Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Златина Карова
 • Борис Цветков
 • Антонина Душева
 • Антония Терзиева

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

27.01.2021 г., сряда, 14:00 часа, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-639/21.01.2021 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2020 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2021 г.

Елен Герджиков – председател на Столичен общински съвет

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-586/1/18.05.2020 г. относно отдаване под наем за срок от 5 години, без търг или конкурс на нежилищно помещение /магазин/, находящо на партера в сградата на улица „Сердика“ № 21, Район „Оборище“ и представляващо самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 68134.401.253.1.16, с площ 35,26 кв. м за нуждите на централата и софийските организации на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на демократичните синдикати“, придружен с изготвена нова пазарна оценка и допълнителна информация

Николай Александров – кмет на район „Оборище“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ДИ04-1493/3/14.01.2021 г. относно безвъзмездно прехвърляне на Министерството на младежта и спорта, право на собственост върху имоти общинска собственост, находящи се в район „Красна поляна“, на основание чл. 69 от Правилника за организация и дейността на Столичен общински съвет

Иван Чакъров  – кмет на район „Красна поляна“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-4807/10/09.12.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Кибер читалище - 2019“, за срок от 10 години, върху част от самостоятелен обект с идентификатор 68134.1106.17.1.51 по КККР, с адрес гр. София, район „Красна поляна“, ул. „Найчо Цанов“ № 209, бл. 64, ет. 1, за читалищни нужди

Иван Чакъров  – кмет на район „Красна поляна“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-16635/22.12.2020 г. относно процедура по сключване на предварителен договор по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, във връзка с приемане на ПУП-план за регулация и застрояване /ПРЗ/ и изменение на план за улична регулация /ИПУР/

Теодор Петков – кмет на район „Витоша“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-12927/3/04.01.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, за срок от пет години, на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Нови Искър“, за осъществяване на здравна дейност (лекарски и стоматологичен кабинети)

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-5188/1/13.07.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за срок от 3 години на сграда с идентификатор 68134.8270.937.1 със застроена площ от 47 кв. м. – частна общинска собственост, находящ се в кв. „Сеславци“, ул. „Мургаш“, придружен с изготвена нова експертна наемна цена с вх.№СОА20-ВК08-5188/7/15.01.2021 г.

Лилия Донкова – кмет на район „Кремиковци“

 1.  

Писмо вх.№СОА21-МЦ29-14/1/15.01.2021 г. относно определяне на представител за включване в конкурсна комисия

д-р Славчо Славчев – управител на „ДКЦ VIII София“ ЕООД

 1.  

Информация за постъпила поща: доклад вх. №СОА20-ТД26-11125/4/06.01.21 г. от изп. директор на „В и К“ ЕАД, относно извънредно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, проведено на 30.12.2020 г.; вх. №СОА20-ГР94-5969/03.12.20 г.; вх. № СОА20-ТД26-11193/20.11.20 г.; вх. №СОА20-ВК66-10320/02.12.20 г. и вх. № СОА20-ВК66-9411/2/26.11.20 г. относно избор на председатели на Одитни комитети;  отчети с вх. № СФИ20-ВК66-172/83/17.12.20 г.; СФИ20-ВК66-172/85/29.12.20 г.; СФИ20-ВК66-172/68/03.12.20г.; СФИ20-ВК66-172/81/17.12.20г.; СОА20-ГР94-5653/1/16.11.20г.; СФИ20-ТД26-117/143/20.10.20 г.; СОА20-ТД26-10400/30.10.20 г.; СОА20-ОД02-7/16/04.12.20 г.;

Годишни доклади от общински търговски дружества за състоянието на системите за финансово управление и контрол и въпросник за самооценка за 2020 г. : вх. № СОА20-ДИ04-3465/22/12.01.21 г.; вх. №СФИ20-ТД26-7187/1/11.01.21 г.; № СОА21-ТД26-367/13.01.21 г.

/за сведение/

 1.  

Разни.