Постоянна комисия по финанси и бюджет

Заседания: вторник от 13:00 часа
     зала № 1, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Орлин Иванов Алексиев

Зам.-председатели: 
     Стоян Илиев Александров
     Иван Янчов Таков

Членове:

Външни експерти:

 • Васил Благовестов Михов
 • Александър Владимиров Спасов
 • Владислав Панчев Панев

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”: Емилия Даскалова, тел.: 9377 338

ДНЕВЕН РЕД за редовно изнесено заседание,

на 18.12.2018г. /вторник/ от 12,00 часа

№ по ред

Наименование

Вносител

  1

2

3

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-8718/19.11.18 г. относно, приемане и одобряване за 2019 г. на :

  1. План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване;

   2. Размер на такса битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани.

 

Йоана Христова и Дончо Барбалов – зам.кметове на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-9493/13.12.18 г. относно Решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за финансиране на проектни предложения и утвърждаване на технически разходи по Програмата през 2019 г.

Малина Едрева – председател на ПК по ОКНКМ и доц. д-р Тодор Чобанов – зам.кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-9495/13.12.18 г. относно пилотно издание на подкрепящ финансов инструмент „Акселератор Стартъп София” за улесняване достъпа до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община

Ирина Йорданова, д-р Антон Койчев, Николай Стойнев – общински съветници, Дончо Барбалов – зам.кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-2819/5/04.12.18 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център VIII-София” ЕООД, чрез непарична вноска

д-р В.Милев – председател на ПК по ЗСП, С.Славчев, Й.Драгнева и Дончо Барбалов – зам.кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СЗД18-МЦ29-561/04.12.18 г. относно даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център XI-София” ЕООД, чрез непарична вноска

д-р В.Милев – председател на ПК по ЗСП, Ст. Станилов, М.Христова и Дончо Барбалов – зам.кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ТД26-11705/9/29.11.18 г. относно разсрочване на публични общински вземания за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци по смисъла на Закона за местните данъци и такси – административно производство по чл. 183 и сл. от ДОПК

Дончо Барбалов – зам.кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА16-ВК66-4772/12/07.12.2018 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община за 2019 г. отчитано като временен безлихвен заем съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране“ (Stimulating citizens participation to recycle processes – Benefit As you Save - BAS), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ (2014-2020)

Йоана Христова – зам.кмет на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА18-ВК66-1200/23/07.12.2018 г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община за 2019 г., отчитано като временен безлихвен заем съгласно т. 24, б) от ДДС № 1/26.01.2015 г. по проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ („D_NOSES – Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“), финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз

Йоана Христова – зам.кмет на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-12306/2/29.11.18 г. относно сключване на договор по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ

Рангел Марков – кмет на район Банкя

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-14113/1/29.11.18 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост на собственика на законно построената върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1383.2269, съставляващ УПИ XVI-2218 – за жс., кв. 220, местност „ж.к. Надежда 2 а и 2 б”

Димитър Димов – кмет на район Надежда

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-13641/1/29.11.18 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация и създаване на нови УПИ IV – 483, 487, 6119, 6120,5908 – за ЖС  и хотел и УПИ XIV – 6120 – за ОО и ЖС, кв. 24, м. ж.к. „Младост 1”, които са изключени от обхвата на ПУП, одобрен с Решение № 551 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС

арх. Румен Русев – вр.и.д. кмет на район Младост

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-12817/1/29.11.18 г. относно процедура на основание § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ, за доброволно прилагане на действащ ПУП – план за регулация за УПИ I – 95, квартал 28, местност „с. Мрамор”, одобрен със заповед № РД-16-88/28.11.1990 г., на Председателя на ВрИК на ОбНС

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-12952/1/13.11.2018 относно процедура по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, сключване на предварителен договор във връзка с проект за план за регулация и застрояване  (ПУП-ПРЗ) на местност „Мрамор-Кръста“, район „Връбница“ Столична община

Младен Младенов – кмет на район Връбница

 1.  

Доклад вх.№ СОА18-ВК08-15112/1/13.12.2018 г. относно отпускане на финансова помощ на служител на район „Искър“

Ивайло Цеков – кмет на район „Искър”

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК08-13544/1/13.12.18 г. относно процедура по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и сключване на предварителен договор по предложен проект за ПУП – изменение на план за регулация (ИПР) в обхвата на местност „кв. Горна баня“, кв. 7, съществуващи УПИ VIII-6, УПИ VII-54 и УПИ IX-7, район „Овча купел“, административен адрес ул. „Планиница № 12“

Христина Семерджиева – кмет на район Овча купел

 1.  

Доклад вх. № СОА17-ТД26-8829/7/07.12.18 г. относно процедура за доброволно прилагане на подробен устройствен план по реда на § 8, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от ПР на ЗУТ и последващо учредяване на право на строеж върху общинската част в УПИ VII- I-176, 177, кв. 17, м. „Лагера”, район „Красно село”, срещу обезщетение чрез предоставяне в собственост на самостоятелни обекти

Христо Апостолов – кмет на район Красно село

 1.  

