Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: 

Председател:

 • Георги Георгиев

Зам.-председатели: 

 • Стефан Марков
 • Иван Таков

Членове:

 • Зафир Зарков
 • Екатерина Йорданова
 • Радослав Абрашев
 • Христиан Петров
 • Борислав Иванов
 • Методи Лалов
 • Владислав Панев
 • Любомир Георгиев
 • Петко Димитров
 • Михаил Ставрев

Външни експерти:

 • Александър Димитров
 • Бойко Димитров

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

Дневен ред на заседание на Постоянната комисия по

      финанси и бюджет на 14.07.2020 г., вторник,

от 13,00 ч. , което ще се проведе "чрез платформата CISCO Webex Meeting - връзка" - ще се излъчва във Facebook страницата на СОС

 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: edaskalova@sofia.bg

 

 

№ по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ГР94-1238/09.03.2020 г. относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Становища вх. № СОА19-ГР94-5723/4/15.06.20 г.;

№ СОА20-ТД26-5768/15.06.20 г., вх. № СОА20-ГР94-1238/4/06.07.20 г.

Тома Белев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4855/18.06.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община /Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС/

Борис Бонев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-4888/19.06.2020 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община /Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена с Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г./

Зафир Зарков, Стефан Марков, Христиан Петров и Карлос Контрера – общински съветници

 1.  

Доклад вх. № СОА20-ВК66-5154/29.06.2020 г. относно възлагане на предпроектно проучване на за изграждането на тролейбусна контактна мрежа по бул. „Тодор Каблешков“ в участъка между кръстовищата с ул. „Ген. Стефан Тошев“ и ул. „Костенски водопад“

Симеон Ставрев – общински съветник

 1.  

Доклад вх. № СОА16-ВК08-2438/4/12.03.20 г. относно процедура по чл. 15, ал. 5, във връзка с ал. 3 от ЗУТ, по одобряване на плана за регулация за квартал 2, местност „в.з. Косанин дол“, с. Бистрица – в частта му за УПИ XXXVIII-399, придружен с изготвена нова пазарна оценка с вх. № СОА16-ВК08-2438/8/01.07.20 г.

Николай Гюров – кмет на район Панчарево

 1.  

Доклад вх. № СОА19-ВК08-3422/10/12.03.20 г. относно продажба на идеални части от общински имот по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, на собственика насамостоятелен обект в построена в имота сграда, придружен с изготвена нова оценка с вх. № СОА19-ВК08-3422/19/09.07.2020 г. от Дончо Барбалов – зам. кмет на СО

Димитър Димов – кмет на район Надежда