Постоянна комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество

Заседания: сряда от 15:00 часа
     зала № 2, ет. 2, ул. "Московска" № 33.

Председател: Ирина Иванова Йорданова

Зам.-председатели: 
     1. Михаела Атанасова Иванова
     2. Станчо Цветанов Станков

Членове:

Външни експерти:

 • Марина Стефанова Белчева
 • Атанаска Асенова Лингорска
 • Деница Георгиева Боева-Величкова
 • Цецка Георгиева Бачкова

Експерт в дирекция “Секретариат на Столичния общински съвет”Иванка Благова, тел.: 9377 384

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД

 

на заседанието за 24.07.2019 г. /сряда/от 15,00 часа в зала №2, ет. 2

 

 

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5415/05.07.2019 г. относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на Столична община към 31.12.2018 г.

Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА16-ПП00-154/152/16.07.2019 г. относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството с издател Столична община, обезпечаваща авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0041-C01 от 14.03.2017 г. и сключен към него Анекс № 1 на 02.11.2018 г. и Анекс №2 на 14.05.2019 г. за проект „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов“, район „Илинден“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Ирина Савина –зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-5876/18.07.2019 г.       относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична за разплащане на разходи по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.001-0001-C01 от 28.06.2018 г. между Столична община и Министерство по регионалното развитие и благоустройство.

Ирина Савина –зам.-кмет на СО

 1.  

Доклад № СОА19-ВК66-1547/4/16.07.2019 г. относно участие на Столична община в I-ва фаза на европейски проект „Достъп до култура за всички граждани“ (ACCESS to Culture for all Citizens), финансиран по Програма Урбахт III на Европейския съюз.

Доц. Д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет на СО

 1.  

Програмен съвет на Програма Европа

 

 1.  

Разни.

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ КЪМ ДНЕВЕН РЕД

 

 

 

 

по ред

Наименование

Вносител

1

2

3

 1.  

Доклад вх.№ СОА19-ВК66-5932/19.07.2019 г. относно потвърждаване членството на Столична община в Мрежата на Европейските градове ЮРОСИТИС и изплащане на годишен членски внос за 2019 г.

Албена Атанасова – зам.-кмет на СО

 1.  

Разни.