Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: вторник от 13:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Иванов Алексиев

Зам.-председатели: 
     Стоян Илиев Александров
     Иван Янчов Таков

Членове:

Външни експерти:

 • Васил Благовестов Михов
 • Александър Владимиров Спасов
 • Владислав Панчев Панев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

Дневен ред на редовно заседание,

на 28.05.2019 г., /вторник/, 13,00 ч., зала I, ул. "Московска" 33

№ по ред

Наименование

                     Вносител

  1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-4093/21.05.19 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Оперативната работна програма на Столичен общински съвет за 2018 г. и приемане на Оперативна работна програма на Столичен общински съвет за 2019 г.

Елен Герджиков – председател на СОС

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3067/12.04.19 г. относно приемане на Програма „Културно наследство“ на Столична община за подпомагане собствениците на недвижими културни ценности за извършване на необходимите действия по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им

М. Едрева – председател на ПК по ОКНКМ, С. Христова – председател на ПК по УТАДСЖП, доц. д-р Т. Чобанов – зам. Кмет на СО и арх. З. Здравков – гл. архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-1488/3/20.05.19 г. относно изменение и допълнение на решение № 117 по протокол № 71 от 28.02.2019 г. на СОС, за обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и прехвърляне на държавата безвъзмездно правото на собственост върху недвижими имоти – частна общинска собственост, попадащи в софийски околовръстен път от  пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“

Ваня Тагарева – общински съветник, Т. Петков-кмет на район Витоша, Р. Русев – врид. Кмет на район Младост, Д.Сичанов – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-6592/22.05.2019 г. относно придобиване от Столична община на реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.8897, с площ от 1156 кв.м., собственост на физически лица, попадаща в улична регулация, в участъка от о. т. 345 – о. т. 344 – о. т. 363, в обхвата на ул. „Константин Петканов“, обслужващ кв. 19, кв. 20 и кв. 25, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец и Прошко Прошков – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ДИ04-3217/9/17.04.19 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3912/15.05.19 г. относно отпускане на средства за довършване изграждането или поддръжка на църковни храмове в гр. София

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3144/16.04.19 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XX-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

Д-р В. Милев – председател на ПК по ЗСП, С. Славчев и Ст. Станилов – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3199/17.04.19 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XXIV-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

Д-р В. Милев – председател на ПК по ЗСП, Ив. Петрова и Й. Драгнева – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3200/17.04.19 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Първа САГБАЛ-Света София“ ЕАД, чрез непарична вноска

Д-р В. Милев – председател на ПК по ЗСП, д-р А. Койчев и М. Христова – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3201/17.04.19 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XII-София“ ЕООД, чрез непарична вноска

Д-р В. Милев – председател на ПК по ЗСП, Т. Цаневи Ж. Новкова – общ. съветници, Д. Барбалов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-4105/21.05.19 г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна помощ на служител от Столична община

Д-р Веселин Милев – председател на ПК по ЗСП и Доичо Барбалов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3257/18.04.19 г. относно осигуряване на допълнителна численост в дейност 311 „Целодневни детски градини и ОДЗ“ за разкриване на нови групи

Доц. д-р Т. Чобанов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3660/08.05.19 г. относно изменение и допълнение на Решение № 159, прието на Заседание на СОС, проведено на 28.03.2018 г., Протокол № 74, за процедура по пряко отдаване под наем на обекти – общинска собственост по реда на Закона за физическото възпитания и спорта /ЗФВС/ и Правилника за прилагане на ЗФВС, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. Кмет на СО и Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3884/15.05.19 г. относно повишаване квалификацията на помощник – възпитателите от общински детски градини на територията на Столична община

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3780/11.05.19 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителните групи и ученици от I до VII клас

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-3962/17.05.2019 г. относно Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от общинските училища на територията на Столична община през 2019 г.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3345/22.04.19  г. относно приемане на План за адаптация към климатичните промени за Столична община 2019 – 2025 г., неразделна част от Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община

Йоана Христова – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3878/15.05.19 г. относно предложение за преразпределение на бюджетни средства в делегираните от държавата дейности за 2019 г., функция 05 „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Албена Атанасова – зам. Кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ВК08-6473/5/09.04.19 г. относно прекратяване на съсобственост между общината и физическо лице, чрез продажба на общинския дял от апартамент, находящ се на втория етаж в жилищната сграда на блок № 119, ул. „Персенк“, район „Лозенец“ и представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.901.892.1.8