Коригиран доклад вх. № СОА18-ВК66-8885/26.11.18 г. относно допускане устройството и застрояването преди 2025 г. на поземлен имот с идентификатор 29150.7102.696 по КККР на с. Железница, район „Панчарево”.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-8887/26.11.18 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т. 44а (нова) - о.т. 44б (нова) - о.т. 44в (нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 44в (нова) до о.т. 44г (нова); план за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 32216.2310.53 и 32216.2310.60 по КККР на с. Иваняне с цел създаване на УПИ IX-53 “за ЖС”, УПИ X-53 “за ЖС”, УПИ XI-53 “за ЖС”, УПИ XII-60 “за ЖС”, УПИ XIII-60 “за ЖС” и УПИ XIV-60 “за ЖС”, кв. 7а, м. в.з. „спирка Иваняне – м. Бели брег”, район “Банкя”.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-8882/26.11.18 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация от о.т. 57а (нова) - о.т. 57б (нова) до о.т. 57г (нова) и създаване на задънена улица от о.т. 57б (нова) до о.т. 57в (нова) с цел осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти; план за регулация и застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 32216.2310.52 по КККР на с. Иваняне, създаване на УПИ V-52 „за ЖС”, УПИ VI-52 “за ЖС”, УПИ VII-52 “за ЖС” и УПИ VIII-52 “за ЖС”, кв. 7а, м. „в.з. спирка Иваняне – м. Бели брег”, район “Банкя”.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-8879/26.11.18 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI-143,508 (ПИ с идентификатори 07106.1432.143 и 07106.1432.508 по КККР), кв. 11, м. „кв. Димитър Миленков“, район „Искър“, представляващ неразделна част от ПУП-ПРЗ на м. „кв. Димитър Миленков“, одобрен с Решение № 16 по протокол № 75 от 22.01.2015 г. на СОС.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-4338/2/30.11.18 г. относно подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т.9д и о.т.9е за създаване на нова задънена улица от о.т.9ж до о.т.9з и откриване на нова улица от о.т.9е до о.т.9и, план за регулация и застрояване за създаване на нови УПИ ІІ - 6207.929 „за складове, офиси, магазини и ТП”, УПИ ІІІ - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ ІV - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ V - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, УПИ VІ - 6207.929 „за складове, офиси и магазини”, кв. 31б, м. „Врана-Лозен-Триъгълника”, район „Панчарево” и план-схема на инженерната инфраструктура по част „ВиК”.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-9137/03.12.18 г. относно прекратяване на производството по одобряване на проект за: план за регулация на м. „бул. Сливница – Люлин – 9 м.р.“ в граници: бул. „Сливница“, бул. „Луи Пастьор“, ул. „Крим“ и ул. „Ген. Асен Николов“, район „Люлин“ в частта му относно  -111,115,116,117,120 от кв. 116, който е изключен от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 423 по протокол № 65 от 10.07.2014 г. на СОС.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх. № СОА18-ВК66-9166/04.12.18 г. относно разрешение за служебно възлагане изработването на подробен устройствен план - план за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост и прилежащи територии, в обхват бул. „Ломско шосе“, софийски околовръстен път и източната граница на зона „Смф2“ (смесена многофункционална зона предимно за околоградския район), съгласно ОУП на СО/2009 г., прилежаща на ул. „Васил Левски“ (Мраморско шосе), район „Връбница“-со, план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и одобряване на задание.

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА18-ТД26-4975/7/03.12.2018 г. относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, чрез съществуващо съоръжение Каптиран естествен извор (КЕИ) "Тунела" на находище на минерална вода - изключителна държана собственост "София-Панчарево" - №81 по Приложение № 2 към чл. 14 на ЗВ, предоставено на Столична община с Решение №33/04.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години на "М.К.77" ЕООД

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Доклад вх.№ СОА17-ТД26-8888/8/03.12.2018 г. относно издаване на разрешително на "Венцислав Василев 2001" ООД за водовземане от минерална вода чрез съществуващо съоръжение Каптиран естествен извор (КЕИ) "Тунела" към находище на минерална вода "София-Панчарево" - изключителна държавна собственост - № 81 по Приложение № 2 към чл.14 на Закона за водите (ЗВ), предоставено на Столична община с Решение № 33/04.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите за безвъзмездно управление и ползване за срок от 25 години

арх. Здравко Здравков – главен архитект на СО

 1.  

Рецензия относно приложен транспортен анализ от арх. З.Здравков – гл. архитект на СО  във връзка с доклад вх.№ СОА18-ВК66-5251/3/29.11.2018 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка - изменение на план за регулация и застрояване за УПИ II-„за администрация, складове, гаражи и обсл. дейности“, УПИ XIV-„за ожс“, УПИ XV-„за офиси, складове, гаражи“, упи xxvi-„за администр. обсл. дейност, складове, гаражи”, УПИ XXVІІІ-„за паркинг”, УПИ XXIХ-„за администрация и офиси”, УПИ-XXX-„за администрация и офиси”, кв. 1 и прилежащите улици, м. „Дианабад - изток“ (м. ,,Дианабад”), район „Изгрев“

/за сведение/

 1.  

Писмо вх. № СФИ18-ФИ17-5/18/12.11.18 г. относно изпълнение на решение № 356 по Протокол № 55/14.06.18 г. на СОС

/за сведение/

 1.  

Писмо вх. № СФИ18-ВК66-49/63/30.10.18 г. от д-я „Икономика и търговска дейност”, относно  справка за наличните парични средства и обслужващи банки на общ. търговски дружества, към 31.07., 31.08. и 30.09.2018 г. в изпълнение на решение № 31 по Протокол № 46/25.01.2018 г. на СОС

/за сведение/