  територията на район „Връбница“, срещу предоставяне в собственост на Столична община на обезщетение с равностойни обекти в новопостроената сграда

Младен Младенов – кмет на район „Връбница“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-7110/2/01.06.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на ЗУТ за УПИ II-855, кв. 44, м. „Модерно предградие”

Младен Младенов – кмет на район „Връбница“

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-19010/6/27.06.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години, на част от имот – частна общинска собственост, за разполагане на един брой преместваем обект (павилион)

Младен Младенов – кмет на район „Връбница“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-3012/24.02.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ ПУП по реда на §8, ал. 2, т. 1, и ал. 3 от ПР на ЗУТ  за УПИ VI-398, кв. 17, район „Нови Искър“, с. „Мировяне“

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх.№СОА22-ВК08-6735/1/01.06.2022 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ план за регулация за УПИ І-551,552, кв.42, кв. „Враждебна”, район „Кремиковци“

Лилия Донкова – кмет на район „Кремиковци“

 1.  

Доклад вх. № СОА21-ВК08-10276/5/18.10.2021 г., допълнен с нов проект за решение с вх. № СОА21-ВК08-10276/8/01.04.2022 г., становище вх. № СОА21-ВК08-10276/9/13.05.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на два недвижими имота – частна общинска собственост, представляващи поземлен имот с идентификатор 68134.8360.764, находящ се на улица „Балкан” № 12А и поземлен имот с идентификатор 22304.7891.548, находящ се на улица „28МА” № 28

Лилия Донкова – кмет на район „Кремиковци“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ДИ04-1894/5/19.08.2021 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ УПИ XX-17, кв. I, в.з. „Беликата“, съставляващ по КККР поземлен имот с идентификатор 55419.6708.17, придружен с нов проект за решение и изготвена нова пазарна оценка, с вх. №СОА21-ДИ04-1894/8/09.06.2022 г., становище вх. № СОА21-ДИ04-1894/9/20.06.2022 г.

Николай Гюров – кмет на район „Панчарево“

 1.  

Писмо вх.№СОА22-ТД26-5379/2/29.06.2022 г. относно учредяване право на строеж върху част от собствен недвижим имот, съгласно разпоредбите на Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

Даниела Стойнева – изп. директор на „Пазари Изток“ ЕАД

 1.  

Писмо вх.№СОА22-ТД26-8541/23.06.2022 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, на недвижими имоти, собственост на „Софийски имоти“ ЕАД и предоставени за стопанисване на дружеството

Димитър Шивачев – изп. директор на „Софийски имоти“ ЕАД, Полина Витанова – председател на СД на „Софийски имоти“ ЕАД

 1.  

Информация за постъпила поща: писмо вх.№СОА22-ВК66-6625/21.06.22 г. от Д. Вучев относно отчет за приетите решения на редовно общо събрание на акционерите на „Интер Експо и Конгресен Център“ АД; писмо вх.№СОА22-ВК66-6964/28.06.22 г. от кмета на СО относно информация за изпълнение на Решение № 828 по Протокол № 44 от 16.12.2021 г. на СОС; писмо вх.№СОА22-ТД26-8638/28.06.22 г. от изп. директор на „Егида – София“ ЕАД; писмо с вх. № СОА22-ТД26-5325/6/10.06.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-5325/7/10.06.22 г.; писмо вх. № СОА22-ТД26-5274/2/21.06.22 г.; писмо СОА22-ТД26-8517/22.06.22 г.; вх. № СОА22-ТД26-8517/1/28.06.22 г.

Конкурсна документация на „Пазари Запад“ ЕАД:  № СФИ22-ТД26-370/2/27.06.22 г.; № СФИ22-ТД26-371/2/27.06.22 г.; № СФИ22-ТД26-372/2/27.06.22 г.

/за сведение/

 1.  

Разни.

 

 

Допълнителни точки 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

доп.т.1

Доклад вх. №СОА22-ТД26-8215/4/05.07.2022 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за инвестиционен кредит за финансиране на проект „Изграждане на надземен етажен паркинг в УПИ III, кв. 1, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев – Подуяне – Редута“, район Слатина, гр. София

Николай Стойнев, Стефан Марков и Карлос Контрера – общ. съветници

доп.т.2

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7374/05.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Софекострой“ ЕАД

Георги Георгиев – Председател на СОС, Стефан Марков – общ. съветник

доп.т.3

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7371/05.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Метрополитен“ ЕАД

Георги Георгиев – Председател на СОС, Стефан Марков – общ. съветник

доп.т.4

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7375/05.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен Автотранспорт“ ЕАД

Георги Георгиев – Председател на СОС, Стефан Марков – общ. съветник

доп.т.5

Доклад вх.№СОА22-ВК66-7372/05.07.2022 г. относно утвърждаване на актуализиран устав на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД

Георги Георгиев – Председател на СОС, Стефан Марков – общ. съветник

доп.т.6

Писмо вх. № СОА22-ТД26-8993/04.07.2022 г. относно отдаване под наем на имот, собственост на „Пазари Изток“ ЕАД

Даниела Стойнева – изп. директор на „Пазари Изток“ ЕАД