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-2834/27.02.19 г. относно Изкупуване от страна на Столична община на част от недвижим имот – собственост на физическо лице,  попадащ по действащия подробен устройствен план в обект за транспортна инфраструктура – ул. „Филип Кутев“ /бъдещо трасе на бул. „Тодор Каблешков“/, която обслужва кв. 41, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, съгласно действащ ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 44, т. 2 по Протокол № 24/30.03.2001 г. и Решение № 21 по Протокол № 55/23.01.2013 г. на Столичен общински съвет

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-3170/1/23.04.19 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост юридическо лице

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-3572/1/23.04.19 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-4110/1/23.04.19 г. относно придобиване от Столична община на поземлен имот, попадащ в улична регулация на улица „Филип Кутев“, собственост на физически лица

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-2422/1/25.04.19 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план на УПИ XV-989, кв. 19, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район Лозенец

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-2735/1/09.04.19 г. относно провеждане на процедура по реда на Закона за устройство на територията

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3410/1/25.04.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на част с площ 1 кв.м. за поставянето на кафе автомат в имот – публична общинска собственост, представляващ административната сграда на район „Банкя“, находяща се на ул. „Цар Симеон“ № 1

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-2218/2/25.04.2019 г. относно провеждане на процедура по чл. 15 ал.3 и 5 от ЗУТ, чрез изменение на плана за регулация в обхвата на УПИ XII-646 и УПИ XIII-646 , кв.9 м. „в.з. Бели брег“, район "Банкя"  

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-709/1/18.05.2019 г. относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02659.2192.79, находящи се в град Банкя, квартал „Михайлово“, улица „Никола Йонков Вапцаров“ № 58, включен в програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 години

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-16351/3/18.05.2019 г. относно продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 02659.2198.809, находящ се на територията на Район „Банкя“, включен в програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ВК08-11922/6/09.04.19 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ във връзка с допуснато ИПР на съществуващи УПИ I-479 и УПИ II-587, кв. 15 и улична регулация от о. т. 54-о.т. 57 по регулационния план на с. Мировяне, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4536/1/18.05.2019 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията  за процедура по изменение на ПУП за УПИ  XI-530,533 , кв.51, с Доброславци, Район „Нови Искър“ и сключване на предварителен и окончателен договор за прехвърляне на собственост

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1036/1/18.05.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс, с цел отдаване под наем на помещение за стоматологичен кабинет с площ  14,5 кв. м, находящо се в едноетажна сграда (здравно заведение) с идентификатор 44224.5806.147.2 – публична общинска собственост, намиращ се на територията на Район „Нови Искър“, село Локорско

Даниела Райчева – кмет на район „Нови Искър“

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-2888/1/10.05.19 г. относно  прекратяване на съсобственост чрез продажба на съсобственика на 0.67% идеални части - частна общинска собственост от бивш магазин № 1,находящ се на ул. „Сердика" № 2

Васил Цолов – кмет на район Оборище

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-3505/1/25.04.2019 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 04234.6971.987, с площ от 511 кв. м., находящ се в с. Бистрица , чрез продажба на общинските  365/511 ид. ч  на съсобствениците 

Димитър Сичанов – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-3179/1/23.04.19 г. относно отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост

Христо Апостолов – кмет на район Красно село

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-1025/1/18.05.2019 г. относно отмяна на Решение № 702/13.11.2008 г. по Протокол № 24, точка 41 на Столичен общински съвет, относно процедура по § 6 и § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПЗР на Закона за устройство на територията за доброволно прилагане на план за регулация за урегулиран поземлен имот II-53 от квартал № 56 в местност „Лагера“ по плана на град София

Христо Апостолов – кмет на район Красно село

 1.  

