Комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

Заседания: 

Председател:

 • Екатерина Йорданова

Зам.-председатели: 

 • Борис Петров
 • Николай Николов

Членове:

 • Диян Стаматов
 • Миглена Атанасова
 • Владимир Митов
 • Марта Георгиева
 • Иво Божков
 • Владимир Данев

Външни експерти:

 • Любомир Дренски
 • Антоанета Стоименова
 • Росица Арнаудова
 • Филип Анастасов
 • Николай Маринов

 

Eксперт от дирекция
“Секретариат на Столичния общински съвет”
:

 • Йоанна Цанкова, тел.: 9377 599

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работа на ПК по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти към СОС за мандат 2019 -2023 г.

Архив на заседанията на постоянната комисия по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти

ДНЕВЕН РЕД

 

На редовното заседание, което ще се проведе на

13.09.2022г./вторник/,

15:30 часа, ул. „Московска 33“ -зала № 2, както и на  фейсбук страницата на СОС 

Съгласно чл.56а, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на СОС

граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти могат да отправят предложения и становища по разглежданите въпроси на имейл: y.tsankova@sofia.bg

 

Т.1

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-9826/26.08.22г., относно приемане на годишен отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община към 31.12.21г.

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община

Т.2

Доклад с вх. № СОА22-ВК66-8931/4/07.09.22г., относно участие на Столична община, като партньор в проектно предложение с наименование: "DUETTE: Цифрови градски европейски близнаци за транспорт и околна среда" (DUETTE: Digital Urban European Twins for Transport & Environment) по Програма "Хоризонт Европа".

Генчо Керезов и Кристиан Кръстев- зам. кметове на Столична община

Т.3

Доклад с вх. № СОА20-ВК66-10917/3/29.08.22г. относно авансово финансиране от бюджета на Столична община, отчитано като временен безлихвен заем, съгласно т. 24, б. "б" от ДДС № 01/26.01.2015 г. по европейски проект "Управление на силите и средствата за защита при земетресения в Западните Балкани чрез съвместни дейности по трансгранично сътрудничество"(BALANCE), финансиран по Механизъм за гражданска защита на Европейския съюз (DG ECHO)

Йорданка Фандъкова- кмет на Столична община

Т.4

Разни