Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: вторник от 13:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Иванов Алексиев

Зам.-председатели: 
     Стоян Илиев Александров
     Иван Янчов Таков

Членове:

Външни експерти:

  • Васил Благовестов Михов
  • Александър Владимиров Спасов
  • Владислав Панчев Панев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

Дневен ред на извънредно заседание,

на 13.06.2019 г., /четвъртък/, от 9,30 ч. в зала I, ул. "Московска" 33

№ по ред

Наименование

Вносител

     1

2

3

     1.

Доклад вх. № СОА19-ВК08-7179/04.06.2019 г. относно придобиване от Столична община на ПИ с идентификатор 68134.905.1230, целият с площ 2078 кв.м, попадащ в улична регулация, в участъка от о.т.701-о.т.702, в обхвата на ул. „Филип Кутев“, обслужващ кв. 41, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“ и кв. 1, м. „Зоопарк“, в УПИ V-„За озеленяване“ и в УПИ VI-„За озеленяване“, кв. 1, м. „Зоопарк“, собственост на физическо лице, м. „Витоша-ВЕЦ-Симеоново“, район „Лозенец“

Любомир Дреков – кмет на район Лозенец