Доклад вх. №СОА19-ВК08-3881/1/10.05.19 г. относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс             

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. №СОА16-ДИ04-311/51/22.01.19 г. относно отмяна на част от Решение № 495 по Протокол № 18 от 14.07.16 г. на СОС и процедура по принудително отчуждаване на недвижим имот, собственост на физически лица, попадащ в улична регулация, във връзка с изграждане на ЛОТ 70 „Северна скоростна тангента“, доизграждане на пътен възел „Северна скоростна тангента“ – бул. „Рожен“, район „Надежда“

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-3858/1/18.05.2019 г. относно процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК08-2706/4/10.05.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в училища и в административната сграда на район „Люлин“

Милко Младенов – кмет на район Люлин

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-10593/3/18.05.19 г. относно процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията, относно доброволно прилагане на подробен устройствен план за УПИ VI-1007, кв. 53, м. „Манастирски ливади-запад“, район Витоша

Теодор Петков – кмет на район Витоша

 1.  

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-10077/3/18.05.2019 г. относно обявяване от публична в частна общинска собственост на поземлен имот и сграда и отдаване под наем за пощенски услуги, без търг или конкурс на помещение с площ 46,50 кв. м, представляващо реална част от сграда с идентификатор 68134.4141.2001.1, построената в поземлен имот с идентификатор 68134.4141.2001, находящи се на територията на Район „Овча купел“, квартал „Суходол“, улица „Овчо поле“ № 26А

Христина Семерджиева – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх.№ СОА16-ВК08-3677/8/18.05.2019 г. относно провеждане на процедура по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията

Ивайло Цеков – кмет на район Искър

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК08-4506/1/18.05.2019 г. относно провеждане на процедура по чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-2921/08.04.19 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на улична регулация между о. т. 164е и о. т. 164 д и план за регулация и застрояване за образуване на нов УПИ IV-741 „за обществено обслужване, складова дейност и офиси“, нов УПИ V-820 „за бърза закуска, склад и офис“ и нов УПИ VI-822 „за склад, офис и сервиз“, кв. 49а, м. „с. Герман“, район „Панчарево“

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3028/11.04.19 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот с идентификатор 68134.2808.9 по КККР, попадащ в обхвата на м. „Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен път – бул. Сливница”, район „Връбница” Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3061/12.04.19 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация – УПИ XX-264, XXI-265 и XXIII-720,241, терен за „корекция на река и озеленяване“ и изменение на улицата от о.т. 325а до о.т. 327 и изменение на план за застрояване – УПИ XXI-265 и XXIII-720,241, кв. 87, м. „кв. Овча купел-актуализация“, район „Овча купел“-СО.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3245/18.04.19 г. относно подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ V-49,50,222 „за жил.стр. и подземни гаражи“, кв. 45, м. „ж.к. Люлин – 3 мр”, район „Люлин”, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „ж.к. Люлин - 3 мр”, в граници: бул. „Царица Йоана”, бул. „Добринова скала”, ул. „Захари Стоянов” и бул. „Панчо Владигеров”, одобрен с решение № 412 по протокол № 21/19.07.2012 г. на СОС.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3263/18.04.19 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за създаване на нов УПИ VII-235 „за обществено обслужване“, кв. 2, м. „Модерно предградие-Обеля“, район „Люлин”, ПИ с идентификатор 68134.4362.235 по КККР и изменение на плана на контактната улична регулация между о.т.118д и о.т.118к за създаване на нова задънена улица от о.т.118п до о.т.118с.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№СОА19-ВК66-3295/19.04.2019 г. относно одобряване проект за ПУП – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ между о.т. 42 и о.т. 43 и създаване на нова задънена улица от о.т. 42а (нова) до о.т. 42б (нова), изменение на план за регулация /ИПР/ на УПИ XII-2091,2120 за образуване на нов УПИ XII-3850 „за жс“ и нов УПИ XVII-2120 "за жс", кв. 4м, м. „в.з. Бистрица-Манастира“, район „Панчарево“

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3412/24.04.19 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ III-3029,3030 "за ЖС и маг.", кв. 68, м. ж.к. "Връбница-1", представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. ж.к. "Връбница-1", район Връбница, одобрен с решение № 167 по Протокол № 79/26.03.2015 на Столичния общински съвет.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3432/25.04.19 г. относно проект за подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация - откриване на нова задънена улица от о.т. 635а до о.т. 635в, изменение границите на УПИ III-75 и създаване на нови УПИ III-75 "за ЖС" и УПИ XVII-75 "за ЖС", кв. 17, м. "с. Бистрица", район "Панчарево".

