Комисия по икономика, собственост и дигитална трансформация

Заседания: 

Председател:

 • Николай Стойнев

Зам.-председатели: 

 • Ботьо Ботев
 • Диана Тонова

Членове:

 • Димитър Вучев
 • Прошко Прошков
 • Стефан Марков
 • Татяна Георгиева
 • Георги Георгиев
 • Михаил Петров
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Грети Стефанова
 • Иван Таков
 • Милка Христова
 • Васко Тодоров

Външни експерти:

 • Антонина Душева
 • Антония Терзиева
 • Борис Цветков

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Иванка Галова, тел.: 9377 572


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по икономика, собственост и дигитална трансформация към СОС за мандат 2019 - 2023 година на основание решение № 280 и Приложение № 1 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

 

 

Дневен ред

на заседанието, което ще се проведе на

21.04.2021 г., сряда, 14:00 часа, чрез платформата „CISCO Webex Meeting - връзка" и ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: i.galova@sofia.bg

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3620/15.04.2021 г. относно одобряване на Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ с цел извършването на проучване, което да включва разработването на пътна карта за надграждане на „Топлофикация - София“ ЕАД, конкретни препоръки относно цялостното преустройство на експлоатацията, финансовото състояние и правната и управленска структура на дружеството

Дончо Барбалов – зам.- кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ТД26-4011/2/15.04.2021 г. относно приемане на безвъзмездно сервитутно право за реализиране на временен път за осигуряване на достъп до „Научно-технологичен парк“, чрез изграждане на „Улича по северната граница на УПИ I, кв. 10, м. „НПЗ-Изток“, м. „Къро“ и реконструкция на ул. „Йордан Венедиков“

инж. ангел джоргов – зам.-кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3662/15.04.2021 г. относно приемане на План за обновяване на Централната минерална баня в София

Малина Едрева – общински съветник и арх. Здравко Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК66-1323/12.02.2020 г. относно увеличаване на капитала на "Център за градска мобилност" ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Карлос Контрера и Георги Георгиев – общ. съветници и  Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3658/15.04.2021 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Център за градска мобилност“ ЕАД за погасяване на просрочени задължение

Карлос Контрера и Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3656/15.04.2021 г. относно отпускане на паричен заем от Столична община на „Столичен автотранспорт“ ЕАД за погасяване на просрочени задължения.

Карлос Контрера и Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-15565/3/14.04.2021 г. относно намаляване на капитала на „Спортна София - 2000“ ЕАД с непарична вноска, представляващ право на собственост върху недвижим имот, попадащ в парк „Гео Милев“ и предоставяне управлението на имота на Кмета на Столична община чрез Кмета на район „Слатина“ – СО

Георги Илиев – кмет на район „Слатина“ и Николай Стойнев – общ. съветник

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3598/14.04.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран устав и обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

Николай Стойнев, Георги Георгиев и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3600/14.04.2021 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софекострой“ ЕАД

Николай Стойнев, Георги Георгиев и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3602/14.04.2021 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти“ ЕАД

Николай Стойнев, Георги Георгиев и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3604/14.04.2021 г. относно обявяване на публичен подбор за избор на управител на „Географска информационна система - София“ ЕООД

Николай Стойнев, Георги Георгиев и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3635/15.04.2021 г. относно временно освобождаване от задължението за заплащане на наем, респ. обезщетение от лица – наематели, респ. ползватели на общински нежилищни имоти и/или наематели и ползватели на имоти, собственост на или предоставени за управление на публични предприятия, с участие на Столична община в капитала

Николай Стойнев,  Георги Георгиев,  Стефан Марков, Карлос Контрера и Иван Таков – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3605/14.04.2021 г. относно преобразуване чрез промяна на правната форма на „Софинвест“ ЕООД в еднолично акционерно дружество, а именно „Софинвест“ ЕАД

Николай Стойнев,  Георги Георгиев,  Стефан Марков и Карлос Контрера – общ. съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3601/14.04.2021 г. относно договор за реализиране на необходимите строителни дейности, изразяващи се и/или свързани с довършителни работи и получаване на разрешение за ползване на Подземните паркинги, завършени  в груб строеж с приети конструкции

Карлос Контрера,  Николай Стойнев и Георги Георгиев – общински съветници

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-3506/1/15.04.2021 г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2020 г.

