Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: 

Председател:

 • Георги Георгиев

Зам.-председатели: 

 • Стефан Марков
 • Иван Таков

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Екатерина Йорданова
 • Радослав Абрашев
 • Христиан Петров
 • Борислав Иванов
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Любомир Георгиев
 • Петко Димитров
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

 

Дневен ред на  извънредно заседание на Постоянната комисия по

 

финанси и бюджет, съвместно с ПК по икономика и собственост и ПК

по инженерна инфраструктура и енергийно планиране, което ще се

проведе на 27.01.2020 г., понеделник,

от 13,00 ч. в зала 5, ет. 5, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

т. 1

Доклад вх. № СОА20-ДИ04-212/4/24.01.2020 г. относно писмо с вх. № СОА20-ДИ04-212/23.01.2020 г. на министрите на икономиката, регионалното развитие и благоустройството и околната среда и водите за предприемане на действия за осигуряване на допълнително водоснабдяване на гр. Перник чрез водоснабдителната система на Столична община

Прошко Прошков и Георги Георгиев – общински съветници

 

 

Дневен ред на  заседание на 28.01.2020 г.,вторник,

от 13,00 ч. в зала 1, ет. 2, ул. „Московска” 33

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-678/23.01.20 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2020 год.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

т. 2

Доклад вх. № СОА20-ВК66-467/15.01.20 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Дневен център за деца и/или младежи с увреждания /с приоритет аутистичен спектър/ на територията на Столична община като делегирана от държавата дейност, при провеждане на конкурс за избор на лицензиран доставчик, който притежават опит, капацитет и осигуряване необходимата материална база

Албена Атанасова – зам. кмет на СО

Доп. т. 1

Доклад вх. № СОА20-ВК66-674/23.01.20 г. относно приемане на годишен отчет за дейността на Фондация „София – Европейска столица на спорта“ за 2019 г., основни насоки, програма за дейността на Фондацията за   2020 год. и бюджет за 2020 г.

Елен Герджиков – председател на СОС, доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО, Т. Георгиева, А. Стойкова, Ек. Йорданова, Н. Стойнев, К. Контрера, В. Калановски, Петко Димитров – общински съветници  

Доп. т. 2

Доклад вх. № СОА19-МЦ29-301/3/20.01.20 г. относно увеличаване на капитала на „Университетска първа многопрофилна болница за активно лечение – София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството

Д-р Антон Койчев-председател на ПК по ЗСП, д-р В. Милев, М. Христова – общински съветници, Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Доп. т. 3

Доклад вх. № СОА16-ПП00-13/500/17.01.2020г.  относно кандидатстване на Столична община с проектно предложение '' Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър '' София '' , район '' Оборище '' по процедура  BG16RFOP001-1.001-039 '' Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 по ОП '' Региони в растеж '' 2014-2020, придружен с допълнителна информация с вх. № СОА16-ПП00-13/503/24.01.20 г.

Доц. д-р Тодор Чобанов – зам. кмет на СО

Доп. т. 4

Предложения вх. № СОА20-НЦ62-47/14.01.20 г. от „Спаси София“ относно проект за бюджет на Столичната община за 2020 г.

 

Доп. т. 5

Писмо вх. № СОА20-ВК66-677/23.01.20 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно постъпили писмени предложения от местната общност към 20.01.2020 г.

 

Доп. т. 6

Писмо вх. № СОА20-ВК66-680/23.01.20 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО, относно Протокол от публичното обсъждане на Проекта за бюджет на Столична община за 2020 г., проведено на 16.01.20 г.