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3859/14.05.19 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план - изменение на улична регулация между о.т.30г и о.т.30д за откриване на нова задънена улица от о.т.30е (нова) до о.т.30ж (нова) и план за регулация и застрояване на нов Упи V-7020,7021 „за ЖС” и нов УПИ VI-7020,7021 „за ЖС”, кв. 53а, м. „с. Герман”, район „Панчарево”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3869/14.05.19 г. относно разрешаване изработването на проект на подробен уст-ройствен план – парцеларен план /ПП/ за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за трасе на канален колектор от кв. Челопечене до съществуващ канален колектор V Ф500 в землището на кв. Ботунец, район „Кремиковци” – Столична община.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3858/14.05.19 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т. 919б - о.т. 919в (нова) - о.т. 919г (нова) до о.т. 919д (нова), в следствие на което се изменя контактен УПИ XXIV-424 от кв. 159, м. „гр. Банкя – разширение”; план за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 02659.2193.400 по КККР на гр. Банкя, създаване на УПИ XXV-2193.400 “за ЖС”, кв. 36а, м. „гр. Банкя”, район „Банкя”.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3842/14.05.19 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ІV-876,2153 „за Ж.С.”, кв. 82, м. „Надежда 4”, район „Надежда”, представляващ неразделна част от плана за регулация и застрояване на м. „Надежда 4”, район „Надежда”, одобрен с Решение № 342 по Протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК66-3519/02.05.19 г.   относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ VII-1189, кв. 7, м. "Овча купел", район Овча купел и изменение на план за улична регулация (ИПУР) за ул. "761" в участъка между о. т. 110 и о.т. 126, прилежащ на УПИ VII-1189 и ул. "661" - от о.т. 134 до о.т. 133, за създаване на нов УПИ VII-9552, 9553 – „за ЖС“

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Писмо вх. № СОА19-ТД26-5536/19.04.19 г. относно промяна в капитала на „Пазари Изток“ ЕАД

Даниела Стойнева – изп. директор на „Пазари Изток“ ЕАД

 1.  