Стефан Марков – общ. съветник и Дончо Барбалов – зам.- кмет на Столична община

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1180/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център  XXVIII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

д-р Антон Койчев, д.м. и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-567/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой имунологичен анализатор

д-р Антон Койчев, д.м. и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-МЦ29-18/1/01.04.2021 г. относно утвърждаване на актуализиран Устав на „Втора многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД

д-р Антон Койчев, д.м. и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК66-1138/1/01.04.2021 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на съгласие „Първа акушеро-гинекологична болница за активно лечение – Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска

д-р Антон Койчев, д.м. и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-577/1/01.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център III-София“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството

д-р Антон Койчев, д.м. и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА20-МЦ29-589/2/01.04.2021 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска Първа многопрофилна болница за активно лечение-София“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран Устав на дружеството

д-р Антон Койчев, д.м. и д-р Веселин Милев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам.- кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-2212/1/31.03.2021 г. относно процедура за прилагане план за регулация и застрояване, одобрен с Решение № 121, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на Столичен общински съвет и ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-614/20.06.2005 г. на Главния архитект на София за УПИ X – 1018, кв. 22, м. „Левски – Зона В“, актуализирана пазарна оценка с вх. № СОА21-ВК08-2212/3/14.04.21 г.

Ева Митова – кмет на район „Подуяне“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-3251/12/12.04.2021 г. относно предложение за приемане на дарение под формата на труд, материали и услуга за текущ ремонт по обновяване пространството около църква "Св. Вмчк. Георги Победоносец" на бул. „Патриарх Евтимий“, район "Триадица", гр. София

Димитър Божилов -

кмет на район „Триадица“

 1.  

Доклад вх.№СОА20-ВК08-16657/1/31.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем за обслужваща дейност на незастроен поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2126 – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Надежда – II част“, улица „Кирил Дрангов“ № 83

Димитър Димов -

кмет на район „Надежда“

 1.  

Доклад вх.№СОА21-ВК08-1446/1/31.03.2021 г. относно процедура за доброволно прилагане на действащ подробен устройствен план (ПУП) относно УПИ IV-320, 321,322,323,324, кв76, по плана на м. „НПЗ Орион и съседни жилищни територии“, по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Младен Младенов – кмет на район „Връбница“

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК08-10636/6/31.03.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестени конкурси, с цел отдаване под наем за срок от 10 години на общо 14 обекта, включващи 6 нежилищни помещения и 8 поземлени имота или части от такива, представляващи частна общинска собственост, разположени на различни места на територията на район „Възраждане“

Савина Савова – кмет на район „Възраждане“

 1.  

Доклад вх. №СОА20-ВК08-16216/3/04.03.2021 г. относно откриване на процедурата за провеждане на публично оповестен конкурс, за отдаване под наем, на имот, публична общинска собственост, представляващ обособена част - помещение с площи 53 кв.м., заедно с 12,50 кв.м, припадащи се към него идеални части от общите части на сградата, разположено на втория етаж в двуетажна сграда, кв. Бенковски, район „Сердика“, за срок от пет години, за осъществяване на здравна дейност (лекарски кабинет)

Тодор Кръстев – кмет на район „Сердика“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-8038/5/20.10.20 г. относно процедура по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а именно продажба на имот – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда, придружен с коригиран проект за решение с вх. № СОА19-ВК08-8038/9/08.01.21 г. и изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА19-ВК08-8038/10/08.04.21 г.

Теодор Петков – кмет на район „Витоша“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-1911/2/01.04.2021 г. относно изменение на Решение № 376 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г. на СОС

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх. №СОА21-ВК08-3437/1/01.04.2021 г. относно провеждане  на процедура по реда на чл. 199 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Лилия Донкова – кмет на район „Кремиковци“

 1.  

Информация за постъпила поща: вх. №СОА16-ГР94-1162/12/10.11.20 г. от г-жа З. Мехова; вх. №СОА21-ГР94-1030/26.02.21 г. от г-жа С. Бойкова; вх. №СОА21-ГР94-1030/2/22.03.21 г. от изп. директор на „Софийски имоти“ ЕАД; вх. №СОА19-ГР94-5497/11/29.03.21 г. от г-жа К. Силяновска; вх. №СОА21-ТД26-3782/30.03.21 г. от „Дамил“ ООД; вх. №СОА20-ОД02-27/3/30.11.21 г.; вх. №СОА21-ВК66-3170/31.03.21 г. и вх. №СОА21-ВК66-3167/31.03.21 г. от кмета на СО; СФИ21-ТД26-36/2/09.02.21 г.; СФИ20-ВК66-172/106/29.03.21 г. от Д. Барбалов – зам.-кмет на СО;

Отчети от управители и контрольори на общински търговски дружества: вх. №СОА21-ГР94-1800/02.04.21 г.; вх. №СФИ20-МЦ29-7/357/01.04.21 г.; СОА21-М29-113/01.04.21 г.;  №СОА21-МЦ29-107/31.03.21 г.; №СОА21-МЦ29-108/31.03.21 г; №СФИ21-ТД26-115/8/30.03.21 г.; №СОА21-МЦ29-102/25.03.21 г.; №СФИ21-МЦ29-9/22.03.21 г.;

Бизнес-планове за 2021 г.: вх. №СФИ21-ТД26-115/9/30.03.21 г.; №СОА21-МЦ29-104/29.03.2021 г.

/за сведение/

 1.  

Разни.