Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: 

Председател:

 • Георги Георгиев

Зам.-председатели: 

 • Стефан Марков
 • Иван Таков

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Екатерина Йорданова
 • Радослав Абрашев
 • Христиан Петров
 • Борислав Иванов
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Любомир Георгиев
 • Петко Димитров
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

 

Дневен ред на заседание на 11.12.2019 г., сряда, 11,00 ч., зала 1, ет. 2,

ул. "Московска" 33

№ по ред

Наименование

                        Вносител

  1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9615/27.11.19 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 07.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 от 06.03.2008 г.; разгласена на 07.03.2008 г.

 

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9421/21.11.19 г. относно :

1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г.

2. Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 г.

Йоана Христова и Дончо Барбалов – зам. кметове на СО

 1.  

Доклад №СОА16-ПП00-7/187/25.11.2019 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) от 08.11.2016 г. между Столична община и Министерство на околната среда и водите

Ирина Савина – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-224/1/28.11.19 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещение, находящо се в сградата на „Диагностично – консултативен център XIV – София“ ЕООЗ за срок от 3 /три/ години

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев- общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-366/2/28.11.19 г. относно даване съгласие на Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ ЕООД да изгради със собствени средства високотехнологична зала

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р Веселин Милев- общински съветник, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-9528/25.11.19 г. относно заемообразно финансиране на изпълнението на два проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-877/12/22.11.19 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б/ от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Хранителна вълна – овластяване на градската младеж за климата“

Йоана Христова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ВК66-8740/5/25.11.19 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б/ от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Ефективно използване на новите технологии за чист атмосферен въздух“ (AIRTHINGS), финансиран по Програма „Балкани – Средиземно море“ (2014 – 2020 ) на ЕС

Йоана Христова – зам. кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ДИ04-1091/5/22.11.19 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б/ от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект – CITIES4CSR – Широкообхватни общински стратегии за насърчаване и стимулиране на корпоративната отговорност в градските райони“ , финансиран по програма УРБАКТ III на ЕС

Йоана Христова – зам. кмет на СО