Информация за постъпила поща: Отчети с вх. № СОА19-МЦ29-43/1/01.04.19 г. от контрольора на ДКЦ XI-София ЕООД; вх. – СФИ19-МЦ29-11/1/29.03.19 г. от контрольора на ДКЦ XXX-София ЕООД; № СФИ19-МЦ29-11/28.03.19 г. от контрольора на ДКЦ XII-София ЕООД; № СОА19-ТД26-5799/25.04.19 г. от изп. Директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД; № СОА19-ГР94-1706/03.04.19 г. от ликвидатора на ДКЦ X-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-193/25.04.19 г. от управителя на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД; № СОА18-МЦ29-358/2/30.04.19 г. от контрольора на ДКЦ XVIII-София ЕООД; № СОА18-ГР94-2339/3/30.04.19 г. от контрольора на ДКЦ XXII-София ЕООД; № СФИ19-ТД26-111/104/16.04.19 г. от контрольора на ДКЦ VII-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-168/17.04.19 г. от управителя на СБАЛОЗ ЕООД; № СФИ19-ТД26-111/113/19.04.19 г. от контрольора на СБАЛОЗ ЕООД; № СФИ19-ТД26-111/105/16.04.19 г. от контрольора на ДКЦ 28-София ЕООД; № СФИ19-ТД26-55/27/19.04.19 г. от управителя на ДКЦ XXII-София ЕООД; № СФИ19-ТД26-111/100/11.04.19 г. от контрольора на ДКЦ XIV-София ЕООД; № СОА19-ГР94-1707/03.04.19 г. от ликвидатора на МЦ-Банкя ЕООД; № СФИ19-ТД26-55/34/25.04.19 г. от Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД; № СОА19-ГР94-2049/22.04.19 г. от контрольора на СБПЛР „Панчарево“ ЕООД; № СОА19-МЦ29-166/17.04.19 г. от управителя на ДКЦ XXV-София ЕООД; № СФИ19-ТД26-193/3/02.05.19 г. от контрольора на СБАЛОЗ ЕООД; № СОА19-ГР94-142/2/10.04.19 г. от ликвидатора на МЦ 16-София ЕООД; № СОА16-ГР94-7277/9/30.04.19 г. от контрольора на МЦ XXXI-Нови Искър ЕООД; № СОА17-ГР94-4953/18/30.04.19 г. от контрольора на ДКЦ VI-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-200/30.04.19 г. от управителя на ДКЦ VI-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-202/30.04.19 г. от контрольора на СБПЛР-Кремиковци ЕООД; № СОА19-МЦ29-198/30.04.19 г. от контрольора на ДКЦ II-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-199/30.04.19 г. от контрольора на ДКЦ XVIII-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-43/2/25.04.19 г. от контрольора на ДКЦ XI-София ЕООД; № СФИ19-МЦ29-17/25.04.19 г. от контрольора на ДЦ II-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-195/30.04.19 г. от контрольора на ДЦ VI-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-205/30.04.19 г. от контрольора на ДКЦ XV-София ЕООД; № СОА19-МЦ29-196/30.04.19 г. от контрольора на ДКЦ XX-София ЕООД; № СФИ18-ГР94-9/1/03.04.19 Г. от ликвидатора на „Метрострой4 ЕАД-в ликвидация; № СОА19-МЦ29-197/30.04.19 г. от контрольора на ДКЦ V-София ЕООД; № СФИ19-ТД26-55/31/25.04.19 г. от управителя на ДКЦ VIII-София ЕООД; № СОА19-ГР94-2127/25.04.19 г. от контрольора на ДКЦ XIII-София ЕООД; № СФИ18-ВК66-49/103/01.04.19 г. от изп. Директор на „Пазари Юг“ ЕАД; № СОА19-ТД26-5969/1/02.05.19 г. от изп. Директор на „Пазари Изток“ ЕАД; № СОА19-ГР94-397/1/30.04.19 г. от контрольора на ГИС-София ЕООД; № СОА19-ГР94-1701/03.04.19 г. от ликвидатора на „Метрострой“ ЕАД; № СОА19-ТД26-5850/30.04.19 г. от контрольора на „Чистота Искър“ ЕООД; № СОА18-ГР94-4081/3/05.04.19 г. от контрольора на ЦПЗ проф. Н.Шипковенски ЕООД; № СОА19-МЦ29-18581/24.04.19 г. от управителя на СБРДЦП „Света София“ ЕООД; № СОА16-МЦ29-49/29/23.04.19 г. от управителя на СБПЛР-Бухово ЕООД; № СФИ19-ТД26-193/7/07.05.19 г. от контрольора на ДКЦ XIV – София ЕООД; № СФИ19-ТД26-193/8/07.05.19 г. от контрольора на ДКЦ 28-София ЕООД; № СОА19-ТД26-5645/23.04.19 г. от изп. Директор на „Пазари Запад“ ЕАД; соа19-гр94-2240/08.05.19 Г. от контрольора на ЦРЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД, СОА19-ГР94-2056/22.04.19 г. от контрольора на СБРДЦП „Св. София“ ЕООД, СФИ19-ТД26-193/4/03.05.19 г. от контрольора на ДКЦ VII-София ЕООД; СФИ19-ТД26-193/5/03.05.19 г. от контрольора на ДКЦ 8-София ЕООД; СФИ19-ТД26-193/6/03.05.19 г. от контрольора на ДКЦ XVII-София ЕООД; СОА19-ГР94-2195/03.05.19 г. от контрольора на СБПЛР-Бухово ЕООД; Отчети вх. № СОА19-ТД26-5865/30.04.19 г. и вх. № СФИ19-ТД26-111/102/11.04.19 г. от изп. Директор на „Топлофикация София“ ЕАД; Отчети с вх. № СФИ19-ВК66-56/2/04.04.19 г. и № СФИ19-ВК66-56/5/18.04.19 г. от общинските търговски дружества за м. 01. и м. 02. 2019 г., с вносител Дончо Барбалов – зам. Кмет на СО; СФИ19-ТД26-193/10/10.05.19 г. от контрольора на ДКЦ 29-София ЕООД;

/за сведение/